Bele radionice

Bele radionice su radionice koje rade na 31 stepenu (Sudovi), 32 stepenu (Sabori) i 33 stepenu (Vrhovni Savet). Vrhovni Savet upravlja svim ložama od 4 do 33 stepena (jurisdikcija), iako nije radionica u pravom smislu te reči jer ritualno radi samo tokom posvećivanja na 33 stepen. U međuvremenu, svoju ulogu vrhovnog autoriteta i administrativnog organa sprovodi dok zaseda u obliku plenarne sednice.

« Back to Glossary Index