Protestantska reformacija

Verska revolucija započeta 1517 u Nemačkoj sa aktivnostima Martina Lutera. Izazvana je nizom razloga među kojima su najvažniji: korupcija i licemerstvo katoličke crkve, potreba za povratkom principima izvorne apostolske crkve, kriza feudalizma i nacionalno buđenje Nemačke, želja Nemaca da se otrgnu od uticaja Rimskog Pape, itd. Reformacija je brzo uzela maha i proširila se u mnogim Evropskim a zatim i prekomorskim zemljama. Jedna od najpoznatijih novonastalih protestantskih crkvi je Anglikanska crkva u Engleskoj.

« Back to Glossary Index