Talmud

Reč jevrejskog porekla i znači: “doktrina”. Prema jevrejskoj istoriji, Bog je jevrejima posredstvom Mojsija predao dve vrste poruka: pisane i usmene. Pisane poruke su objedinjene u 5 knjiga gde spada i Sveto Pismo i sve one zajedno jednim imenom se nazivaju Tora. Usmeno predanje je prenošeno od usta do usta, sve dok ih tokom perioda od 500 godina (od 100 godine p.n.e do 400 godine n.e.) nakon napornog rada, preko 2 500 rabina nije zapisalo u korpus tekstova koji se naziva Talmud. Talmud je za jevreje sveta knjiga koja pored religioznih tema obrađuje i zakone vezane za porodično, privatno i kazneno pravo.

« Back to Glossary Index