53-5 Verzal u slobodnozidarskim tekstovima

Interakcije među članovima bilo kog, pa i slobodnozidarskog društva, zasnivaju se na onome što prepoznajemo kao govorni jezik. Ovakav koncept nečije namere usmerava ka međusobnom razumevanju i kolektivnom formiranju jezika društva u kome živimo. Govorni jezik i jezik društva su instrumenti kojim se čovečanstvo otrže od vladavine prirode i ostvaruje pravo na nezavisnost od nje. Govor opisuje sve što radimo, uklјučujući i pravila koja formiraju govorni jezik a proizilaze iz društvenih konvencija i učenja. Danas u svetu postoji nekih pet do sedam hilјada jezika u upotrebi, u zavisnosti od toga kako se definiše pojam jezika.

Upotreba srpskog jezika u Ritualu za sprovođenje Obreda a prema pravilima Reda je naravno, u …

Read More

53-4 Pozdrav novom starešinstvu lože Đorđe Vajfert

Braćo: Vi sledite put vaših prethodnika

To reče, pomilova nas i ode“

Povodom predstojećeg početka Nove masonske 6022/6023:.G:.I:.S:. , s jedne strane, i nastavka naše slobodnozidarske Gradnje – večerašnje inauguracije , novog Starešinsta PL”ĐV”, s druge strane, uz prisutvo MUVM VNLS Brata B.U., ovaj tekst posvećujem ovom,  izuzetnom događaju-Gradnji ( Ritualnom radu).

Ritualnom radu, koji pored radnog karaktera (primopredaje) dužnosti –  Majstorskog čekića iz ruku brata M.G., dosadašnjeg Časnog Starešine, u ruke novoizabranog Časnog Starešine, brata A.A., predstavlјa i svojevrsnu duhovno-slobodnozidarsku nit povezivanja-nastavka Gradnje Slobodnih zidara  PL“ĐV“ s ostalim PL, bratskim karikama, koje su pod zaštitom VNLS.

Stoga i ne treba da nas čudi, zašto MUVM VNLS, prisutvuje našem …

Read More

53-3 Neka pravda bude nepristrasna, ublažena zasluženom milošću

Tema sedmog stepena su univerzalni postulati pravde, pravičnosti, prava i pravičnog suđenja. Iako slični, i po logici povezani, ovi principi dosta često nisu u istoj ravni, a ponekad se i isklјučuju. Na podudarnost, ili logički sled ovih pojmova, u velikoj meri utiču okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, društvena ocena vrednosti, etika i moral društva i pojedinca, racionalni kriterijumi, pa i profesionalna obučenosti i intelekt onoga koji primenjuje zakon, ili deli pravdu. Možda bi se odnos ovih univerzalnih pojmova, mogao opisati, kao niz koncentričnih krugova, koji imaju isti centar, kao krugovi koji nastaju bacanjem kamena u vodu.

Pojam pravde je najširi u odnosu na sve navedene principe. Pravda je najveći koncetrični krug

Read More

53-2 I bi Braćo Svetlost

Naša Golgota raduje,
Srbin je svikao da gladuje;
Duša nam spokoj sneva,
Gospoda put iznova vodi:
Iz smrti – ka Slobodi!

Na nas pade tama,
i noć beše jaka;
svakog dana slabiji od svojega straha
ne rekoše ništa.
Mesec se ugasi,
i prekri nas muk mraka.

I bi Braćo Svetlost;
no ne beše odmah,
te naivan jeste ko pomisli tako.
Svetlost kad zaslepi, pomami se lako;
u ponoć čekićem – ne gradi se tako.

I bi Braćo Svetlost;
al’ probaše mnogi, zaslepljeni tako,
bez spoznaje sami, kroz tminu da prođu.
Ne ljubeći bližnjeg, samo sebe sama,
za vilajet spremni Slobodu da glođu.
I bi Braćo Svetlost;
u oprostu Bratu.

53-1 Masonski trougao

Masonski trougao predstavlja najnižu formu organizovanog rada u Slobodnom Zidarstvu. Čine ga najmanje trojica ili više braće sa nekog Orijenta (grada), koji pripadaju jednoj ili različitim Radionicama, a koje rade u drugim mestima. Cilj osnivanja i rada je otvaranje mogućnosti i priprema neophodnih uslova za otvaranje nove Radionice, koja do tada nije postojala u tom mestu. To je prethodnica za osnivanje budućeg Venčića. Trougao otvara pregršt novih prostora za masonski rad, bratsko druženje i međusobnu saradnju, što uključuje evidentiranje budućih kandidata za inicijaciju u Bratstvo, priprema lokalne društvene klime, stvaranje prostornih i materijalnih uslova za osnivanje i funkcionisanje budućeg Hrama i drugo.

U postojećoj masonskoj literature se može veoma malo …

Read More

52-5 Sveta Reč

MekKi (Mackey) u “Simbolizmu slobodnog zidarstva” piše: Mistična istorija masonerije nas obaveštava da je nekada postojala REČ izvanredne vrednosti, koja je zahtevala duboko poštovanje; da je ova reč bila poznata nekolicini, da je konačno izgublјena, i da je usvojena privremena zamena za nju.

Sveta reč vitezova Ružinog krsta je I.N.R.I. Ova latinska skraćenica, može se pratiti unazad do znaka koji je Pilat pribio na Isusov krst. Jevanđelista Jovan (19:19-20) kaže: „Pilat je takođe na krst stavio natpis. On je glasio: „Isus iz Nazareta, kralј Jevreja.“ Mnogi Jevreji su čitali ovaj natpis, jer je mesto gde je Isus razapet bilo blizu grada, a napisano je na aramejskom, latinskom i grčkom“. Na …

Read More

52-4 Poruka Vitezovima Kadoša

Obraćanje Velikog Besednika Vrhovnog Saveta Srbije 1912, brata M.M. vitezovima Kadoša prilikom formiranja Uzvišenog Areopaga “Balkan“, Beograd:

“Veliko mi je zadovoljstvo da Vam se večeras obratim sa nekoliko reči. Ostavićemo budućnosti da ovaj trenutak nazove istorijskim, jer on to i jeste, a mi možemo biti ponosni na osnivanje prvog Uzvišenog Areopaga na ovim prostorima. Vrhovni savet Srbije 1912 postoji i radi kao samostalno i nezavisno masonsko telo koje upravlja drugim delom Škotskog sistema, tj. onim tzv. „višim“ stepenima, od 4. do poslednjeg 33. stepena. Naš protekli rad bio je nažalost često prekidan nemilim događajima, kojima ste i sami verovatno bili svedoci. Ipak, i pored svih nedaća, ovaj naš i vaš …

Read More

52-3 Ideja, smisao i praksa duhovnosti u slobodno-zidarskom radu

Na sastancima u junu 2022 godine u Kragujevcu sa visokim predstavnicima Velike Lože Francuske Braćom Jean-Paul Vannouque i Jean-Pascal Engler, u odgovoru na pitanje o mogućnostima saradnje i učestvovanja na zajedničkim radovima sa drugim Obedijencijama u našoj zemlji, dobili smo pojašnjenje i odgovor, da se to može činiti sa onim grupama, čiji su rad i principi  delovanja, zasnovani na duhovnosti (fr. Spiritualite). Iz takvog odgovora nužno se nameću tri osnovna pitanja: šta je to duhovnost,  šta se to pod duhovnim radom podrazumeva  i možemo li, i na koji način, i na osnovu kojih kriterijuma,  da merimo sopstveno  napredovanje u tom poslu?

Reč duhovnost se u našem svakodnevnom životu i za …

Read More

52-2 U susret obeležavanja datuma rođenja Brata Đorđa Vajferta (Komentar na izlaganje brata Dušana P.)

S bratskom pažnjom sam slušao izlaganje na onlajn-zum platformi, i s velikim zadovolјstvom ga naknadno pročitao. Šta reći?

Rad inforniše-sugeriše-promoviše osnovne principe Slobodnog zidarstva. S druge strane, slikovito rečeno: lјubav, kašalј i siromaštvo su tri odrednice čovečjeg karaktera, i, iste se ne mogu “sakriti”, ni: u rukavicama-kecelјi-lenti Slobodnog Zidara. Na taj način, i ako, ne eksplicitno, već kroz alegoriju ovde se, bogatstvo duhovnih vrednosti i lјubavi, uzdižu na najviši “stepen” slobodnozidarske prepoznatlјivosti.

Zublјe, koja mu osvetlјava put ka Svetlosti-Istoku. Bogatstvo duhovnih vrednosti i lјubavi su najpouzdaniji garant i dokaz Velikom Arhitekti Svemira, da smo pristupili Bratskom Lancu, ne očekujući bilo kakvu materijalnu, statusnu korist, već sa želјom da klešemo neobrađeni …

Read More

52-1 Arhetip, simbolika i hronologija Pentagrama

Izuzetno kompleksan proces razvoja ljudske svesti traje dosta dugo i odvija se sporo. Arheološka istraživanja su uvek u toku, a najnovija otkrića (iz 2021. godine) nam govore o najstarijem primerku pećinskog slikarstva u Indoneziji, datovanog metodom ugljenikovog izotopa C14 na starost od čak 45.500 godina. Pećinsko slikarstvo čuva tajne o prastarim vezama između pisanih simbola (uglavnom geometrijskih oblika koji se javljaju kroz vizije prilikom izmenjenih stanja svesti) i atavističkih vidova duhovnosti i svojevrsnog kulta, poput šamanizma, animizma ili totemizma.

Međutim, kada je reč o civilizovanoj svesti, onoj koja više ne živi u pećinama i prilično odskače od stanovnika prirode koja ih okružuje, a koja se može dovesti u vezu sa …

Read More