Sizma

Šizma je reč grčkog porekla koja bukvalno znači “rascep”. Termin šizma se upotrebljava za opis podele unutar jedne crkve. Najpoznatija je Istočna šizma koja se dogodila 1054 godine kada se Vizantijska crkva odvojila od Rimske. Razlozi za ovu šizmu su trvenja započeta još u VI veku, izazvana političkim i kulturnim razlikama. Zapadna šizma ili Papska šizma je podela izazvana izborom dvojice papa istovremno (Francuskog i Italijanskog). U masoneriji se izraz šizma koristi za podelu unutar jednog masonskog tela ili organizacije, najčešće unutar jedne Velike Lože

« Back to Glossary Index