36-1 KLjUČ NA TAJNIM VRATIMA ISTINE

 U slobodnom zidarstvu, klјuč, kao čuvar tajne, ima veliki simbolički značaj, tako da je u nekim  sistemima simbol i znamenje Majstora Kralјevske umetnosti ili Rizničara.

Ezoterijski klјuč je bele  boje, načinjen od slonove kosti i simbolizuje obazrivost. To je “unutrašnji klјuč” slobodnog zidara koji odgovara devizi “Vrata su unutra”.  Klјuč za ta vrata daje metaforički pristup “ka drugoj strani ogledala” dopuštajući da se pokrene proces individualizacije, kojim prema Jungu, biće razvija psihološku individualnost i postaje autonomna i nedelјiva ličnost. Ova unutrašnja vrata se nalaze u ličnosti, kao da su u kutiji od njegovih kostiju, koju simbolizuje kost, slonovača,  i kao što se metalna brava otvara metalnim klјučem, jedino klјuč od slonovače, čija belina simbolizuje čistotu,  može otvoriti takva vrata. Kuper obaveštava da u hrišćanstvu slonovača predstavlјa Bogo-rodicu, čistotu, nekvarlјivost i moralnu snagu, a kula od slonovače simbolizuje nedostupnost i ženski princip.

Klјuč omogućava da se nešto zatvori odnosno sakrije ili otvori to jest razglasi. On simbolizuje ćutanje, odnosno čuvanje, zaklјučavanje masonskih tajni i podseća  na ovu obavezu. Odgovara i svojstvu  otklјučavanja, otvaranja ili otvaranja sebe, dopuštajući da se usavršavanjem dođe do “otkrovenja” misterija.

Ovde bih naglasio razliku između misterije i tajne. Misteriozno je ono što neznamo ili je nedostupno našem razumu. Misterija odražava neznanje a tajna namerno sakriveno znanje. Figurativno, misterija je “veo uma”. Prepreke koje sakrivaju misteriju su unutrašnje  prirode dakle individualne. Ona se razotkriva otkrovenjem, ličnim iskustvom, saznanjem ili pošto se obasja svetlošću koja je nevidlјivo učinila vidlјivim.

Suprotno tome, prepreke koje čuvaju tajnu nisu unutrašnje nego spolјašnje prirode i veštačke, konvencionalnog karaktera, sa definisanim uslovima zaštite.  Za razliku od misterije, koja ima individualni karakter, aspekat tajne je kolektivan, ona je podelјena između dva ili više subjekata, dobrovolјno sakrivena, ali se može razglasiti. Tajna se metaforički predstavlјa simbolom ćutanja ili klјuča. Ona se može izdati a misterija ne. Tajna nestaje kada se razglasi a misterija kada se spozna.

Najstariji klјuč i brava pronađeni su u Egiptu i nastali su oko 3000. godine pre n.e. Bio je od drveta i kontrolisao ulaz u hram.

Description: C:\Users\igors\Desktop\S36\SL01.jpg

U našem svakodnevnom životu, klјuč je važan objekat, iako mu ne pridodajemo neko drugo, simboličko, značenje. On otvara vrata, iza kojih su stvari i osobe koje nam pružaju udobnost i sreću. Na primer bez klјuča od stana  ne bismo bili u stanju da uđemo u naše domove gde su nam porodice. Pomislimo kako bi bilo da izgubimo klјučeve od automobila ili od sefa.

Klјuč je i simbol moći. On simbolizuje moći otvaranja i zatvaranja, vezivanja i odvezivanja, uvođenja – inicijacije i isklјučivanja – diskriminacije. Na primer,  pose-dovanje klјuča od tamnice daje moć da se neko lice liši slobode ili da se oslobode oni koji su unutra. Stoga simbolizuje i slobodu i oslobađanje.  Kao objekat za zatvaranje može da simbolizuje privatnost i sigurnost. Kada odlazimo, zaklјučavamo svoj dom da bi sačuvali našu privatnost i tajne.

Sve ovo pokazuje fizički značaj klјuča i njegovog posedovanja. Ali on ima i metafizičke moći i simboliku. Predstavlјa misteriju, znanje i pristup do njega, uspeh, inicijaciju i radoznalost. Misteriju donose tajne zaklјučane u kovčegu ili su iza zaklјučanih dveri. Znanje  mogu simbolizovati tajna učenja ili mudrost koju otklјučava otkrovenje ili pronalazak. Tu se pojam klјuča odnosi na put ka razumevanju i objašnjenju i  ima vrednost rešenja – “klјučni problem”, “klјuč misterije”. On otvara put do istine i naše oči. Posedovanje klјuča je sredstvo da se postigne uspeh i blagostanje, spolјašnje i unutrašnje otkrovenje. On može da otvori vrata nove dimenzije.  Kao sredstvo za razumevanje simbol je znanja. Takođe, klјuč dobre priče, koja otvara vrata novom iskustvu, leži u autorovim rukama, a u narodu se govori o “klјuču do srca” volјene. Klјučevi srca označavaju i međusobnu pripadnost i povezanost lјubavnika, koji su otklјučali i podelili svoje unutrašnje tajne. Klјuč uspeha nekog filma ili pozorišnog komada su klјučne scene. Inicijacijom u tajno društvo kandidat dobija ranije sakrivena saznanja dok je nekada mogao samo da zamišlјa šta se dešava iza zaklјučanih vrata. Na ezoterijskom polјu posedovanje klјuča znači biti upućen. On predočava i ulaz u neko stanje duha ili inicijacijski stepen. Klјuč simbolizuje i početak novog, bolјeg života. Na primer kada porodica dobije klјuč novog doma. Dobitna srećka je klјuč lepše budućnosti. To je i statusni simbol. Što više klјučeva neko ima, poseduje više vrednih objekata.

Klјuč je takođe simbol velikog značaja nečega u izrazima kao što su “Klјučne reči”,  “Klјučni položaji”, “Klјučne tačke”.

On je i simbol vlasti i autoriteta, koji vlasniku daje pravo da vlada, poseduje i odlučuje. Pobeđeni predaju klјučeve grada pobedniku, kao izraz kapitulacije pred osvajačem ili ih  gradonačelnik simbolički uručuje počasnom gostu ili heroju.

Rimski bog sa dva lica Janus, “pronalazač brava” i bog inicijacije, sa štapom u desnoj ruci i klјučem u levoj, čuva sva vrata i upravlјa svim putevima. On ima moć da zaklјuča staru godinu i otklјuča novu, kao i da otklјuča solsticijska vrata, leti su to vrata carstva bogova, kada je moć Sunca najveća, a zimi, kada je ona najslabija, to su vrata lјudi.

U antičkoj Joniji, u Maloj Aziji, bio je običaj da se mrtvi sahranjuju sa gvozdenim klјučem, koji im je bio potreban da otklјučaju vrata  Podzemnog sveta.

Klјučar Rajskih Dveri Nebeskog carstva  je Sveti Petar, kome je Hrist, prema Jevanđelјu po Matiji,  simbolično poverio klјučeve nebesa. Jedan, koji ima moć da razreši od svakog greha i otklјuča vrata raja i večnog života,  je zlatni a drugi srebrni da grešnike isklјuči i odbije od Nebeske kapije. Pošto katolici smatraju da je Sveti Petar prvi papa, na grbu Svete stolice su ukršteni zlatni i srebrni klјuč koje povezuje uže. Srebrni simbolizuje papski duhovni autoritet, koji donosi “oslobađanje”, na primer od greha a zlatni nebesku moć, koja znači “vezivanje” za Gospoda i Crkvu. Papski grad Avinjon stavio je na svoj grb i treći klјuč, kao simbol potčinjenosti grada moći Crkve. I na drugim grbovima klјučevi upućuju na poverenje i proverenu vernost prema svome gospodaru. 

Simbolika klјuča sjaji i iz mudrih izreka. Arapi kažu: Srca su prostorije, a usta brave; jezici su klјučevi – stoga neka svaki čovjek čuva klјuč svoje tajne.

A Pablo Pikaso: Akcija je klјuč svakog uspeha.

Neprekidan trud, a ne snaga i inteligencija, je klјuč da otklјučamo naše mogućnosti, navodi Vinston Čerčil; a deviza pronalazača Aleksandra Grahama Bela, bila je: Pre svega, priprema je klјuč uspeha.

Albert Švajcer je rekao: Uspeh nije klјuč sreće. Sreća je klјuč uspeha. Ukoliko voliš ono što radiš bićeš uspešan.

Celog života živimo u lancima ne znajući da imamo klјuč.

Klјuč mudrosti je da znaš prava pitanja (John A. Simone Sr.).

Ljubav je klјuč koji otvara kapiju sreće (Oliver Wendell Holmes).

 M. S. D.

 PL “Mihajlo  Pupin“