21-5 Asi lo decidió la suerte y La Caverna me es conocida

Cuatro palabras por lo menos, nos proyectan de repente en el mítico mundo simbólico del drama de nuestra propia existencia, el que corresponde a la parte más oculta, la más enterrada en nuestro ser profundo, como si el dominio del corazón y del espíritu fuera una caverna. Así como nuestras entrañas a menudo expresan nuestra verdad primera, a veces también suelen ser el inicio de una verdad capaz de sublimarse tras las pruebas que la vida nos impone. Pues, a ello lleva el camino iniciático que la Masonería propone, camino inflexible que nos lleva desde la caverna a la realidad y de ahí hacia la Verdad.

Elegido de los Nueve:

Read More

21-4 Inicijacija

Da bi neko postao član masonskog bratstva pre svega mora svojim bićem, delom i ponašanjem da se, potpuno nesvesno, za to kvalifikuje. On mora da bude „Mason bez kecelje“. U masoneriji se najčešće za takvog čoveka koristi termin: „Slobodan čovek na dobrom glasu“. Pod slobodom se danas pre svega misli na slobodu duha. Otvorenost ka prihvatanju novih saznanja. Ka razlikama i drugačijem mišljenju. Sloboda označava i slobodu odlučivanja pa i slobodu izbora da se pristupi nekoj organizaciji ili društvu. Dobar glas je karakteristika ljudi koji za sobom ostavljaju tragove u kojima se vidi čovečnost, empatija i filantropija. Ljudi koji su i u društvenoj zajednici viđeni kao ugledni i primerni. Ukoliko …

Read More

21-3 Nauka i/ili religija

Rad koji vam sada izlažem napisao sam jednog popodneva slušajući izjavu aktuelnog Pape da i ateisti mogu da budu u skladu sa Bogom (izjava je u originalu glasila “Vernici i ateisti su isto moralni). Papa Franjina otvorenost za različita pitanja koja su za vreme njegovih prethodnika smatrana tabu temama, nametnula mi je dilemu, koja se u različitim formama često provlači kroz razgovore i komunikaciju mislećih ljudi. Da li su religija i nauka u suprotnosti? Da li potiru jedna drugu? Novo vreme, tehnologije, brzina protoka informacija i znanja ovo pitanje čine još aktuelnijim.

U poslednje vreme često moram da sebi bliskim osobama koji su ateisti objašnjavam da bavljenje primenjenim naukama ne …

Read More

21-2 Društveni uticaj slobodnog zidarstva kao etičko pitanje

1.

Pitanje društvenog uticaja slobodnog zidarstva neraskidivo je povezano sa pitanjem samog smisla masonskog pokreta. Na opisano pitanje odgovor se, po prirodi stvari, prvo ima tražiti u ritualu, odnosno u njegovom tumačenju. Naime, prilikom inicijacije, u delu obuke učenika slobodnih zidara, na pitanje šta je slobodno zidarstvo predviđen je sledeći odgovor:

„To je univerzalni savez prosvećenih ljudi, koji su se udružili da bi radili zajedno na moralnom i intelektualnom usavršavanju čovečanstva“.

Iz navedenog, proizilazi nesporan zaključak da je društveni uticaj (emaniran kroz sintagmu: ..moralno i intelektualno usavršavanje čovečanstva) konstitutivni elemenat razloga i smisla masonerije kao pokreta.

2.

Kako je rešeno prethodno pitanje? Da li je društveni uticaj cilj ili nije …

Read More

21-1 Raditi na sebi i izgrađivati hram razuma volje i ljubavi

Biće prakse

Čovek je biće prakse jer svojom svrsishodnom delatnošću svet. Ali, pri tom on ne samo da stvara nove vrednosti već i razara postojeće. Kada realizuje nešto novo čovek ukida ono što je negativno, bar po njegovom mišlјenju, u već postojećem. Dakle, čovek je u isti mah i kreativno i destruktivno biće. Međutim mi Masoni se ne postavlјamo pasivno prema postojećoj stvarnosti. Insistiramo i radimo na tome da je čovek prvenstveno biće kreativne prakse, i to sprovodimo kroz jedan stvaralački proces. Pri tom mi stvaramo kreativne lјude, što je naš cilј.

Čovek je biće slobodno (sloboda, jednakost, bratstvo). Sloboda nije apso-lutna pa se može reći da je čovek ograničeno …

Read More