Mikrokosmos

Termin kojim se definiše pojam suprotan makrokosmosu. Pod mikrokosmosom se najčešće podrazumeva čovek kao složeni organizam sastavljen od delova koji na nivou molekula i atoma po složenosti korespondiraju univezumu.

« Back to Glossary Index