48-2 Praktično uputstvo (alat za rad)


KAKO PISATI I OBRAĐIVATI MASONSKE (SKICE) RADOVE

Pisanje i obrada masonskih radova (arhitektonskih skica, nacrta, crteža ili instrukcija) u Radionicama spada u jednu od važnih i redovnih masonskih aktivnosti. Iz tog razloga, nužno je poznavati i pridržavati se nekih osnovnih principa i pravila ovog rada, ili masonski rečeno: koristiti odgovarajući alat, kako bi se ostvarila svrha i postigao željeni cilj, koji bi se mogao podeliti u nekoliko kategorija:

Prvo, sloboda u razmišljanju i interpretaciji sopstvenih viđenja i doživljaja na pojedine zadate teme ili pitanja od opšteg interesa, bez nekih doktrinarnih i ideološko-političkih tendencija.

Drugo, obogaćivanje prisutne Braće i podsticanje spremnosti za učenje. Sticanje navike za permanentno obrazovanje. Podizanje nivoa pojedinačne i grupne svesnosti po  pitanju izložene teme.

Treće, razvoj komunikacionih veština u cilju produbljivanja obrađene teme, vežbanja duhovne otvorensti i tolerancije, pružanja podrške, dalje gradnje i stabilizacije međubratskih odnosa.

Što se tiče samih tema, učenici i pomoćnici ih obično uzimaju ili dobijaju sa spiska obaveznih, koje su određene unutar samih radionica. Radovi se mogu strukturirati u tri dela: teza-antiteza, razrada i sinteza. S obzirom na praktičnu, zanatsku, prirodu masonskog rada pristup treba da bude jasan i lako primenjiv. Kada su u pitanju radovi na aktuelne društvene teme, svako je slobodan da ih predstavi na način kako ih sam sagledava i u stilu koji njemu lično odgovara. Svi radovi su u pisanoj formi. Kada su u pitanju učenici o njihovom određivanju i pisanju stara se Drugi nadzornik, dok je za pomoćnike zadužen Prvi nadzornik. Majstori sami biraju i obrađuju svoje teme za radove i predaju ih neposredno Starešini, koji određuje termin za njihovu obradu unutar Radionice. Čitanje radova ne treba da traje duže od desetak minuta. U nedavno objavljenoj francuskoj knjizi (T.C. Huqlosa „PROGRESSION INITIATIQUE, A travers les 33 DEGRES du Rite Ecossais et Accepte“, Paris, 2017.), za svaki od 33 stepena Škotskog Obreda Drevnog i Prihvaćenog, navedene su i teme za razmišljanje, kontemplaciju za svaki od stepena, koje mogu biti predmet i zadatak za individualni rad, a zatim za prezentaciju i obradu unutar Radionice. Poželjno je da se pisani radovi predaju najmanje nedelju dana unapred i da ih Sekretar Radionice prosledi Braći elektronskom poštom, kako bi se mogli unapred pripremiti za obradu određene teme.    

Tokom same obrade rada, nakon čitanja, Starešina daje reč svakom od Braće koji to zatraži. Braća se mogu javljati za reč, najviše dva puta, i to po tri osnove:

Da POSTAVE PITANJE  u vezi nekih konkretnih pojedinosti navedenih u radu, kako bi doveli do većeg stupnja jasnoće, razumevanja, podizanja nivoa individualne i grupne svesnosti i praktičnog značaja i primenljivosti.

Da bi DOPUNILI i obogatili rad sa svojim prilogom na datu temu, Rad se nikad ne kritikuje, već se tim intervencijama samo dopunjava. Ponekad se te „DOPUNE“ i čitavih 180 stepeni razlikuju od onog što je u radu rečeno, ali se i takve predstavljaju samo  kao „dopune“ i izrečene su bez negativnih emocija i ličnog upetljavanja.

Po ovom pitanju je u dosadašnjoj praksi bilo najviše nepoznavanja i propusta, tako da se obrada radova pretvarala u diskusije i rasprave, u kojima je provejavala neka vrsta ličnih „pametovanja“, nadmudrivanja i takmičenja, praćena očiglednim nedostatkom tolerancije i kvarenjem, več i onako površnih i nestabilizovanih međubratskih odnosa. Prosto rečeno, Braća su iz svog profanog iskustva, u firmama i političkim partijama, često agresivno i ljutito izražavala svoje kritike i neslaganja sa sadržajem i izloženom obradom teme. A, zapravo bi bilo poželjno i za očekivanje ono suprotno, tj. da usvoje i nauče masonske principe tolerancije, nenapadanja,  međusobnog dopunjavanja i podrške, te da ih postepeno prenose i ugrađuju na celokupan rad unutar Lože, kao i nadalje,  u svoj profani život.

Da POHVALE rad i izlaganje, i istakne neke svoje lične dobiti do kojih je došao tokom učestvovanja u obradi rada.

Ako se desi da neko od Braće svojom intervencijom i rezonovanjem promaši temu ili način obraćanja, Starešina treba da ga vrlo pažljivo i učtivo ispravi.

Sva ova dešavanja treba da budu koncizno zapisana od strane Br.Sekretara. To treba da se pročita na narednoj radionici, te ako neko traži da se nešto ispravi, on to odmah i učini, i to sve ide u arhivu. 

NAPOMENA: U pisanju ovog teksta koristio sam svoju ličnu korespodenciju sa Br.Svetozarom Vulićem (Pariz, GLdF), iz Aprila 6007.godine I.S.

Verujem da ovo PRAKTIČNO UPUTSTVO (ALAT ZA RAD)  može biti predmet daljih dopuna i poboljšanja, od strane Braće koja su prošla masonsko školovanje, te kao takvo biti prosleđeno i praktikovano u svim našim poštovanim Radionica pod zaštitom VNLS.

1. maj 6021.godine I.:S.:
Br.:D.:I.:
PL Timakum Knjaževac