44-4 Prvi put

            Oči su mu bile pokrivene crnim povezom, kakvi se koriste za spavanje ili za putovanje, kada želite da imate malo mira i tame ispred sebe.  Osećao je prisustvo ljudi u prostoriji oko njega.  Autoritativan glas ga je upitao: “Gospodine, da li verujete da Masoni vladaju svetom?”. “Ne”, nasmejao se i odgovorio. Nije rekao ali je pomislio da Bog  i ljubav vladaju svetom.

            Ljudi vole mitove, zato su se ređala pitanja, jedno za drugim, razna iz raznih oblasti a nijedno mu nije bilo neobično. Možda nije sasvim dovoljno dobro razumeo definiciju. Definicija je nešto veoma bitno. Posle izvesnog vremena ljudi gube definiciju i počinju da tumače reči i dela …

Read More

44-3 MUZIKA U MASONERIJI

Nazvana slobodnom veštinom, što zbog svoje slobode i slobode razumevanja ili veštine koja se razvija i unapređuje kod samog sebe, muzika je sastavni i neizostavni deo univerzuma. Još su joj drevni Pitagorejci posvećivali veliku pažnju, tačnije u njihovom učenju muzika je zauzimala ključnu ulogu. Osim što su razvijali i postavili osnove teorije muzike Pitagorejci su proučavali i njen uticaj na čoveka. Doživljavajući se kognitivno, neposredno dostupna ljudskim čulima, muzika ima sposobnost uticaja na dušu. Na ovaj način, muzika uspostavlja vezu između materijalnog sveta i sveta ideja, doprinosi dijalogu i njihovom međusobnom sporazumevanju. Srce Pitagorejske filozofije jeste metafizička filozofija broja sažeta u izreci ,,sve je broj”. Pre nego kvantitativni pojam, broj …

Read More

44-2 Veza između palog anđela i sina udovice

.

Uvod

            Da na samom početku, u okviru uvoda u ovaj tekst, jasno definišemo cilj i ulogu onog što sledi. Cilj ovog rada nije da pravoslavnog vernika preobrati u satanistu. Namera autora nije da čitaoca ubedi i navede da preispituje i eventualno revidira svoja verska ubeđenja. Niko ne pokušava da indukuje napoverenje u važeće hrišćanske legende i norme. Tema ovog rada je proučavanje priče i stavova koji su obrađeni i mogu se naći u dostupnoj literaturi a čije poznavanje čitaocu može biti samo od koristi. Omogući će nam da u novom svetlu sagledamo neke činjenice koje su nam već poznate. Uvek je zanimljivo uočiti i poreklo zabluda na kojima …

Read More

44-1 DUHOVNOST DREVNOG I PRIHVAĆENOG ŠKOTSKOG REDA (La Spiritualite du AASR)

.

I) Uvod

„Country road take me home

To the place I belong.“(1)

Duhovnost ili traganje za svojom krajnjom i nedeljivom suštinom, za samim početkom, osnovom ili „božjom česticom“ u nama samima, može se simbolički uporediti sa povratkom u svoj prvobitni zavičaj i rodnu kuću. Putevi kretanja ili metode rada i duhovne škole imaju taj zadatak da nam ukažu na moguće pristupe u tom našem ličnom tragalaštvu, te da nas usmeravaju i dovedu do samog praga „rodne kuće“. Nadalje važi ona Krišnamurtijeva izreka: „Istina je zemlja do koje nema utabane staze“. Tu, na samome pragu, završava se do tada korisna funkcija pristupa, metoda, škole ili učitelja, i dalje je na …

Read More