Novi zavet

Zavet ili Novi savez je pakt koji je Bog sklopio sa čitavim čovečanstvom nakon što se čovečanstvo iskupilo za grehe preko Hristove žrtve. U užem smislu Novi zavet čine knjige četri jevanđelja (po Mateju, Marku, Luki i Jovanu) a u širem smislu tu spadaju još i dela svetih apostola, određene poslanice i pisma

« Back to Glossary Index