7-2 ČETIRI ELEMENTA

Trougao je Bog (trojstvo) ili svet noumenon.

Kvadrat (četri elementa) je vidljivi, fizički ili pojavni svet – svet fenomena.

Tačka je čovekova duša, i oba sveta se odražavaju u duši čoveka.

Postoje četri hermetičke discipline: Alhemija, Astrologija, Kabala i Magija. Sve te nauke sačinjavaju jedinstven sistem proučavanja čoveka i njegovog odnosa prema svetu noumenona i fenomena. Slova jevrejske azbuke i razne alegorije Kabale; imena metala, kiselina i soli u alhemiji; imena planeta i sazveždja u astrologiji; imena bogova i zlih duhova u magiji – sve je to samo konevncionalni skriveni jezik za psihološke ideje. Otvoreno proučavanje psihologije, posebno u širem smislu, bilo je nemoguće. Mučenje i lomača čekali su istraživače. Prava suština hermetičkih nauka bila je zato sakrivena iza simbola Alhemije, Astrologije, Kabale, Magije i kao objedinjujuće – Tarota.

Proučavanje imena Boga u njegovim ispoljavanjima čini osnovu Kabale. ,,Jehova “ se u hebrejskom piše sa četri slova, Jod, He, Vau i He. Tim slovima davano je simbolično značenje. Prvo slovo označava aktivni princip, pokretač; drugo, pasivni princip, inerciju; treće, ravnotežu ,,oblik“; i četvrto rezultat ili skrivenu energiju. Kabalisti tvrde da se svaka pojava i svaki objekat sastoje od ta četri principa, to jest da se svaki objekt i svaka pojava sastoje od Božjeg imena. Proučavanje tog imena (u grčkom tetragramaton ili reč od četri slova) i njegovo nalaženje u svemu čini glavni cilj kabalisticke filozofije.

Po kabalistima, ta četri principa prožimaju i sačinjavaju svaku stvar. Zato, nalazeći na ta četri principa u stvarima i pojavama sasvim različitih kategorija, medju kojima ranije nismo videli ništa zajedničko, čovek počinje da vidi analogiju medju stvarima. I postepeno on postaje ubedjen da je sve u svetu sačinjeno u skladu sa istim zakonima, u skladu sa istim planom. Iz odredjene perspektive, obogaćivanje intelekta i njegov rast sastoje se od širenja njegove sposobnosti za nalaženje analogija. Proučavanje zakona četri slova ili imena Jehove, tako može biti način za proširivanje svesti.Ta ideja je zaista jasna. Ako je ime Boga u svemu onda bi sve trebalo da bude analogno svemu drugome, najmanji deo bi trebalo da bude analogan celini, zrno peska univerzumu, a sve analogno Bogu. ,,Kako je gore tako je dole”.

U Alhemiji se četri principa od kojih se sastoji svet zovu četri elementa. To su vatra, voda, vazduh i zemlja, kojima po svom značenju tačno odgovaraju četri slova Jehovinog imena.

U Magiji, četri elementa odgovaraju četrima klasama duhova – duhovi vatre, vode, vazduha i zemlje (elfi, vodeni duhovi, silfi i gnomi).

U Astrologiji, četri elementa odgovaraju, veoma udaljeno, kardinalnim tačkama a to su: istok, zapad, sever i jug

Četri principa – četri slova Imena Boga, ili četri alehmijska elementa, ili četri klase duhova imaju pandan u četri niza Tarota: štapovi, pehari, mačevi i pentagrami. Svaki niz, svaka strana kvadrata koji je kao celina jednak tački, predstavljaju jedan od elementa ili vladara jedne klase duhova. Štapovi su vatra ili elfi, pehari su voda ili vodeni duhovi, mačevi su vazduh ili silfi i pentagrami zemlja ili gnomi.

U Apokalipsi postije četri zveri, jedna sa glavom bika, druga sa glavom lava, treća sa glavom orla, i četvrta sa glavom čoveka. I svi oni zajedno jesu Sfinga, slika četri principa stopljenih u jedno.

Brat Elifas Levi u svojoj knjizi ,,Dogma i ritual” kaže:

,,Simbolička tetrada, predstavljena u Misterijama Memfisa i Tebe kroz četri oblika sfinge – čovek, orao, lav i bik – odgovarala je četrima elemantima starog sveta (voda, vazduh, vatra i zemlja…)

Ta četri znaka, sa svim svojim analogijama, objašnjavaju jednu reč skrivenu u svim svetinjama… Staviše, sveta reč nije izgovarana: ona je spelovana i izražena u četri sveta slova – Jod He Vau He. Značenje ovih četri simbola je i magijski ključ za ovladavanje svetom fenomena – pojavnim svetom. Odnosno, da bi postigao uspeh treba ti:

 1. Znanje (čovek),

 2. Hrabrost (lav),

 3. Upornost (bik),

 4. Ćutanje i izdizanje iznad situacije (orao).

Napravicemo skok ka savremenoj nauci koja je zahvaljujici otkricu Votsona i Krika a zatim mnogim naučnicima nakon njih, uspela da dešifruje naš genetski zapis – DNK. U njemu je svaka informacija, gle čuda, zapisana uz pomoc bezbrojnih kombinacija, četri baze:

  • ADENIN,
  • TIMIN,
  • GUANIN i
  • CITOZIN.

Brat S.R., Konstantin Veliki, Niš