53-5 Verzal u slobodnozidarskim tekstovima

Interakcije među članovima bilo kog, pa i slobodnozidarskog društva, zasnivaju se na onome što prepoznajemo kao govorni jezik. Ovakav koncept nečije namere usmerava ka međusobnom razumevanju i kolektivnom formiranju jezika društva u kome živimo. Govorni jezik i jezik društva su instrumenti kojim se čovečanstvo otrže od vladavine prirode i ostvaruje pravo na nezavisnost od nje. Govor opisuje sve što radimo, uklјučujući i pravila koja formiraju govorni jezik a proizilaze iz društvenih konvencija i učenja. Danas u svetu postoji nekih pet do sedam hilјada jezika u upotrebi, u zavisnosti od toga kako se definiše pojam jezika.

Upotreba srpskog jezika u Ritualu za sprovođenje Obreda a prema pravilima Reda je naravno, u …

Read More

53-4 Pozdrav novom starešinstvu lože Đorđe Vajfert

Braćo: Vi sledite put vaših prethodnika

To reče, pomilova nas i ode“

Povodom predstojećeg početka Nove masonske 6022/6023:.G:.I:.S:. , s jedne strane, i nastavka naše slobodnozidarske Gradnje – večerašnje inauguracije , novog Starešinsta PL”ĐV”, s druge strane, uz prisutvo MUVM VNLS Brata B.U., ovaj tekst posvećujem ovom,  izuzetnom događaju-Gradnji ( Ritualnom radu).

Ritualnom radu, koji pored radnog karaktera (primopredaje) dužnosti –  Majstorskog čekića iz ruku brata M.G., dosadašnjeg Časnog Starešine, u ruke novoizabranog Časnog Starešine, brata A.A., predstavlјa i svojevrsnu duhovno-slobodnozidarsku nit povezivanja-nastavka Gradnje Slobodnih zidara  PL“ĐV“ s ostalim PL, bratskim karikama, koje su pod zaštitom VNLS.

Stoga i ne treba da nas čudi, zašto MUVM VNLS, prisutvuje našem …

Read More

53-3 Neka pravda bude nepristrasna, ublažena zasluženom milošću

Tema sedmog stepena su univerzalni postulati pravde, pravičnosti, prava i pravičnog suđenja. Iako slični, i po logici povezani, ovi principi dosta često nisu u istoj ravni, a ponekad se i isklјučuju. Na podudarnost, ili logički sled ovih pojmova, u velikoj meri utiču okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, društvena ocena vrednosti, etika i moral društva i pojedinca, racionalni kriterijumi, pa i profesionalna obučenosti i intelekt onoga koji primenjuje zakon, ili deli pravdu. Možda bi se odnos ovih univerzalnih pojmova, mogao opisati, kao niz koncentričnih krugova, koji imaju isti centar, kao krugovi koji nastaju bacanjem kamena u vodu.

Pojam pravde je najširi u odnosu na sve navedene principe. Pravda je najveći koncetrični krug

Read More

53-2 I bi Braćo Svetlost

Naša Golgota raduje,
Srbin je svikao da gladuje;
Duša nam spokoj sneva,
Gospoda put iznova vodi:
Iz smrti – ka Slobodi!

Na nas pade tama,
i noć beše jaka;
svakog dana slabiji od svojega straha
ne rekoše ništa.
Mesec se ugasi,
i prekri nas muk mraka.

I bi Braćo Svetlost;
no ne beše odmah,
te naivan jeste ko pomisli tako.
Svetlost kad zaslepi, pomami se lako;
u ponoć čekićem – ne gradi se tako.

I bi Braćo Svetlost;
al’ probaše mnogi, zaslepljeni tako,
bez spoznaje sami, kroz tminu da prođu.
Ne ljubeći bližnjeg, samo sebe sama,
za vilajet spremni Slobodu da glođu.
I bi Braćo Svetlost;
u oprostu Bratu.
Read More

53-1 Masonski trougao

Masonski trougao predstavlja najnižu formu organizovanog rada u Slobodnom Zidarstvu. Čine ga najmanje trojica ili više braće sa nekog Orijenta (grada), koji pripadaju jednoj ili različitim Radionicama, a koje rade u drugim mestima. Cilj osnivanja i rada je otvaranje mogućnosti i priprema neophodnih uslova za otvaranje nove Radionice, koja do tada nije postojala u tom mestu. To je prethodnica za osnivanje budućeg Venčića. Trougao otvara pregršt novih prostora za masonski rad, bratsko druženje i međusobnu saradnju, što uključuje evidentiranje budućih kandidata za inicijaciju u Bratstvo, priprema lokalne društvene klime, stvaranje prostornih i materijalnih uslova za osnivanje i funkcionisanje budućeg Hrama i drugo.

U postojećoj masonskoj literature se može veoma malo …

Read More