6-3 MASONSKA TAJNA

Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“ ništa što je vezano za slobodno zidarstvo. Prilikom prelaženja u naredni stepen istu oba-vezu ima brat primalac u odnosu na onu braću koji nisu steki njegov stepen.

Šta je to što stvarno treba kriti i zašto?

U stvari, postoje tri objektivne masonske tajne, a to su:

  • Tajna o raspravama,
  • Tajna o obredima i
  • Tajna o pripadnosti.
Tajna o raspravama.

U Velikom orijentu Francuske, braći se zabranjuje da ono što je rečeno na radu ne prenosi drugoj braći koja nisu bila prusutna. Odnosi se na braću slobodne zidare, na bilo kom stepenu, na bilo kojoj …

Read More

6-2 RAD NA NEOBRAĐENOM KAMENU ZA BRATSKI LANAC

Svet masona je tajni, ali vrednosti su vidne. Hijerarhija u svetu masona je samo metafora za filolozofiju života, uzdignuće uma i promociju humanosti. Bogati svet i ustrojstvo znakova su simboli skrivenih poruka koje svetle jasno samo onima koji su spremni da ih spoznaju. Znaci služe samo onima koji čitaju iz njih. A to nisu samo puke tetovaže, uklesani rebusi i nedešivrovani hijelogrifi. Znaci su i pokreti, mizanscene, broj koraka i tragovi ili nagoveštaji mimike. Oni su simbol pripadnosti i skrivena podrška. Tajni znak krije iskustvo, sadrži stav i pouku posvećenih, poruku mudrih i poduku hrabrih. Put ka saznanju je put prosvetljenja. To je izgradnja. To je ta simbolična gradnja, sa …

Read More

6-1 Slobodno zidarstvo i politika danas

„Čim se društvo razvija bez razuma, proizvodi sve moguće zlo.

Sve bi propalo bez temelјnog začina, bez i ličnosti koja odbija da bleji po tonu i taktu.

Ličost koja misli protiv društva koje je uspavano, eto večne priče,

i proleće uvek mora istu zimu da pobedi.“

(Alen)

„Ako nam ostaje još neka šansa naše civilizacije…

uslov za to jeste da se politička životinja seti da je i odgovorna životinja.“

(Leon Brinšvik)

Mnogo je pisano o odnosima slobodnog zidarstva i crkava, a možda još više o osnosima slo-bodnog zidarstva i političkog sveta; uostalom, najčešće preterano pojednostavlјujući, iskrivlјujući pravu prirodu tih odnosa i zapadajući u zablude od kojih je najveća da se …

Read More