6-3 MASONSKA TAJNA

Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“ ništa što je vezano za slobodno zidarstvo. Prilikom prelaženja u naredni stepen istu oba-vezu ima brat primalac u odnosu na onu braću koji nisu steki njegov stepen.

Šta je to što stvarno treba kriti i zašto?

U stvari, postoje tri objektivne masonske tajne, a to su:

  • Tajna o raspravama,
  • Tajna o obredima i
  • Tajna o pripadnosti.
Tajna o raspravama.

U Velikom orijentu Francuske, braći se zabranjuje da ono što je rečeno na radu ne prenosi drugoj braći koja nisu bila prusutna. Odnosi se na braću slobodne zidare, na bilo kom stepenu, na bilo kojoj funkciji, a oni će se upoznati sa usvojenom arhitektonskom tablom na narednom radu.

Odabrane skice, instrukcije, saopštenja i prikazi događaja vezanih za rad loža po odobrenju Velikog Majstora i Časnih Starešina loža u obedijenciji nalaze se na sajtu www.mason.org.rs Komple-tan sadržaj, posebno elektronsko izdanje časopisa SIRIUS predstavljaju javno lice Velike Nacionalne Lože Srbija. On je  PR obedijencije i odličan reprezent svih masona u loži. Ovaj portal je pravi medij za profane koje žele da pristupe VNLS, jer je to mesto gde se nalaze mnogi odgovori. Time se naša braća umnogome štite od otkrivanja, u koje bi upali posle verbalnih diskusija profanom o suštini slobodnog zidarstva.

Tajna o obredima.

Ona služi samo za braću koja nisu stekla određeni stepen. Tajna o obredima, se odnosi na obredne simbole, objašnjava se time da oni predstavljaju ispite. Nikada nije bilo osporavano da ispitna pitanja se ne daju kandidatima pre ispita. Danijel Ligu, autor sveobuhvatnog izdanja REČNIK SLOBODNOG ZIDARSTVA koje na preko hiljadu strana daje objašnjenja na mnoge pojmove i simbole vezane za masoneriju kaže u predgovoru, da kada su ga pitali da li time odaje tajne, on je odgovorio da u ovom rečniku neme ničega što već na nekom drugom mestu nije objavljeno.

Tajna o pripradnosti.

Po pravilu u javnosti svako može samo za sebe govoriti o pripadnosti masoneriji, a nikad o drugoj braći. Veoma osetljivo pitanje, koje ne pažnjom jedan brat može naneti štetu drugom od pro-fanih. Ovo je pravilo koga se slobodni zidari moraju pridržavati kako bi još više učvrstili bratski lanac. Posebno je specifična situacija kod agitovanja novih potencijalnih članova za bratstvo, pa treba izbeći nepotrebna otkrivanja, a samo braća na majstorskom stepenu mogu biti garant novom članu masonerije i mogu da obavljaju zvanične razgovore sa kandidatima. Pomenuti portal VNLS daje mnoge odgovore pa se time izbegavaju duge i suvisle diskusije. Zakletva koja se polaže na prvom stepenu, daje se nezavisno od masonske zakletve, i to pre ispita. Važno podsećanje je da ona važi i posle napuštanja masonerije i razrešenje od zakletve u svojstvu profanog lica. Ali , uvek postoji bojazan od kršenja na ovaj način date reči. Da bi se identifikovali kroz istoriju braća su koristile razne načine, jedan od njih je cvetić „nezaboravak“, koji su koristili masoni u Nemačkoj da bi preživeli nalet nacizma. Taj simbol je ostao i danas kao jedan od znakova pripadnosti masoneriji.

Tajna slobode Reda je pitanje unutrašnje slobode i da nema ove tajne, mnogi bi ulazili u masoneriju radi taštine. Međutim masonerija je bogom dano mesto za preispitivanje ne samo samog sebe, već i važećih vrednosti u društvu. Kada ne bi bilo tajne, postajala bi mogućnost da se od masonerije napravi neka organizacija kojom je pristojno pripadati i pokazivati se, što je veoma nega-tivno. Kada bi se masonerija stapala sa establišmentom dosta bi izgubila od svoje posvećeničke vrline. I ja sam na učeničkom stepenu osetio ovaj kvalitet da kada imate nešto što ne treba da ima javni spektakl, onda ste potpuno okrenuti sebi. Definitvno, tajnom o pripadnosti se povećava efikasnot čoveka u profanom svetu, izbegavajući time da se protiv njege izazove reakcija koju bi diktirao strah od pripadnosti organizaciji.

U vreme postojanja drevnih udruženja graditelja i klesalaca kamena, u srednjem veku, pozna-vanje znakova i lozinki bilo je strogo čuvana tajna. Za ove vredne ljude, od kojih većina nije vladala čitanjem i pisanjem, od ovih znakova zavisili su posao i plata. Danas ova znanja imaju samo simbolički značaj. Obaveza je svakog masona da čuva kao tajnu simbole i znake koje je saznao u slobodnom zida-rstvu. Tajna sada ima pedagoški značaj – kao vežba za ćutljivost i samokontrolu. Umetnost ćutanja, izgubljena u našem vremenu, podstiče konteplativnost i obnavlja sposobnost slušanja. Ona je deo usavršavanja i bez nje nema poverenja.

Veoma je složeno naći pravo racionalno rešenje u vođenju tajne o pripadnosti, od toga da je mnogo teško sprovesti potpunu strogost i kontrolu, do komotnog ponašanja braće, ali očigledno da su braća toga svesna i da je bratski lanac onoliko jak koliko je jaka najslabija karika u njemu.

Ima dosta paradoksa kada je masonska tajna u pitanju. Sa jedne strane ona kod profanih izaziva podozrenje po sistemu „ako ne radite ništa loše, šta onda krijete“, a sa druge strane, da su svi čuvali tajnu kako bi onda saznalo za slobodno zidarstvo i doprlo do potencijalnih članova.

Masonerija i društvene mreže.

Čuvanje tajne u modernim vremenima postaje sve složenije, jer je povećan način udruživanja ljudi kroz razne društvene mreže na internetu. Masonerija, kao svaka organizacija sa ozbilljnom struk-turom, mora u budućnosti posvetiti pažnju socijalnom inženjeringu. Primer Fejsbuka čijih članova (otvorenih profila) u Srbiji ima više od dva miliona, na kome se nalaze grupe slobodnih zidara iz celog sveta. Te mreže nećemo koristiti kao mesto našeg virtuelnog okupljanja, ali ćemo budno pratiti komentare o nama, našem radu i na sofisticarni način ne prepuštašti drugima da stvaraju sliku o nama, već ćemo se aktivno uključiti.

Bilo je pitanje trenutka kada će snimci iz loža pojaviti na nekom od video internet servisa, pa je tako profanom svetu pokazan hram i atmosfera u kojoj se okupljaju slobdni zidari. Početkom godine u emisiji na nacionalnoj televiziji prikazan je hram u Beogradu uz izjave oficira loža. Naš Veliki Majstor je dao intervju dnevnom tiražnom listu u kome potencira da mi nismo tajna organizacija već organi-zacija sa tajnama filizofske prirode i da radimo za opšte dobro. Ovo su primeri u kojima smo zauzeli aktivno učešće u javnosti, a ne narušavajući principe čuvanja tajne.

Istinska masonska tajna.

Ima nešto što je sasvim obično, a to je da slobodno zidarstvo predstavlja suštinski doživljeno iskustvo, a ono se po definiciji ne može preneti. I zato slobodnim zidarima je potreban most bratske ljubavi i Obreda da bi uspeli da prenesu deo pojedinačno doživljenog od jednog brata na drugog i to pod uslovom da su prisustvovali istom radu. Upravo prisustvo radu vaspostavlja ono neshvatljivo bratstvo između ljudi koje dele: sredina, karakter, profesija i mišljenje. To je ono što nijedan slobodni zidar ne može preneti drugom licu.

Brat B.U., Nemanja Niš