O.S.M.T.H.

“Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani” ili “Soverign Military Order of the Temple of Jerusalim” je jedan od redova koji baštine tradiciju vitezova templara, monaha-ratnika koji su bili aktivni od 1118 do 1312 godine. O.S.M.T.H. je kao moderna nevladina organizacija registrovan u Ženevi, okuplja oko 5000 muškaraca i žena, organizovanih u priorate na nacionalnom nivou i komanderije kao manje organizacione jedinice unutar priorata. To je jedna od retkih nevladinih organizacija koja ima poseban konstitutivni status u Ujedinjenim Nacijama. Red je snažno povezan sa strukturom i idejama NATO pakta. U Srbiji deluju pod imenom “Vitezovi Templari Srbije”.

« Back to Glossary Index