43-2 Mistrija i mač

Vitezovi Istoka i Mača vode poreklo od vremena zatočeništva Vavilona, gde su Jevreji bili prognani tokom sedamdeset godina, posle dvogodišnje opsade Jerusalima. Legenda ovog stepena inspirisana je knjigama o Jezdri i Nehemiji. Kir je usnio san tokom kojega mu se prikazao Svemoćni, Bog Jevreja, i rekao mu: Vrati slobodu mome narodu ili ćeš umreti. Na traženje Zorovavelja, judejskog princa rođenog u zatočeništvu, i Nehemije, njegovog peharnika, kralj Kir im dopusti da se vrate u Jerusalim i da ponovo izgrade Solomonov Hram. Vraćene su im sve dragocenosti koje su pripadale riznici prvog Hrama, da bi bile smeštene u drugi Hram. Kralj je takođe izdao ukaz kojim naređuje svim svojim podanicima da svuda u kraljevini puštaju one Jevreje koji imaju zvanje Slobodnih Zidara, da slobodno prolaze, pod pretnjom smrti za one koji prekrše njegovo naređenje. Kralj je naložio svom generalu Satrabuzanesu da Zorovavelja poduči veštini ratovanja, a zatim mu je dodelio čast Viteza. Onda Zorovavelj okupi 42.360 Jevreja i među Masonima odabere sedam hiljada kojima je dodelio čast Viteza i postavio ih na čelo naroda, kako bi se borili protiv onih koji bi pokušali da se suprotstave njihovom prolasku na putu za Jerusalim. Njihovo kretanje bilo je lako sve do dolaska na obale reke Starbuzanaj. Vitezovi koji su formirali prethodnicu naišli su na trupe koje su odlučile da im ne dopuste da pređu most i tako se dočepaju blaga iz Hrama. Uprkos Kirovom ukazu, one ih napadoše, ali su na prelasku mosta bile raskomadane do poslednjeg čoveka, dok Jevreji nisu imali nikakvog gubitka. Tada je Javeron Hamaim postala lozinka, prevedena kao: Sloboda Prolaza. Radovi na Hramu su tek počeli , kada je Zorovavelj obavešten da su Samarićani, ljubomorni na plemena Jude i Benjamina, hteli da zarate sa njima, da bi slomili njihovu volju da ponovo izgrade Hram. On onda naredi da se svi radnici naoružaju, držeći mistriju u jednoj ruci, a mač u drugoj.

Ponovna gradnja Hrama trajala je četrdeset šest godina. Započela je tokom Kirove vladavine, a završila se za vlade Artakserksesa Prvog. Drugi Hram bi posvećen na način na koji je Solomon osveštao prvi. Mač  i mistrija predstavljaju slobodnozidarske simbole, koji se koriste u masonskim ritualima. Poput mnogih masonskih alata i oni imaju svoje simbolično značenje.

Mač

Mač je prvenstveno oružje, koje se koristilo kako u ratu tako i u miru. Njegovo tumačenje je takođe dvojako. U ratu on je simbol razaranja i on oličava snagu i vojničku neustrašivost i disciplinu. Nasuprot toga u miru on je simbol graditeljstva jer obezbeđuje mir i pravdu i omogućava normalnu gradnju.

Mač koji se koristi u ritualima i koji se nalazi u rukama Mačonoše i Dvernika, ali po potrebi i svakog Brata, predstavlja Slobodnim zidarima oružje za odbranu od tuđih nasrtaja na bilo koga od Braće i predstavlja odlučnost u odbrani Slobode. Može se reći da je mač oružje Masona koje simboliše Slobodu kao preduslov za rad Bratstva i širenje bratskog lanca.

Ako posmatramo samo nastajanje mača kao proizvoda kovačkog esnafa, on se dobija kovanjem ali najvažnija operacija u njegovoj izradi je kaljenje, gde se voda sjedinjuje sa vatrom (koju simboliše mač) i daje mu onu potrebnu tvrdoću i čvrstinu.

U ritualima inicijacije, posvećenja i uzdizanja, Časni Starešina stavljanjem plamtećeg, valovitog mača na glavu, levo i desno rame, simbolično budi u svakom od Braće unutrašnji plamen i pri tome simboliše stvaranje i pročišćenje. Ako posmatramo samo ritual Inicijacije, može se reći da plamtećim mačem Časni Starešina nadvladava četiri elementa drevnih naroda: zemlju, vodu, vazduh i vatru i Inicijant koji je lišen svih metala, niti go niti obučen, niti obuven niti bos, se simbolički ponovo rađa i počinje novi život, život Slobodnog zidara.

Mač koji blješti na suncu je simbol Svetlosti ka kojoj teži svaki Slobodni zidar. Mač simbolički predstavlja i reč, jer reč seče bolje nego mač. Ako sada to sublimiramo i kažemo da svaki Mason traži Svetlost i traži izgubljenu Reč, izgubljenu smrću Velikog Majstora Hirama Abifa  shvatamo kolika je simbolika Mača u Slobodnom zidarstvu.

Mistrija

Mistrija je alat koji izravnava i širi malter koji povezuje kamenje koje se ugrađuje u Hram i tako simbolički vrši širenje bratske ljubavi koja sve Masone povezuje u jedinstvenu i neraskidivu celinu.

Mistrija je alat Pomoćnika i nekada je korišćena u Ritualu posvećenja u stepen Pomoćnika Škotskog obreda drevnog i prihvaćenog. Ja sam lično uzdignut na stepen Pomoćnika i svoj prvi pomoćnički rad sam vršio udaranjem mistrije o uglačan kubični kamen.

Mistrija je alatka kojom se postiže idealna ravna površina tj. njome svaki Brat izravnava svoje loše osobine i eleminiše njihov uticaj, jer se vlada po moralnim principima.

Mistrija je simbol jednakosti, jer samim izravnjavanjem zida koji je sastavljen od različitih kamenih blokova, oni iako različiti tako obrađeni postaju svi jednaki. Svaki od kamenih blokova simbolički predstavlja po jednog Brata, što simbolično znači da su oni svi jednaki a povezani malterom predstavljaju kompaktnu celinu tj. neraskidivi bratski lanac.

Da ponovimo, ako Mač simbolično predstavlja Slobodu, Mistrija predstavlja Jednakost, a oboje služe da bi Bratstvo povezali bratskom ljubavlju u neraskidiv Bratski Lanac, onda možemo reći da ukršteni Mistrija i Mač predstavljaju slobodnozidarsku parolu: SLOBODA – JEDNAKOST- BRATSTVO.

Br. Z. T.,

PL. Sloboda,

Beograd