22-3 SIMBOLIČKO ZNAČENJE STUBOVA BOAZ I JAKIN NA ULASKU U MASONSKI HRAM

Hiram I (jevreski kralj Tajre (tyra)) je rekao:“Sali dva stupa od mijedi, jedan stub bješe od osamnaest lakata (9m) u visinu, a u naokolo od dvanaest lakata (6m). Taki bješe i drugi stup. I načini dva oglavlja da se metnu ozgo na stupove, salivena od mijedi, pet lakata (2,5m) bješe visoko jedno oglavlje i pet lakata bješe visoko drugo oglavlje. I pletenice isprepletane i vrvce kao verige načini na oglavlja koja bjehu na vrh stupova, sedam na jedno oglavlje i sedam na drugo oglavlje. Tako načini na stupove i dva reda šipaka. Na jednu pletenicu u naokolo da pokrivaju oglavlje koje bijaše na vrhu; tako načini i na drugom oglavlju. I na ta dva oglavlja na vrh stupova u trijemu bijahu načinjeni ljiljani od četiri lakta (2m). I na dva oglavlja na dva stupa bijahu ozgo. I prema sredini podpletenicama šipci, kojih bijaše dvjesta u dva reda u naokolo na jednom i na drugom oglavlju. I postavi te stupove u trijemu crkvenom i postavivši desni stup i nazva ga Jahin, potom postavivši stup lijevi, nazva ga Boaz. I navrh stupova namjesti izrađeno cvijeće ljiljanovo. I tako se svršiše stupovi.“

Stubovi Boaz i Jakin, čvrsto su stajali na istočnoj strani Solomonovog hrama, tj. na toj strani nalazila su se vrata Solomonovog hrama. Stubovi su prestavljali „Hebrejski zakon“ (Mišpat) i moć sveštenika, ujedinjeni bi podržavali veliki Nebeski svod, lučni kamen koji povezuje ova dva stuba i simbolički označava hebrejsku reč „Šalom“.

Stub sa desne strane Slobodni Zidari nazivaju „Jakin“. Jakin je bio prvi visoki sveštenik Hrama i ovaj stub predstavlja pravednost ili neprestano činjenje dobra drugima. Takođe, stub Jakin možemo gledati kao stub Milosrđa, koji prestavlja veliku snagu koja proizilazi is tog stuba koja osnažuje naše duševne snage. Ovaj stub promatramo kao stub Milosrđa i zbog toga što njegove visoke i plemenite snage pomažu čoveku da ponovo ustane, ako je došao u nevolju. Stub Jakin u slobodnoj masoneriji označava muški polaritet univerzuma, aktivanost, vatrenost, i stub izbora.

Stub sa leve stane Slobodni Zidari nazivaju „Boaz“. Nazvan je ovako po pretku Izraelskog kralja Davida i ovaj stub predstavlja Davidovu kuću i koncept Mišpat, tj. ovaj stub je u vezi sa načinom vladanja kao i deljenjem pravde. Takođe stub Boaz Slobodnim Zidarma prestavlja Snagu, to je stub kraljevskog Mišpat „Mesije“, koji je odgovaran za snagu. Stub Boaz označava još čvrstoću i strogost i označava se još kao stub uspona. Pod ovim pojmovima čvstoće i strogosti ne smemo podrazumevati socijalno ponašanje, već više u smislu očvršćivanja, jer se taj stub smatra i stubom oblikovanja ili stavaranja oblika.

Stvaranje se odvija očvršćavanjem duhovne energije koja stvara oblike. U slobodnoj masoneriji stub Boaz predstavlja ženski polaritet univerzuma, tame, pasivnosti, prijemčivosti, vazdušatosti, mira. Ime stuba Boaz počinje hebrejskim slovom Bet, drugim slovom Hebrejskog alfabeta i ima numeričku vrednost 2. Puštanje Božijeg daha je puštanje života, Božiji dah je duša, a taj dah stvaranja je izrečen kroz slovo BET. Zato je ovo slovo Bet prvo slovo cele Biblije i zbog toga ovaj stub ima stvaralačko značenje.

Kada su ova dva stuba na mestu, lučni svod koji povezuje ova dva stuba, pravio je jaku vezu koja znači više od „mira“. Podrazumevao je dobru sreću, prosparitet, opšte blagostanje, utvrđivao je moralni red vladanja i poretka. Čovek bi se mogao nazvati oblikom u kome se izražava visoka svest dodeljena čoveku. Zajedničku igru ovih dvaju stubova možemo sebi predstaviti kao snagu koja može delovati samo onda ako pronađe oblik u kome može delovati. Upravo je ovaj svet tako stvoren od najviših duhovnih oblika pa sve do grubo materijalnih struktura.

U Masonskoj loži stubovi Jakin i Boaz stoje na zapadnoj strani odmah posle dveri hrama. Ovi stubovi u Masonskom hramu zauzimaju veoma važno mesto, jer za masona predstavljaju duhovni razvoj čoveka. Jedna masonska legenda tvrdi da je filozof Pitagora otkrio stubove i zajedno sa Hermesom koristio ih da otkrije sve tajne geometrije.

Subovi su uvek imali veliko značenje za čoveka, kako u običnom životu tako i u svetu simbolike. Oni su uvek predstavljali potporu i osnovu u građenju i bili su garant dugovečnosti i opstanka gradnje. Mišljenja sam da mi stubovi Jakin i Boaz predstavljaju vezu sa nebom, sa Svevišnjim i put prema većoj svetlosti.

D.S. učenik, loža Slobodan Jovanović, Niš