56-5 Masonski rituali u svetlu psihodrame

Psihodrama je terapijska metoda koja koristi dramsko izražavanje i istraživanje kako bi se razumela dinamika pojedinca i grupa. Kroz ovaj terapeutski pristup, osobe mogu istraživati svoje misli, osećanja i ponašanja kroz rekonstrukciju i ponovno doživljavanje prošlih i sadašnjih životnih situacija.

 1. Poreklo psihodrame

Psihodrama je nastala u prvoj polovini 20. veka kao delo Jakoba Levyja Morenoa (1889-1974), rumunskog psihijatra i sociologa. Moreno je razvio ovu metodu sa namerom da pomogne ljudima da prevaziđu emocionalne probleme i poboljšaju komunikaciju i socijalne veštine. Prvu psihodramsku seansu Moreno je sproveo 1921. godine, a 1936. godine otvorio je prvi psihodramski institut u New Yorku.

 1. Karakteristike psihodrame

Psihodrama se zasniva na konceptu spontanosti i kreativnosti, koristeći dramsku improvizaciju kao sredstvo za istraživanje ličnih i međuljudskih odnosa. Osnovne karakteristike psihodrame uključuju:

• Protagonist: Osoba koja istražuje svoju problematičnu situaciju.

• Režiser: Psihodramski terapeut koji vodi seansu i podstiče spontanost i kreativnost učesnika.

• Grupa: Ostali učesnici koji podržavaju protagonistu i mogu preuzeti različite uloge u drami.

• Scena: Prostor u kojem se održava psihodrama, u kojem učesnici rekonstruišu i igraju situacije.

• Tehnike: Psihodramski alati kao što su dubliranje, ogledalo, zamena uloga, soliloquy (monolog) i drugi.

 1. Podela psihodrame

Psihodrama se deli na tri glavne grane: klasična psihodrama, sociodrama i sociometrija.

Klasična psihodrama: Fokusira se na pojedinca (protagonistu) i njegovu problematičnu situaciju, istražujući njegove misli, osećanja i ponašanja.

Sociodrama: Usmerena je na grupu i proučava dinamiku međuljudskih odnosa, pomažući učesnicima da razumeju i reše zajedničke probleme.

Sociometrija: Kvantitativna metoda koja se koristi za merenje socijalnih veza i struktura unutar grupe, pomažući u identifikaciji obrazaca komunikacije, afiniteta i konflikta.

 1. Svrha psihodrame

Psihodrama ima široku primenu u različitim terapijskim, obrazovnim i socijalnim kontekstima. Glavni ciljevi psihodrame uključuju:

• Oslobađanje od emocionalnog stresa i konflikta kroz katarsis, tj. emocionalno pražnjenje.

• Razumevanje sopstvenih misli, osećanja i ponašanja, kao i međuljudskih odnosa.

• Razvijanje veština komunikacije, empatije i asertivnosti.

• Povećanje samopouzdanja, samopoštovanja i sposobnosti rešavanja problema.

• Podsticanje ličnog rasta, razvoja i promene.

 1. Masonski rituali i psihodrama

Masonski rituali su sastavni deo masonerije i služe kao način inicijacije, obrazovanja i usavršavanja članova. Ovi rituali često uključuju simboličke radnje, ceremonije i alegorije koje prenose moralne i duhovne lekcije. Psihodrama se javlja u masonskim ritualima na nekoliko načina:

Simbolička reprezentacija: Rituali masona koriste simbole, metafore i alegorije za prikazivanje univerzalnih istina i moralnih načela. Ovi simboli igraju ulogu u pokretanju introspekcije, a time i psihodramatičnih procesa kod učesnika.

Izvođenje uloga: Masonski rituali podrazumevaju izvođenje uloga i scenarija, slično kao u psihodrami. Učesnici se stavljaju u različite situacije i suočavaju sa različitim moralnim dilemama, što doprinosi njihovom ličnom razvoju.

Grupna dinamika: Kao i u psihodrami, masonski rituali se obično odvijaju u grupi, gde članovi međusobno interaguju i podržavaju jedni druge. Grupna dinamika igra važnu ulogu u psihološkom procesu i omogućava članovima da istražuju svoje odnose, identitete i vrednosti.

 1. Odnosi u masonskom društvu i psihodrama

Odnosi unutar masonskog društva su složeni i hijerarhijski, sa jasno definisanim ulogama i odgovornostima. Psihodrama u ovom kontekstu može pomoći članovima da bolje razumeju svoje uloge i međusobne odnose, kao i da se suoče sa ličnim i kolektivnim izazovima. Psihodrama može uticati na odnose unutar masonskog društva na sledeće načine:

Razumevanje hijerarhije: Masonska hijerarhija ima strogo definisane uloge i stepene, što može biti izvor konflikta ili nesporazuma. Kroz psihodramu, članovi mogu istražiti različite aspekte hijerarhije i bolje razumeti svoje pozicije i odgovornosti.

Rešavanje konflikata: Masonski rituali i psihodrama mogu pomoći članovima da identifikuju i razreše konflikte unutar društva. Ovo može uključivati i suočavanje sa ličnim predrasudama, nesuglasicama ili nesporazumima koji nastaju iz različitih interpretacija simbola i rituala.

Izgradnja poverenja: Masonerija naglašava važnost bratstva, poverenja i podrške među članovima. Kroz psihodramu, članovi mogu izgraditi dublje veze i bolje razumeti jedni druge, što doprinosi jačanju međusobnog poverenja i solidarnosti.

Lični razvoj: Masonska filozofija stavlja veliki akcenat na lični razvoj i duhovni napredak. Psihodrama može pomoći članovima da istražuju svoje vrednosti, uvjerenja i emocionalne blokade, što može dovesti do dubljeg samoproučavanja i samorazumevanja.

 1. Prvi zaključak

Psihodrama u masonskim ritualima i odnosima ima važnu ulogu u razumevanju i razvijanju individualnih i kolektivnih aspekata ovog tajnog društva. Kroz simboličku reprezentaciju, izvođenje uloga, grupnu dinamiku i razumevanje hijerarhije, psihodrama omogućava članovima da istražuju svoje identitete, vrednosti i međusobne odnose. Ovaj proces može doprineti izgradnji poverenja, rešavanju konflikata i ličnom razvoju, čime se podržava osnovna filozofija masonerije.

Masonerija, kao tajno društvo sa svojim ritualima i hijerarhijom, može biti analizirana kroz tri glavna oblika psihodrame: klasična psihodrama, sociodrama i sociometrija. Ovi oblici psihodrame mogu pružiti uvid u složene dinamike i odnose unutar masonskog društva.

 • Klasična psihodrama

Klasična psihodrama fokusira se na lični razvoj i emocionalne probleme pojedinca. U kontekstu masonerije, klasična psihodrama može pomoći članovima da istražuju svoje unutrašnje konflikte, strahove i želje kroz izvođenje uloga i rekonstrukciju iskustava. Na primer, članovi mogu istražiti svoje stavove o autoritetu, poverenju i odgovornosti unutar masonskog društva. Kroz klasičnu psihodramu, članovi mogu razumeti svoje emocionalne reakcije na hijerarhijske odnose i ritualne obaveze, što može dovesti do bolje adaptacije i ličnog rasta.

 • Sociodrama

Sociodrama se bavi društvenim pitanjima, grupnim konfliktima i kolektivnim vrednostima. U masonskom kontekstu, sociodrama može pomoći članovima da istražuju društvene norme, vrednosti i etičke dileme koje proističu iz njihovog članstva u tajnom društvu. Masonski rituali i simbolika mogu poslužiti kao osnova za sociodramsku interakciju, gde članovi mogu preispitivati vlastite predrasude, razumeti različite perspektive i prepoznati moguće izvore konflikta unutar društva. Sociodrama može doprineti razvoju veština komunikacije, empatije i rešavanja konflikata među članovima.

 • Sociometrija

Sociometrija se bavi analizom grupnih struktura, mreža i odnosa među članovima. U masoneriji, sociometrija može pomoći u identifikovanju skrivenih dinamika, moći i uticaja unutar društva, kao i u razumevanju kako hijerarhija i obredi utiču na međusobne odnose. Kroz sociometrijske tehnike, članovi masonskog društva mogu otkriti i analizirati svoje preference, simpatije i antipatije u odnosu na druge članove, što može doprineti boljem razumevanju grupne kohezije, liderstva i podrške. Ovo može pomoći u očuvanju stabilnosti i harmonije unutar masonskog

 1. Drugi zaključak

Iako direktna povezanost između masonerije i nastanka psihodrame nije utvrđena, može se razmatrati uloga masona i njihovih principa u kontekstu razvoja psihodrame kao terapijske metode.

Intelektualna razmena i prosvetiteljstvo: Masonerija ima dugu istoriju kao intelektualno i filozofsko bratstvo koje promoviše prosvetiteljske ideale, slobodu mišljenja i širenje znanja. To može biti relevantno u kontekstu razvoja psihodrame, s obzirom na to da je Jakob Levi Moreno, osnivač psihodrame, bio deo intelektualnih krugova u Evropi u prvim decenijama XX veka. Njegov rad bio je utemeljen u idejama humanizma, istraživanju ljudske psihe i promovisanju ličnog rasta.

Simbolika i rituali: Masonski rituali koriste simboliku, metafore i alegorije kako bi preneli dublje moralne i duhovne lekcije svojim članovima. Moreno je takođe koristio slične elemente u psihodrami, kao što su simbolika i uloge, kako bi pomogao učesnicima da istraže svoje unutrašnje konflikte i dileme. Iako nije nužno direktna veza, ova upotreba simbolike može ukazivati na sličnosti u pristupu razumevanju ljudske psihe i duhovnosti.

Društveni angažman: Masonerija je kroz istoriju imala značajan društveni uticaj, posebno kroz filantropske aktivnosti i zalaganje za obrazovanje i socijalnu pravdu. Moreno je takođe bio angažovan u društvenim pitanjima, posebno u borbi protiv siromaštva i promovisanju socijalne kohezije. U ovom smislu, oba pokreta dele zajedničku brigu za društveni napredak i dobrobit.

Iako direktna veza između masonerije i razvoja psihodrame nije potvrđena, zajednički principi i vrednosti, kao što su intelektualna razmena, upotreba simbolike i društveni angažman, mogu ukazivati na indirektne uticaje ili sličnosti u pristupu razumevanju ljudske psihe i društvenog napretka.

Na Orjentu Niš
31.03.2023
Brat MR, majstor KU
PL Slobodan Jovanović