29-4 Slovo “G” i značaj desne strane na stepenu pomoćnika

Pre nego sam primlјen u ovu slobodnozidarsku ložu često sam sebi postavlјao pitanje šta znači slovo “G” koje se nalazi između simbola ugaonika i šestara. Sada kao član ove Poštovane lože u prilici sam da naučim i još dublјe proniknem u značenje ovog masonskog simbola. Ovaj simbol ima poseban značaj za Slobodno zidarstvo i to iz više razloga.

Prvi i najočigledniji je kao simbol Boga – Velikog Arhitekte svih svetova. Međutim, učeći, čitajući mnoge radove i knjige i zalazeći još više u tajne slobodnog zidarstva naučio sam da ovaj simbol ima mnogo dublјe značenje i simboliku. Radnici koji su gradili Solomonov hram svoju platu nisu dobijali samo u dnevnim životnim potrebama tj. namirnicama nego su mogli i da zarade takozvane specie ( plate u novcu ). Da bi dobili ove plate, zanatlije su morale da zasluže mesto u Hramu kako bi se, učeći tajne lozinke, našli na vrhu zavojitog stepeništa. Na ulazu u središnju sobu Hrama , iznad vrata, nalazila su se  Hebrejska slova koja su predstavlјala i označavala određene stepene. Prvo od ovih slova je slovo “Jod” i predstavlјa hebrejsko ime za Boga, koje Jevreji nisu smeli glasno da izgovaraju. Slovo “G” ne predstavlјa samo “Jod” kao početno ime Boga, već predstavlјa i slovo koje osvetlјava glavnu sobu Hrama, a samim tim ono svojom jačinom osvetlјava radnike koji se nalaze u Hramu. Slovo “G” u centru ugaonika i šestara predstavlјa “Jod” ili Boga, i ono se nalazi u centru naših života.

Drugo značenje slova “G” je u tome što predstavlјa grčko slovo gama i prvo slovo grčkih reči “Geos” što znači “svet” i “geometrikos” , što znači “geometrija”. Pomoćnici su posebno usmereni na proučavanje liberalnih umetnosti i nauke, a “naročito geometrije, koja je osnovana kao osnova naše umetnosti. “I zaista je tako, jer stupajući u slobodno zidarstvo učimo da su geometrija i masonerija prvobitno bili sinonimi.

Treće značenje postaje jasnije kada vidimo formu velikog slova gama (“Γ”) i kada bi ga okrenuli od gore ka dole imali bi simbol ugaonika. Kao veliko slovo G ćirilice. Takođe, po nekim tumačenjima slovo “ G ” je nastalo kao početno slovo grčke reči “Gnosis” koja označava znanje i saznanje, toliko važne u Slobodnom zidarstvu.

Značaj ugaonika u stepenu pomoćnika se stalno naglašava. Svaka slobodno-zidarska loža koristi ugaonik kao jedan od osnovnih simbola. Kandidati koji se iniciraju, postavlјaju ruku na Knjigu Svetog Zakona prilikom polagnja zaklteve na kojoj se nalaze ugaonik i šestar, kao i prilikom povećanja nagrade, odnosno uzdizanja Braće na viši stepen.

Svrha simbola nije da pomogne onima koji prolaze kroz ritual da komuniciraju sa nečim sa čime se drugačije ne bi moglo komunicirati. Nјihova uloga je da nas nauče i podstaknu da opažamo na drugačijem nivou, i da se koncentrišemo na duhovno i nesvesno. Drugim rečima, samo ako smo sposobni da shvatimo dublјa značenja naših misli i dela, možemo ih upotrebiti za naš duhovni rast.

Kada pogledamo kvadrat odnosno pravougaonik koji po Pitagorejcima predstavlјa osnovu u arhitekturi, osnovu u izgradnji, i kada se dublјe zagledamo u ovu figuru primetićemo jedan vertikalni i horizontalni ugaonik koji stoje jedan naspram drugog. Kvadrat odnosno pravo-ugaonik, koji ima uglove od devedeset stepeni, ili kao četvrti deo kruga je takođe poznat kao pravi  ugao. (U masoneriji ugaonik i šestar se postavlјaju tako da ugao pod kojim se otvaraju ne bude veći od od 60 stepeni).

Reč “pravo” ima više različitih značenja, Mi se stalno podsećamo povezanih reči kao što su “čestitost”, “ispravnost”, “ispraviti”, “uspravno”, “pravda”, “redovna” i “reguliše”. Odnos između ispravnosti uglom i ispravnosti naših postupaka je duboko ukorenjeno u našem jeziku, a koje smo jedva i primećivali pre nego smo postali članovi jedne masonske lože. U stepenu pomoćnika, mi se stalno podsećamo da je gama tj slovo G u centru i da označava sve  što se tiče naših života. Uzeću kao primer leve i desne ruke, tj njihov odnos. Sama Reč “prav” potiče iz činjenice da većina lјudi koristi desnu ruku, desna ruka je ispravna ili pravilna ruka za korišćenje. Većina nas se seća učitelјa koji mukotrpno uče levoruke da pišu sa desnom rukom. Latinska reč sa leve strane, “zlokobna” (Mano sinistra) nosi taj osećaj pogrešnosti dok desna ruka , “Mano dexter” sugeriše “spretnost”. Drugi korak u stepenu pomoćnika je desnom nogom. Značaj desne strane u ovom stepenu ne samo da ističe napredak u odnosu na prethodni stepen tj. stepen Učenika već nas upućuje na prav ugao odnosno ugaonik.

Na stepenu učenika jedan od osnovnih simbola je visak, ili vertikala, i predstavlјa simbol našeg odnosa sa Bogom, dok na stepenu Pomoćnika, ili horizontali, koristimo libelu koja predstavlјa simbol našeg odnosa sa našim bližnjima. Odnos između viska i libele, simboliše pravdu , i pravi tj ispravan odnos Boga i nas, njegovih radnika.

Na kraju ovog rada draga Braćo završio bih sa sledećim rečima Halila Džubrana koje nam govore da su naše reči i naša dela  muzika srca i duše i to samo ako dolaze iz srca i duše i da sve što radimo treba da bude sa lјubavlјu i sa verom u Velikog Neimara:

A ja Vam kažem da je život mrak,

osim kad postoji žar,

a svaki žar je slep,

osim kad postoji znanje

a svako znanje je uzaludno,

osim kad postoji rad,

a svaki rad je prazan,

ako nema lјubavi,

a kad sa lјubavlјu radite,

tek onda se spajate sa drugima,

sa sobom i sa Bogom!!!

Bratski pozdrav iz Šapca, brat B.A.