37-4 Velika i Mala Svetla Slobodnog Zidarstva i njihovo simboličko značenje

„I svetlost sija u tami i tama ga ne obuze.” (Jevanđelje po Jovanu, 1.5)

Onaj ko Svetlost traži Svetlost će i pronaći! I bi vidljiva samo „Slobodnima”. Onima koji uzdigoše dušu svoju visoko iznad ovozemaljskih životnih strasti.

Šta za Slobodne zidare može značiti pojam Svetlosti?…Izaći iz tame na Svetlost, biti izložen Svetlosti, primiti Svetlost…

Zapravo se smatra da je svrha Inicijacije: pobuđivanje i podsticanje kandidata da unutar sebe pronađe saznanje, činjenice, dokaze i prave istine svoga bića u koje je predhodno bio neupućen, ili bio samo prividno obavešten. Na taj način dovesti ga do svesnog i direktnog kontakta sa realnošću koja leži sakrivena ispod površinskih slika stvari.

Nakon važne krize koju kandidat može da doživi, prva stvar koju njegovo spoljašnje oko opaža je trostruki simbol, koji je povezan na sledeći način: Uglomer koji prekriva vrhove Šestara leži na otvorenoj knjizi Svetog Zakona na Oltaru Zakletve. Tri velika Svetla: Knjiga Svetog Zakona, Ugaonik i Šestar.

Šta sve mogu predstavljati ovi, za nas, veoma važni simboli?

Knjiga Svetog Zakona: Za nju se kaže da sadrži pisanu Božiju Reč, ili poruku njegovu za ljude. „U početku beše Reč i Reč beše u Boga i Bog beše Reč”. (Božanska Reč ili Supstanca).

Knjiga Svetog Zakona kao takva može poslužiti kao Svetlo čestitim ljudima na njihovom putu prema Savršenstvu koje uvek izmiče. (Izgubljena Reč) – Može pomoći da usmerimo svoju pažnju na veru, ali i podsetiti nas na svečano obećanje koje neka osoba daje Bogu, kao i ozbiljnost njenih zaveta.

Ugaonik je sprava koja služi za merenje i kontrolu uglova. Spajajući horizontalu i vertikalu Ugaonik miri suprotnosti. Stranice su postavljene pod pravim uglom, te na taj način mogu da simbolizuju buduću pravičnost naših odluka. Slobodni zidar ga koristi kako bi fino obradio kamen (sopstvo), i na taj način stvorio preduslov da bude deo jedne skladne građevine, što znači da Ugaonik koji počiva na Svetom Pismu jeste simbol ljudske Duše, pravične i valjane kakvu je Tvorac izvorno stvorio.

Ugaonik svojim izgledom približno podseća na trougao, te kada je vrh okrenut naniže, a baza naviše može označavati i simbol Vode ili psihičke konstitucije čovekove.

Šestar je alat, deo geometrijskog pribora, koga sačinjavaju dva kraka a služi za konstruktivno crtanje kružnice, zadatog poluprečnika oko date tačke, ili dela kružnog luka. Može se takođe koristiti i u navigaciji, za prenošenje rastojanja na mapi. U srednjem veku Šestar je bio prikazivan na ilustracijama kao alat, simbol Božijeg Dela Stvaranja Sveta. Širenjem njegovih krakova može biti prikazan stepen dominacije Duha nad Materijom. Raspon tih uglova može biti: 45˚, 60˚, a kao najveći predstavljen ugao u Slobodnom Zidarstvu može biti ugao od 90˚. Ako bi Šestar izgubio stabilnost i otvorio se na 180˚, onda bi postao prava linija i izgubio bi smisao. Samim tim, kada je ugao manji, Šestar je stabilniji, npr. 45˚. Posredstvom Šestara se u Slobodnom zidarstvu na još jedan način vrši obeležavanje stepena gradacije nečije samospoznaje i znanja.

Učenički stepen: Oba vrha Šestara se nalaze ispod ugaonika (Materija dominira nad Duhom). Pomoćnički stepen: Levi krak Šestara je ispod, a desni preko stranice ugaonika (Uravnoteženje Materije i Duha). Majstorski stepen: Šestar je sa oba kraka preko stranica ugaonika (Uzdizanje Duha nad Materijom).

Simbol trougla je takođe reprodukovan u Šestaru, te kada se vrh nalazi naviše, a baza naniže, može predstavljati simbol Vatre, odnosno Žive Energije. Šestar ukršten sa Ugaonikom jeste simbol Duha Duše i njene Funkcionalne Energije. Sama za sebe Duša bi bila samo inertna pasivnost, koja nije uravnotežena nekom protivnom pozitivom.

TRI VELIKA SVETLA, njihov trojni simbolizam, njihova trojna osnova čovekovog bića sačinjena od:

Materije (Knjiga Svetog Zakona), Pasivne Duše (Ugaonik) i Aktivnog Duha (Šestar), koji je proistekao iz uzajamnog delovanja prva dva elementa. Međutim, tumačenja simboličkog značenja Tri Velika Svetla, od strane unutrašnjeg oka kandidata ne može biti potpuno i njemu razumljivo ako on nema odgovarajuću vizuru i instrument. Drugim rečima, ako ne poznaje Tri Mala Svetla.

Tri Mala Svetla su praktično instrument koji kandidatu može pomoći da otkrije pravo značenje Svetlosti uopšte, kao i osnovu, korene i suštinu svoga rudimentarnog i neosvetljenog bića.Hajde onda da razmotrimo značaj i simboliku Tri Mala Svetla:

Prvo Malo Svetlo: Mudrost.

Predstavljena kao prvi stub u sredini Hrama, izrađen u Dorskom stilu, a Mudrost se, takođe, može kao osobina pripisati Starešini i predstavlja sveukupno znanje, spoznaju, slobodu mišljenja. Ona se poistovećuje sa mudrim kraljem Solomonom, graditeljem Hrama.

Drugo Malo Svetlo: Snaga.

Predstavljena kao prvi levi stub na ulazu u Hram, izrađen u Jonskom stilu. Taj stub je još nazvan i „BOAZ”, što u prevodu sa Hebrejskog znači: „U njemu se nalazi Snaga”. U jednakosti je sa Prvim Nadzornikom Lože i predstavlja ženski, pasivni princip. Poistovećuje se sa Hiramom, kraljem Tira, koji je pružio pomoć u izgradnji Solomonovog Hrama.

Treće Malo Svetlo: Lepota.

Predstavljena kao treći potporni stub Lože, izrađen u Korintskom stilu se još naziva „JAKIN”, što u prevodu znači: Bog osnažuje. Lepota može da označava Drugog Nadzornika, opšti pojam stabilnosti i dobrog činjenja, ukrašavanja reda iznutra, kao i muški aktivni princip. Može se povezati sa likom Majstora Hirama Abifa, zbog njegove veštine ulepšavanja i ukrašavanja građevine.

Da rezimiramo, upoznavanjem sa slikovitim instrumentima Tri Mala Svetla: Mudrost, Snaga i Lepota, može se postići stanje daljeg razumevanja i proširenja sopstvene perceptivne moći, a sve u cilju postizanja što finije forme kamena koji obrađujemo.

Na Orijentu Knjaževac,

9. dana, oktobra meseca 6017. G.I.S.

Učenik Kraljevske Umetnosti,

Br. O.J.