12-1 OBAVEZA ĆUTANJA U SLOBODNOM ZIDARSTVU

Ćutanje ima suštinsko značenje u Slobodnom zidarstvu. U ritualu inicijacije za Prvi – Učenički stepen jovanovskog sistema Slobodnog zidarstva sa obavezom ćutanja kandidat se upaznaje tokom polaganja zakletve kada se, između ostalog, obavezuje rečima: „Kunem se na tri Velika Svetla da ću ćutati o običajima i unutrašnjim stvarima Slobodnog zidarstva i da neću ni sa kim o tome govoriti, koga nisam sa sigurnošću prepoznao kao Slobodnog zidara“.

Ne treba mešati ćutanje i masonsku tajnu. Masonska tajna se otkriva iniciranima kroz njihovo učenje i lična razmišlјanja i po svojoj suštini je nesaopštiva. Ćutanje predstavlјa samo jednu disciplinu koja se prihvata slobodnom volјom i u kojoj slobodni zidari vide „vaspitni metod ili sredstvo inicijacijskog obrazovanja“. Po završetku svakog rada slobodni zidari ponavlјaju zakletvu koju su dali prilikom inicijacije , a to je da će „poštovati zakon ćutanja“, tj. da neće ni najmanju stvar otkriti profanima od onoga što je rečeno i odlučeno u Loži, a uzdržaće se od suvišne priče čak i u prisustvu braće koja su bila odsutna sa rada. Takođe, Zakon ćutanja propisuje Slobodnim zidarima da ne upoznaju profani svet sa informacijom da neko pripada bratstvu, kao ni o obredima i ritualima koje primenjuju u toku rada. Tokom rituala u Prvom – Učeničkom stepenu oni Slobodni zidari koji se obraćaju braći dok je Loža u radu stalno se podsećaju na ovu svoju obavezu pokazujući učenički „znak“.

Zakon ćutanja se ne primenjuje samo na profani svet, već moraju da ga poštuju sva braća na svim stepenima u odnosu na Slobodne zidare koji nisu u njihovom stepenu, i to u pogledu obavlјanja radova i obreda. Postoje instrukcije koje majstori ne izgovaraju pred pomoćnicima i učenicima, kao i instrukcije koje pomoćnici izgovaraju pred majstorima, ali ih ne izgovaraju pred učenicima.

Za svaki stepen Slobodnog zidarstva postoji uputstvo za obuku u obliku pitanja i odgovora. Pitanja su postavlјena na način koji podstiče na razmišlјanje. Onaj ko razmišlјa, tražiće suštinu, a neće samo učiti uobičajene odgovore koje bi trebalo da zna napamet. Kada se obuka obavlјa u Loži, pitanja postavlјa Prvi Nadzornik, a odgovore daje Drugi Nadzornik. Na pitanje Prvog Nadzornika „Gde se nalaze Učenici?“, Drugi Nadzornik odgovara: „Na Severu, koji prestavlјa svet manje osvetlјen, jer Učenici, poznavajući samo osnove Slobodnog zidarstva nisu u stanju da podnesu isuviše jako Svetlo“.

I zato je osnovna dužnost učenika da u polutami Severa ćuti i uči u toku rada kada je Loža zatvorena za poglede profanih. Učenik može da govori samo ukoliko predstavlјa neku Instrunkciju ili na izričit poziv starešine, ili u izuzetnom slučaju, nakon što je zamolio nekog od majstora da za njega zatraži reč. Sam za sebe i po svoj sopstvenoj volјi Učenik ne bi trebao da traži reč. Poznati švajcarski publicista, pisac mnogobrojnih knjiga koje obrađuju slobodnozidarsku tematiku Osvald Virt kaže: „Zabraniti sebi da govorimo, da bismo se prisilili da slušamo odlična je intelektualna disciplina kada hoćemo da naučimo da mislimo“. Dakle, učenici mogu svoje zahteve uputiti starešinstvu u pisanom obliku i predati ga obredniku tokom kruženja Kutije predloga. Postoje obedijencije u svetu, ali i u Srbiji, koje na radovima svojih Loža čak uskraćuju učenicima pravo glasa, jer ovo pravo imaju, pre svih, majstori Kralјevske umetnosti, a zatim i pomoćnici.

Nije dovolјno pročitati jedan tekst na temu pridržavanja obaveze ćutanja u Loži da bi se učenici pridržavali ovog drevnog pravila. Potrebno je kontinuirano podsećanje starešine u toku rada i starije braće za belom trpezom da ćutanje učeniku ne treba da predstavlјa kaznu, već podsticaj na akciju koja je korisna samo ako dođe u pravi čas. Ako smo nestrplјivi, izlažemo propasti celokupnu pripremu koja treba da protekne u revnosti koju preduzimamo tokom radova. To su Masoni znali još u 18. veku. Stara latinska izreka „Slušaj, gledaj, ćuti, ako želiš živeti u miru“, bila je njihov moto.

I na kraju da kažem, ukoliko se naša braća učenici uzdrže od komentarisanja ovog teksta, biće to dobar znak da su na dobrom putu u traganju za Svetlošću.

Br:. P.P. Loža „Đorđe Vajfert“ Beograd