56-3 Ćutanje

U Slobodnom zidarstvu ćutanje predstavlјa disciplinu koja se prihvata slobodnom volјom i u kojoj Slobodni zidari vide „Sredstvo inicijacijskog obrazovanja“. Zavet ćutanja je deo usavršavanja i bez njega nema poverenja u Bratskom lancu. Zavetom ćutanja učenik je u obavezi, budući da je na početku puta, da u tišini vođen simbolikom Masonstva: „Slušaj mnogo, pričaj malo“ razvija samokontrolu, traga za istinom, želi pravdu, voli svoju Braću i pomaže sebi da spozna samoga sebe.

Zavet ćutanja ne primenjuje se samo na profani svet, već moraju sva Braća da ga poštuju na svim stepenima u odnosu na Slobodne zidare koji nisu na njihovom stepenu i to u pogledu obavlјanja Radova i Rituala. Masoni ćute o onome što se smatra privatnim i ličnim i o tome se ne raspravlјa javno. Takođe, nije dopušteno pričati o načinu na koji se način jedan Mason može prikazati drugom, ili javno deklarisati drugog Brata kao Masona, tj. može samo za sebe govoriti o pripadnosti Masoneriji, a nikad o drugom Bratu.

Postoje Instrukcije koje Majstori ne izgovaraju pred Pomoćnicima i Učenicima, kao i Instrukcije koje Pomoćnici izgovaraju pred Majstorima, ali ne izgovaraju i pred Učenicima. U Ritualu Inicijacije za Prvi – Učenički stepen Slobodnog zidarstva sa obavezom ćutanja kandidat se obavezuje rečima: „Kunem se na tri Velika Svetla da ću ćutati o običajima i unutrašnjim stvarima Slobodnog zidarstva i da neću ni sa kim o tome govoriti, koga nisam sa sigurnošću prepoznao kao Slobodnog zidara“. Za svaki stepen Slobodnog zidarstva postoji upustvo za obuku u obliku pitanja i odgovora. Pitanja se postavlјaju na način koji podstiče na razmišlјanje. Prilikom obuke u Loži, pitanja postavlјa Prvi Nadzornik, a odgovore daje Drugi Nadzornik. Na pitanje Prvog Nadzornika: „Gde se nalaze učenici?“, Drugi Nadzornik odgovara: „Na severu“, gde sever predstavlјa manje osvetlјeni svet, jer Učenici poznavajući samo osnove Slobodnog zidarstva nisu u stanju da budu na suviše jakom Svetlu. Zato je Učeniku osnovna dužnost da u polutami severa ćuti i uči u toku Rada, kada je Loža otvorena, odnosno zatvorena za profani svet. Učenik može da govori ako predstavlјa neku Instrukciju ili na izričit poziv Časnog Starešine, ili uz molbu nekog Majstora da za njega zatraži reč. Učenik ne bi trebalo da traži reč po sopstvenoj volјi. Reč se uzima po odobrenju Drugog Nadzornika i govori se kratko i jasno.

Tokom Rituala  u Prvom – Učeničkom stepenu Slobodni zidari koji se obraćaju drugoj Braći dok je Loža u radu, stalno se podsećaju  na svoju obavezu pokazujući „učenički znak“. Kada se održi rasprava po nekoj tački dnevnog reda, kad više niko ne traži reč, pre nego Časni Starešina zamoli Besednika da kaže „svoj zaklјučak“, ili pre prelaska na druge tačke dnevnog reda, Prvi Nadzornik posebno izgovara: „Tišina vlada i na jednoj i na drugoj strani“. Po završetku svakog rada Slobodni zidari ponavlјaju zakletvu koju su dali prilikom Inicijacije da će „Poštovati zavet ćutanja“, da neće ni najmanju stvar otkriti profanima od onoga što je rečeno u Loži, kao ni o ritualnim obredima koji se primenjuju u toku rada i nikako ne daju informacije o tome da neko pripada Bratstvu.

Zabraniti sebi da govorimo, da bi smo se prisilili da slušamo, odlična je intelektualna disciplina da naučimo da mislimo. Velika je stvar znati pravo vreme govora i ćutanja jer čoveku je potrebno dve godine da progovori, a više decenija da nauči da ćuti. Možda je i najteža stvar u  životu „Kriti tajnu i ćutati“. Onaj ko dosegne pravu tišinu nikada više neće imati osećaj samoće i biće uvek povezan sa lјudima i celom  prirodom, a glas tišine prirode je nečujna poruka u celini još uvek neznana, skrivena i mistična.

Korišćena literatura: Masonski časopis „Sirijus“.
Na Orijentu Knjaževac,
Pomoćnik Kralјevske Umetnosti,
7. dana novembra meseca 6022. G.I.S.
Br. P. P.