40-6 NAJMRAČNIJI ČAS: SLOBODNO ZIDARSTVO I HOLOKAUST

Anti–masonerija, kao ideološka kritika Slobodnog zidarstva, stara je koliko i sâmo Slobodno zidarstvo. Iako naše Bratstvo već više od tri veka uspešno odoleva religijskom, političkom, i društvenom pritisku koji na njega vrše najrazličitiji anti–masonski pokreti, ne smemo zanemariti činjenicu da su anti–masonske destruktivne težnje već više puta ozbilјno ugrozile opstanak Slobodnog zidarstva. Ako želimo da se podsetimo kakve užasavajuće posledice može da proizvede bezumna mržnja, nisu nam potrebne srednjovekovne hronike, inkvizi-cione presude ili beleške sa suđenja našoj templarskoj Braći. Dovolјno je da se osvrnemo na istorijska dešavanja u 20. veku i stravične posledice nacističkih zločina u ratom zahvaćenoj Evropi.

Savremeni istoričari definišu holokaust kao sistematski državni progon različitih etničkih, verskih …

Read More

40-5 AKACIJA

Akacija je jedna od retkih bilјaka masonske simbolike. Ova bilјka predstavlјa različite etimološke probleme.Reč acacia izvodi se iz grčkog akakia što bi značilo šilјak, zašilјeni vrh metalnog oruđa, posebno oružja.Na grčkom jeziku postoji reč da se njime označi bodlјa, odnosno trn a to je reč akantha iz koje je izvedena reč akantus. Ova bilјka posebno je poznata po listu koji predstavlјa ornamente na korintskim kapelitima. Reč, takođe, može biti sastavlјena od odrične rečce i korena kakos. Akacija u tom smislu označava nevinost, bezazlenost. Botanički gledano, akacija našeg područja, tačnije akacija kojom se služe braća, nije prava već peseudo-acacia vulgaris iz Turneforove klasifikacije.Kako kaže predanje, prva akacija je posađena u …

Read More

40-4 Objašnjenje radnog tepiha

Poreklo i istorija

Radni tepih poznat još i kao crtaća tabla, tapis, sag, ima veliko simboličko značenje u ritualnim radovima svih stepenova. Radni tepisi su masonske alatke koje igraju centralnu ulogu prilikom inicijacije novih kandidata.1)

Veliki Majstor Hiram Abif je prilikom izgradnje Solomonovog hrama svakodnevno na tabli iscrtavao planove i skice za građevinske poslove koje je trebalo obaviti. U ranim danima razvoja spekulativne masonerije skuplјajući se po ambarima, gostionicama i drugim skrivenim prostorima braća su po podu crtala simbole i lekcije koje su nakon završetka rada i zatvaranja lože brisali. Kasnije su radovi počeli da se obavnjaju u stalnim i zaštićenim hramovima, tako da je radni tepih doživeo transformaciju …

Read More

40-3 Zdravstvena zaštita – od alhemije do konvencionalne medicine (izabrane ličnosti i utemeljenje delovanja)

Medicinska istorija kao nauka zadire duboko u prošlost. Jedan značajan aspekt medicinske istorije čine oblasti medicinske magije a zatim i etnomedicine. Danas, u Srbiji nema puno stručnjaka za ove oblasti koje imaju izraziti značaj za „izvlačenje” zaključaka o budućim pravcima razvoja medicinske struke. Kao neko „ko dolazi“ iz oblasti medicinskih istraživanja u profanom životu, deo sam sistema konvencionalne medicine, medjutim, osnovano je tumačenje da postoje i brojni alternativni načini lečenja koji nisu dovoljno prihvaćeni u savremenoj praksi konvencionalnog

minorarcana

lečenja. Nepoznati su modernoj nauci određeni alternativni načini tretiranja pacijenta koji potiču iz davnina. Tačnije, mnogi nisu naučno prihvaćeni. Kao dokaz nedovoljne istraženosti ali i potencijala – govori i podatak da se …

Read More

40-2 SLOBODNO ZIDARSTVO I RELIGIJA

Slobodno zidarstvo se u pogledu vrednosti, ideja, duhovnosti, simbolike i filozofije teško može odvojiti od religije. Uprkos tome, slobodno zidarstvo ne možemo u potpunosti poistovetiti sa religijom. Masonerija je istovremeno filozofsko učenje, bratska organizacija, ali i religiozna institucija. Pokušaću da se kroz razmi-šlјanje o slobodnom zidarstvu i religiji bar delimično osvrnem na njihove dodirne tačke, da dočaram svoj lični doživlјaj istih, ali i ukažem na razlike.

Pojam religije se u leksikonima objašnjava kao verovanje u ili obožavanje neke nadlјudske sile koja kontroliše sve, a što bi mogao biti Bog ili Bogovi kada su u pitanju politeističke religije. Ako uzmemo u obzir definiciju religije, složićemo se da slobodno zidarstvo ima odlike …

Read More

40-1 Bratski lanac

„Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti.“ – Duško Radović

Nije prirodno da budeš sam, ljudsko biće je definisano kao društveno-socijalno. Osim prijatelja, rođaka, kumova i članova porodice sa kojima komuniciraš rečima, gestikulacijama i emocijama, privilegovan je onaj ko se nađe u Bratskom lancu. Jedinstvo Braće koja se prepoznaju i nemošću svojom komuniciraju, oslikava se jasnim simbolom – Bratskim lancem, tako uzvišenim, a sa druge strane jednostavnim. Hoće li jačina Lanca zavisiti od broja karika u njemu, ili će presudna biti veličina srca i otvorenost da budu uzdignuta ka bratskoj lјubavi, tu dileme nema. Karika po karika, Slobodni i Dobri Ljudi Na Dobrom …

Read More