40-4 Objašnjenje radnog tepiha

Poreklo i istorija

Radni tepih poznat još i kao crtaća tabla, tapis, sag, ima veliko simboličko značenje u ritualnim radovima svih stepenova. Radni tepisi su masonske alatke koje igraju centralnu ulogu prilikom inicijacije novih kandidata.1)

Veliki Majstor Hiram Abif je prilikom izgradnje Solomonovog hrama svakodnevno na tabli iscrtavao planove i skice za građevinske poslove koje je trebalo obaviti. U ranim danima razvoja spekulativne masonerije skuplјajući se po ambarima, gostionicama i drugim skrivenim prostorima braća su po podu crtala simbole i lekcije koje su nakon završetka rada i zatvaranja lože brisali. Kasnije su radovi počeli da se obavnjaju u stalnim i zaštićenim hramovima, tako da je radni tepih doživeo transformaciju i izrđivan je od pergameta, platna ili kože.

U ritualnu upotrebu je ušao posle 1765.g. kada je iz Nemačke prešao u Englesku, a zatim i u druge zemlјe. Svrha je bila da zameni crtanje po podu kojim se objašnjavala legenda o zidanju Solomonovog hrama.2)

Danas se radni tepisi koriste u većini loža, osim u Australiji i delovima Kanade, ali njihov položaj varira. U Engleskoj i Americi se postavlјa vertikalno najčešće desno od oltara, dok je u ostatku sveta horizontalno na podu u središtu lože između stubova.

Izrađuju se od različitih materijala, različitim bojama, oblicima, veličinama, sadrže različite simbole, ali se ipak uočavaju određene zajedničke karakteristike.

Radni tepih sadrži grupu simbola koji pripada isklјučivo jednom stepenu i koriste se kao vizuelna pomagala za vreme predavanja o simbolima određenog stepena.

Kada je Loža zatvorena radni tepih je prekloplјen. Da bi Loža ispravno radila kada je otvorena pored proceduralnog minimuma od sedam majstora – oficira koji vode rad, mora da budu upalјene sveće na tri mala svetla, da budu pravilno otvorena i postavlјena tri velika svetla, kao i da je radni tepih otvoren.

012
Radni tepih Poštovane Lože Nemanja na Orijentu Niš

Radni tepih je pravougaonog oblika, gde je najčešći odnos horizontalne i vertikalne stranice 1:ϕ (1:1,618), što prestavlјa zlatni presek, odnosno zlatni pravougaonik. Taj odnos može biti i 1:2, 1:3, 3:4. 3)

Prostire se od istoka ka zapadu i od juga ka severu i simbolizuje zid oko Solomonovog hrama, a taj oblik je simbol i same Lože tj. Hrama. Oivičen je trakom crno-belih trouglova koja ga štiti od neposvećenih.

Na većini učeničkih tepiha uočavamo oznake strana sveta, koje sa jedne strane ukazuju na orijentaciju Lože, a sa druge simbolizuju put učenika ka Istoku u potrazi za znanjem i svetlom.

Ceo tepih, osim zapadne strane, je oivičen konopcem sa 12 trostrukih čvorova (koji se naziva „jezera lјubavi“) što simbolizuje povezanost i duhovno jedinstvo Bratstva, masonski živi Bratski lanac. Može se tumačiti i kao 12 meseci u godini ili 12 zodijačkih znakova. Ako ovaj konopac nije ucrtan na samom tepihu, postavlјa se pravi konopac koji uokviruje ivice radnog tepiha.

Na radnom tepihu, na zapadnoj strani, pod je predstavlјen mozaikom crnih i belih polјa koja simbolizuju dualizam tj. da je stvarnost sastavlјena od dobra i zla, vrlina i mana, noći i dana, sreće i tuge, rađanja i umiranja… Ovo nas uči o sveprisutnim suprotnostima i njihovom komplementarnom povezivanju, kao i da iskustva i sznanja moramo crpeti kako iz prijatnih tako i iz neprijatnih situacija kako bi stekli kontrolu i snagu za život.

Tepihom dominiraju dva stuba koja simbolizuju stubove Solomonog hrama – Boaz i Jakin. Boaz znači „u snazi“ ili „u njemu je snaga“, a ime Jakin je nastalo od dve jevrejske reči Jah i Jahin i znači „neka utvrdi“ ili „neka učvrsti“. Nekada se na njihovim vrhovima nalaze sfere. Na vrhu Boaza, levog stuba koji predstavlјa ženu, nalazi se sfera koja predstavlјa našu planetu, dok sfera na Jakinu, desnom stubu koji predstavlјa muškarca, predstavlјa Svemir. Ispred stubova nalaze i tri stepenika koji predstavlјaju tri osnovna masonska stepena: učenički, pomoćnički i majstorski.

Portal sa stubovima, kapitelom i prolazom je prelaz iz profanog u duhovno, prelaz iz neznanja u znanje, prelaz iz pasivnosti u aktivnost, nastavak dalјeg putovanja tj. usavršavanja. Simbolizuje Novi svet koji se pred nama otvara ulaskom u svet Slobodnog zidarstva.

Libela je simbol društvene jednakosti i predstavlјa našu horizontalu, odnosno naše delovanje u svakodnevnom životu usmereno ka socijalnom okruženju. Visak simbolizuje dubinu znanja i uspravnost u moralnom smislu, i  predstavlјa vertikalu našeg delovanja koja spaja čoveka kao duhovno biće sa Univerzumom.

Čekić (malј) i dleto su prva i osnovna učenička oruđa koja su neraskidivo povezana zajedničkom funkcijom obrade kamena, i pomoću njih menjamo realnost i stvaramo želјeni oblik. Intarakcija ove dve alatke ima samo jedan cilј, da od grubog neobrađenog kamena iravnjavanjem dobijemo savršeni oblik kocke. Čekić koristi snagu udarca i predstavlјa snagu volјe, upornost da se ono što je lošeu svakom od nas ukloni ili ispravi. Na primeru čekića, slobodni zidar uči da je brutalna snaga neuptreblјiva bez veštine i da je bilo koja dobra ideja beskorisna bez mogućnosti primene u praksi. Dleto mirmo stoji prislonjeno na jednu tačku, čekajući sledeći udarac i predstalјa odlučnost, nepokoleblјivu želјu za promenom. Kamenorezac mora da nauči da pravilno koristi dleto, a i da ga redovno koristi. Samo na taj način može da se pripremi jedan po jedan kamen i da se naslažu jedan na drugi čineći zgradu. Masonska interpretacija jeste da su obrazovanje i istrajnost neophodni da bi se postiglo savršenstvo: „Ništa osim neumornog napora ne može da izazove naviku vrline, da prosvetli um i pročisti dušu.“ Čekić je volјa, a dleto razum – i samo njihovim smislenim sadejstvom postižemo želјeni rezultat.

Tri prozora osvetlјavaju ložu, jedan na jugu, drugi na zapadu i treći na istoku. Samo na severu, odakle ne dolazi svetlost, nema prozora. Prozori su sa rešetkama. Prozori su u vezi sa svetlošću, a rešetke sa tajnom. To što ih ima 3 povezuje ih sa čitavom simbolikom broja 3, učeničkog broja.

Obavezni simboli radnog tepiha su neobrađeni i obrađeni kamen. Učenik je na početku grubi neobrađani kamen, koji teži da se razvija, edukuje, usavršava i kroz rad na sebi postane savršena kocka tj. Majstor Mason. Na tepihu je je prikazan obrađeni kamen kao kockasti kamen sa vrhom tj. kamen koji se završava piramidom. On je simbol lјudske prirode, njene nesavršenosti, ali i slobode Masonerije. Oblik piramide na vrhu kamena ga štiti od vode tj. razornih sila. Laka shvatlјivost ovih simbola nikako ne utiče na njihovu manju važnost, jer duhovni napredak kroz samoizgradnju predstavlјa beskonačni proces, na šta nas ovi simboli opominju.

Šestar i ugaonik, koji uz Knjigu svetog zakona predstavlјaju tri Velike Svetlosti. Duhovna, materijalna i božanska vodilјa. Šestar simbolizuje duh, ali i upozorava na granice saznanja, obično je otvoren pod uglom od 60o, te se u masonskim ritualima nikad ne širi na ugao veći od 90o. Šestarom okružujemo naša stremlјenja kako bi ih uz pomoć stečene samokontrole usaglasili sa frekvencijom Univerzuma. Uglomer ili ugaonik je uprošćeno govoreći – simbol materije, časti, postojanosti karaktera, moralnog zakona. On nas, kao spoj vertikalnog i horizontalnog podseća na značaj ravnoteže i pomaže u donošenju ispravnih odluka. Knjiga Svetog Zakona, Biblija, je obično otvorena na prvoj strani Jevanđelјa po Svetom Jovanu, ali može biti otvorena i na Hronikama 2.5. ili na Kralјevima 6.7 gde se govori o izgradnji Solomonovog hrama. Mogu se koristiti i druge svete knjige kao što su Kuran, Veada, Tao Te King, Triptika Budaizma…

Povelјa označava zvanični dokument, koji se još zove i osnivački akt ili dokument o osnivanju, koji omogućuje Loži da radi unutar svoje Obedijencije i po obredu koji je izabrala.

Sunce i Mesec, su drevni simboli muškog i ženskog principa, aktivnog i pasivnog pola. Sunce predstavlјa inteligenciju Duha, mesec maštu Duše. Sunce, koje se nalazi u gornjem desnom uglu radnog tepiha, predstavlјa izvor svetlosti i mudrosti. Simbolika Sunca u Masoneriji je od velike važnosti i na različite načine je prisutna u većini rituala. Mesec koji predstavlјa drugo, slabije i indirektno svetlo, simbolizuje naš pasivni deo, ali i određena znanja do kojih dolazimo na posredan način. Sunce, mesec i starešina lože čine tri male svetlosti.

Iznad svega je Oko u Zračećoj Delti, jednakostraničnom trouglu, predstavlјa Velikog Arhitektu Svemira i naziva se Svevideće oko i u Loži se nalazi na istoku, iza i iznad Časnog starešine. Svevideće oko bdi nad radom Masona, radom u Loži i dušom svakog Brata. Ovaj simbol nas opominje da smo u svakom trenutku pod budnim okom tako da naša razmišlјanja i delanja moraju da budu ispravna i moralna, podsećajući nas porukom Slobodnog zidarstva da volimo drugog kao samoga sebe i ne činimo drugome ono što ne bi želeli da nama bude učinjeno.

Simboli koji se mogu pojaviti na radnim tepisima prvog stepena. Na radnom tepihu učeničkog stepena često nalazimo i druge simbole. U četiri ugla tepiha mogu biti postavlјene i kićanke koje simbolizuju 4 osnovna elementa: vatra, zemlјa, vazduh i voda. Postoje i tepisi sa tri stuba različitih arhitetonskih stilova. Jonski na istoku predstavlјa Mudrost, dorski na zapadu Snagu, a korintski na južnoj Lepotu. Ovi atributi opisuju one koji upravlјaju radom lože, a to su časni starešina i dva nadzornika. Uglomer, libela i visak su njihovi alati.

Lenjir dug 24 podeoka (palca ili inča) ukazuje na važnost odmerenosti pri donošenju odluka i uravnoteženju našeg delovanja u cilјu postizanja sklada sa univerzalnim zakonima. Takođe nas podseća da dato nam vreme, 24 časa u jednom danu, pravilno rasporedimo i korisno upotrebimo. Na vrhu svakog od stubova, Jahina i Boaza, nalazio se kapitol dekorisan lišćem lјilјana, koje simbolizuje mir; mrežom koja simbolizuje jedinstvo; i narom koji simbolizuje izobilјe, tako da se i ovi simboli mogu naći.

Zaklјučak

Kao što je na početku rečeno, radni tepih se sastoji od simbola, ali je i sam po sebi simbol. Radni tepih je simbol snage i svršenstva, koji predstavlјa Ložu zajedno sa nekim moralnim lekcijama koje se uče na prvom stepenu, koja opet simbolizuje čoveka, a preko njega Kosmos, pa se može reći da radni tepih simbolizuje sveukupnost Univerzuma. Međutim, i ovde treba napomenuti da je masonska simbolika veoma kompleksna, višeslojna i oslobođena svakog dogmatizma, tako da simboli nemaju fiksna značenja. Važnost simbola je višestruka, a njihova svrha je u uspostalјanju mosta između dve paralelne i često razdvojene realnosti – između svesnog i podsvesnog. A to je i osnovna funkcija radnog tepiha – duhovni razvoj svakog Masona.

Br. T.D.S. UKU

PL Nemanja na Orijentu Niš

februar 6019.G.I.S.