Metafizika

Oblast filozofije koja ispituje fundamentalnu prirodu realnosti, odnos duha i materije. Reč je Grčkog porekla i bukvalno znači: “ono što dolazi posle fizike”. Predmet metafizike je sama suština postojanja, to je nauka o biću kao biću, odnosno bivstvujućem kao bivstvujućem. Apstraktna nauka o osnovnim principima egzistencije i saznanja.

« Back to Glossary Index