38-3 DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost, odgovornost i dužnost koje nam obaveza nameće. Obaveza koju jedan mason ima ne može podleći Sudu i Zakonu zemlјe ali je moralno podrazumevana. Ona nema vremenski rok, stoga je uvek na snazi. „Jednom Mason, uvek Mason”.

Šta su specifične masonske dužnosti!?

Zapisano je u starimmeđašima da postoje tri dužnosti koje Mason mora ispuniti:

•   Dužnost prema Velikom Arhitekti Univerzuma

•   Dužnost prema sebi

•   Odgovornost prema Loži

DUŽNOST PREMA VELIKOM ARHITEKTI UNIVERZUMA

“Masonerija nije religija,ali Mason mora biti religiozan čovek koji veruje u Boga. “. U slobodnom zidarstvu sve upućuje na verovanje u jedan osnovni princip koji je poznat pod imenom Veliki Arhitekta Univerzuma ((Veliki Neimar Svih Svetova). Ne postoji stepen Š.O.D.P., simbol, ritual, koji ne pronalazi značenje i proizlazi iz lepote Velikog arhitekte Svemira. Svaki član masonske lože treba biti okrenut verovanju u Boga i posvećen njegovom Svetom imenu. Sve lože su jovanovske.

Ni jedan običan čovek koji postaje Mason. ne ulazi u ložu bez prvo klečanja i priznanja svoje vere i zakletvom sa položenom rukom na Knjizi Svetog Zakona.

Knjiga Svetog Zakona je naš vodič kroz veru i mi masoni imamo obavezu da je pratimo.

DUŽNOST PREMA SEBI

Konfučije je rekao ” Poštuj sebe da bi te i ostali poštovali”

Ako se očekuje da voliš drugoga kao što voliš sebe onda imamo dužnost da poštujemo sebe jer bez toga ne možemo dati primer drugima,osim ako nemamo unutrašnji mir. Znamo da Veliki Arhitekta Univerzuma posmatra sva naša delovanja i da sve što radimo mora biti dovolјno dobro za njega. Kao slobodni zidari moramo poštovati kako kako svoje kao i tuđe vrline.

„Neka vas pouka usmerava, umerenost sputava, snaga vas podržava, pravda bude vodič za sve vaše poteze.“

Neprestano imajte na umu najvažnije dužnosti iskrenost, diskretnost i  vernost.

DUŽNOST PREMA LOŽI

Svaki član ima odgovornost i dužnost prema loži kojoj pripada..

•   Da voli i poštuje svoju Braću iz Lože

•   Da izvršava zadatke Starešine Lože

•   Da doprinosi izgradnji Hrama svoje lože i Obedijencije

•   Da čuva slobodnozidarske tajne

•   Da čuva ložu od pogleda neupućenih

•   Da konstatno radi na podizanju slobodnozidarskig duhovnog stvaralaštva kroz arhitektonske skice i instrukcije.

•   Da poštuje Masonski dekalog.

Biti Mason, dobar Sekretar, Blagajnik ili Starešina Lože, to se očekuje od nas kad uđemo u Ložu i postanemo lјudi od časti – moramo dati sve od sebe. Slobodno zidarstvo ne forsira nikoga – svako treba da napreduje svojim tempom i da prihvati članstvo kao svoju dužnost poštenog čoveka koji će ispunjavati svoje dužnosti,u sklopu svojih mogućnosti.

 Ne možemo pregovarati oko naših dužnosti i ne možemo ih izbeći. Svaki čovek koji je ušao u masoneriju uradio je to svojom slobodnom volјom. Nije bio pozvan da se pridruži Bratstvu. Morao je da kuca na vrata za prijem. Trebalo mu je biti rečeno još u fazama itnervjua da u životu – ništa ne može preko reda, i da sad mora preuzeti odgovornosti i dužnosti i ispunjavati ih da bi mogao živeti Masonskim životom.

PRAVO MASONA

Jedino pravo koje mason ima jeste da bira i da bude biran, u skladu sa masonskim pravilima i načelima. „Ako te Braća prepoznaju kao takvog“ nema alternativu. A kada si izabran onda imaš posebnu obavezu da gradiš Bratski lanac u kome će svaka karika, svaki Brat da sa radošću ispunjava svoju dužnost.

Brat B.U.

PL Knez Mihailo, Kragujevac

15.09.6018.G.I.S