41-5 Strane sveta u Loži

Za ovih deceniju ipo kako sam iniciran u Masonsko Bratstvo, bezbroj puta sam stupao u Lože u različitim Obedijencijama i po različitim Ritualima. Celu deceniju sam bio u Starešinstvima na različitim funkcijama, od Dvernika do Časnog Starešine, a jedina stvar koja je u svim Ložama bila konstantna su Strane Sveta. Bez obzira da li se radilo o Šrederovom ili Škotskom Ritualu, drevnom i prihvaćenom, Časni Starešina je uvek sedeo na Istoku, Braća Učenici u poslednjim redovima Severne strane, Braća Pomoćnici na Jugu… S pravom ćemo se zapitati šta predstavlјaju Strane Sveta u Loži. U čemu je njihova simbolika? Da bi se pravilno shvatilo značenje Strana Sveta u Loži, treba poći od samog početka, od trenutka kada sam ”ni nag ni obučen, ni bos ni obuven” prvi put sa povezom preko očiju stupio u Ložu. Simbolično u mraku neznanja, tumarao sam vođen rukom prijatelјa, savladavao prepreke, čekajući da mi se skine povez preko očiju, da mi se ”da svetlost” koja je personifikacija znanja, gnoze…

Mnogo puta sam kasnije gledao i učestvovao u Ritualu Inicijacije i uvek sam iznova analizirao sva prikrivena značenja. Zašto se uopšte krećemo u Loži u smeru kazalјke na satu, s desna u levo? To je prirodan tok kretanja sunčeve svetlosti, od Istoka na kojem se rađa, preko Juga gde se nalazi u Zenitu do Zapada gde se svetlost gubi na horizontu.

Zašto su kandidati izloženi iskušenjima simbolično predstavlјenim sa četiri elementa drevnih civilizacija: zemlјa, voda, vatra i vazduh, je pitanje kojim se neću baviti, već ću se bazirati na njihovu povezanost sa Stranama Sveta. Još je Aristotel, drevni grčki filosof, zastupao učenje da je ceo svet zasnovan na četiri osnovna elementa. On ih je predstavlјao kao četiri trougla. Trougao prikazan sa vrhom okrenutim na gore, poput slova delta iz grčkog alfabeta, simboliše solarno zračenje, odnosno zračenje života, Vatre, toplote i oličenje je muškog principa. Trougao sa vrhom okrenutim na dole, nosi lunarno značenje, ženski princip, označava svet prirode i simbolično predstavlјa Vodu. Trougao vatre okrnjen osnovicom elementa vode predstavlјa Vazduh, a trougao vode okrnjen osnovicom trougla vatre predstavlјa element Zemlјe.

Ako posmatramo Iskušenika, Kandidata kratkom analizom zaklјučujemo da se on našao u nepoznatom, obnevideo, simbolično rekli smo on predstavlјa neznanje. Nalazi se na raskršću i pouke koje sluša tokom ova četiri iskušenja, nagone ga da ispita svoje korene, da pri tome bude sistematičan, metodičan, temelјan, analitičan i da koristi logiku. Samo ako na takav način ispita i ”spozna samog sebe”, otvoriće mu se put kojim mora da nastavi da korača, kako bi dostigao zrelost.

Četiri strane sveta, Istok, Zapad, Sever i Jug, četiri pozicije na kojima sede Slobodni zidari u Hramu. Istok, uzdignut za tri stepenika, na kome predsedava Časni Starešina, simbol Svetlosti koja se na istoku rađa svakoga jutra i najavlјuje početak dana, on je simbol života i metaforički predstavlјa vatru, element koji predstavlјa plamen lјubavi prema bližnjem i nadahnuće za činjenje dobročinstva i humanost, ali sa druge strane predstavlјa i uništenje i smrt. Zapad na kojem sedi Prvi nadzornik uzdignut za dva stepenika metaforički predstavlјa vodu. Voda, neophodan element najzastuplјeniji u prirodi, koji čini dve trećine lјudskog tela, simbolično predstavlјa duhovni život, od plodove vode kojom se hranimo u fetusnom periodu, do poslednjeg srkuta na samrtnom odru. Voda koja ciklično kruži u prirodi, predstavlјa duh koji ne umire sa materijalnim izumiranjem. Na zapadu Sunce zalazi i tada nastupa trenutak kada noć smenjuje dan, kada se na nebu pojavlјuje Mesec, simbol duhovnosti. Na Jugu stoluje Drugi nadzornik, uzdignut za jedan stepenik. Jug simbolično predstavlјa drevni element vazduh, bez koga nema života. Vazduh je neophodan element bez koga je fizički nemoguć život, od prvog plačnog uzdaha bebe do samrtnog ropca starca i on simbolično predstavlјa životni ciklus. Na Severu koji se uvek nalazi u mraku, u senci, sede Učenici i on metaforički predstavlјa element Zemlјu, iz koje se sve rađa i u koju se sve posle smrti vraća. Zemlјa predstavlјa rađanje i materijalni svet, jer život je kratak a materija je večna.

Svaka Loža je označena sa sedam dimenzija. Po Kabali koja sa deset brojeva i dvadesetidva slova jevrejskog alfabeta označava ideje i značenja koje svaki od ovih definiše. Od dvadeset i dva slova, tri su majčinska, dvanaest jednostavnih i sedam dvostrukih.

Stari hebrejski spis Sepher Yetzirah o tome piše:

”Tih sedam dvostrukih slova ukazuju na dimenzije, Istok, Zapad, visina, dubina, Sever, Jug, sa svetim Hramom u sredini, koji održava sve stvari”.

U pouci Učeničkog stepena se kaže:

”Koji je oblik Lože?

Produženi kvadrat.

Kolika je njegova dužina?

Od Istoka do Zapada.

Širina?

Od Juga do Severa.

Visina?

Od Zenita do Nadira.

Šta znače te dimenzije?

Da je Slobodno zidarstvo univerzalno-

Zašto se tvoja Loža prostire od Istoka do Zapada?

Tako je postavlјena jer Slobodno zidarstvo pokazuje pravac Svetlosti.”

Ovde su pomenute sve dimenzije osim dubine, koju mora svaki Mason sam da shvati, jer to je duhovna unutrašnjost njega samog. On mora da spozna samog sebe! Sam Hram može da se shvati kao koordinatni sistem sa centrom u samom svom središtu, koji objedinjuje sve ostale dimenzije.

Sve ovo navodim da bih pojasnio sebi i drugima da strane sveta u Loži nisu samo puka geografska odrednica, već da one simbolično označavaju put Slobodnog zidara. On kada je iniciran, položivši zakletvu postaje Učenik. Neupućen u tajne Masonerije, dobija mesto na Severu, koji je i u prirodi uvek najslabije izložen svetlosti. On tu upoznaje materijalne alate, introspekcijom upoznaje sebe, pokušava da eliminiše svoju sujetu, da sputa svoje strasti, ćuti, sluša i uči… Posle određenog vremena on napreduje i polako prelazi na izučavanje praktičnih nauka. Na zapadu se upoznaje sa duhovnošću i stiče pravo da sedi na Jugu, gde je celoga dana izložen sunčevom zračenju tj. simbolično on je izložen neprekidnom uticaju znanja iz raznih oblasti. On mora neprekidno da uči, da stiče nova znanja, dok na kraju na Istoku ne bude izložen svetlu, koje tako dugo očekuje i napokon saznaje istinu.

Pokušaću da odgovorim na još jedno pitanje! Zašto je Hram u obliku produženog kvadrata? Kraće strane ovog produženog kvadrata predstavlјaju Istok i Zapad, što je logično jer izlazak i zalazak Sunca kraće traju od ostalog perioda dana koji predstavlјa Jug odnosno noći koju predstavlјa Sever.

Setite se ovoga svaki put kada ulazite u Ložu i kada ste okrenuti prema izvoru Svetlosti, onoj istoj koju ste tražili od svog prijema u bratski lanac.

Na Orijentu Beograd,

dana, meseca septembra, 6017 G...I...S...

Brat, Z. T. (M...K...U...),

P.L. Sloboda