26-3 PITAGOREJCI I NJIHOVA ULOGA U JAČANJU MASONSKE ZAJEDNICE

Osnovna teza mog rada jeste da se može uspostaviti    veza/razumevanje        masonskih simbola na osnovama autohtonog filozofskog učenja koje nudi Pitagorejska škola. Četiri su ključne premise koje proističu iz Pitagorejske škole,  a na kojima zasnivam svoju pretpostavku.  Prvo,  to  je  princip  monade, drugo,  to  je  tetraktis,  treće,  to  je  metempsihoza, i četvrto, to je značaj zajednice kao moralnog i duhovnog jedinstva.   Ovim redosledom  ću  i  ukratko  elaborirati  simbo- ličku simbiozu između Pitagorejaca i Masona.

Monada je osnovni kosmološki princip u Pitegorejaca. Ona označava ‘počelo svih stvari’, princip iz koga je sve nastalo. Monada je nedeljiva i osnov kosmogonijskog jedin- stva, zato što objedinjuje ograničeno i neograničeno. Konačno, monada je osnov plurali- stičkog razumevanja univerzuma. Ukoliko se monada prikaže grafički,  ona  predstavalja krug sa centrom u sredini. Ovaj krug se idealno, i jedino može napraviti šestarom, jednim od najvažnijih masonskih simbola. I jednako kao i Pitagorina monada, šestar kreirajući krugove, definiše sferne površine koje se u ezoterijskom smislu razumeju kao veza sa nebeskim telima i nebom koje simbolizuje čovekovu duhovnu sferu. Drugim rečima, masonski šestar je simbol i predmetna manifestacija posredstvom koje se stvaraju ‘monade’, osnovni principi koji po pitagorejcima pluralistički izgrađuju kosmos.

Tetraktis je geometrijska figira koja nastaje deobom trougla nakon čega se unutar početnog     trougla     formiraju     još     devet trouglova, te ih je u konačnom zbiru 10 (uključujući i prvobitni trougao). No, koncept nije ograničen, naime, od svakog novo- nastalog trougla može se na isti način proizvesti još devet trouglova, a onda se ovaj proces može nastaviti u nedogled. Drugim rečima, trougao je osnov za beskonačnost i savršenost i ima dimenziju apejrona (beskra- jnosti). Trougao se sastoji iz uglova, a po masonskoj simbolici uglovi simbolizuju stepen spoznaje. Otud ugaonik i šestar kao masonski simboli predstavljaju ne samo alate za graditeljski zanat, već i materijalizovane artefakte koji određuju granice naše spoznaje. Ugaonik je pod 90 stepeni, a i šestar se otvara najviše do 90 stepeni, a ovo zato da budemo svesni granica vlastite spoznaje, iako je spoznaja po sebi neograničena; isto kao što i kosmos nema granica. Drugim rečima, spoj savršenstva, uglova i ograničene neogra- ničenosti Pitagorejskog teatriksa je u jedin- stvu sa istim principima koje simbolizuju šestar i uglomer.

Metempsihoza je stanje nepomućene i večne duše, kako su je Pitagorejci doživlja- vali. Ovo stanje se može zvati i ataraksijom, a postizanje ovog stanja je cilj svakog duho- vnog bića koje teži savršenstvu. Jednako, i u masonskom učenju smo u obavezi da postignemo savršenstvo duše dovodeći je u stanje potpunog mira i sklada sa braćom, i kosmosom. Dovodeći stanje duše u stanje mira, vreme i prostor nestaju, a masonska zajednica na taj način ima karakter večnosti i nepropadanja.   Uslov   za   postizanje   stanja duševnog mira je stalan rad na sebi i vlastitom duhovnom napretku.

Na kraju, ističem i način na koji su Pitagorejci razumevali  vlastitu  zajednicu. Oni su sebe smatrali boljim od ostalih, ali ne unižavajući ostale. Bili su zatvorena zajednica koja je počivala na bratstvu, podršci i moralnom jedinstvu. Unutar sebe su svi bili sa jedne strane jednaki, ali sa druge strane postojala je hijerarhija na čijem čelu je bio sam Pitagora (u nas, to je Veliki Majstor). Unutar pitagorejske zajednice nalazila su  se dva kruga. Uzvišeni i blizu Pitagore bili su u unutrašnjem krugu, a oni u spoljnom krugu moraju vredno da uče i rade kako bi ušli u unutrašnji krug. Posebno je važno da hijerarhija nije ugrožavala bratstvo među članovima.

U Masonskoj loži hijerarija i bratstvo supostoje, a na čelu je Veliki Majstor. Delimo se na majstore,  šegrte i  učenike, a opet  svi smo braća i u bratskom lancu. I kao što su Pitagorejcima greškom pripisivali neki da su tajno i političko udruženje, neznani isto i Masonima pripisuju.

Mi masoni dugujemo Pitagorejcima privrženost moralnom kodu, osećanje za bratsku ljubav, obavezu da jedni drugima pomažemo, osećaj za kosmos i stvaralaštvo, svest o konačnosti i beskonačnosti, ideju duševnog mira, i ponajpre potrebu da gradimo i da se izgrađujemo. Simbolizam i etika pitagorejstva su u velikoj meri po značenju i značaju protkani masonskim simbolima i masonskim razumevanjem kosmosa i zajednice.

Br.M.B. UKU Na Or. Kruševac Novembar, 6014. G.I.S