18-1 Mistično slovo “G”

U masonskoj tradiciji se između šestara i uglomera veoma često nalazi slovo ,,G”, čija su tumačenja brojna i različita. Jedan od simbola o kojem se u masonstvu nesumlјivo najviše raspravlјalo i koje je u najvećoj meri okruženo tajanstvenošću. Prema ovom znaku, koji se vrlo rano pojavio u simbolici spekulativnog masonstva, očigledno postoje dva moguća stava:

– uzeti ga kao slovo, prema onome šta iskazuje;

– smatrati ga čistom grafijom.

G – KAO SLOVO

Kao slovo G je smatrano samo za početno slovo neke reči ili kao transformacija nekog starog slova na čije mesto dolazi hermeneutikom.

G – kao inicijal:

1. Engleska tradicija slovom “G” označava Boga – Velikog Arhitektu, u skladu sa početnim slovom reči God, ali ima i drugačijih semantičnih shvatanja, koja slovo “G” smatraju početnim slovom reči „Goodness“ koja označava dobrotu , suštinsku odliku slobodnih zidara. Postoji još jedno zanimlјivo jezičko tumačenje prema kome slovo “G” potiče od stare škotske reči „Greegriment“ koja označava harmoniju ili slogu.

2. Drugo važno tumačenje govori o slovu “G” kao prvom slovu reči „Geometrija“, osnovi operativnog zanata koji je iznedrio modernu masoneriju. Dakle u francuskoj tradiciji, inicijal G izgleda kao inicijal geometrije, pete nauke (u tradicionalnoj nomenklaturi), koji uvodi broj stepena. Ali tome se dodaju 4 druge reči da bi se popunio broj, i to: gnosa, generacija, genije, gravitacija.

3. Po trećim tumačenjima slovo “G” je nastalo kao početno slovo grčke reči ,,Gnosis“ koja označava znanje i saznanje, koje su toliko važne u Slobodnom zidarstvu.

G – kao alhemijski simbol.

Prema Žilu Bušeu, to bi bio inicijal prvobitne materije Velikog alhemijskog dela. Pozivanje na ovo poreklo ne treba odbaciti a priori, jer ima i drugih u simboličkoj masoneriji, od kojih su neka izražena određenim slovima.

G – kao transpozicija starog slova.

U perspektivi iste zamisli, ali koja se prebacuje u drugi alfabet, dolazi do različitih zaklјučaka u tom smislu. Naime, to indirektno dopušta prelaženje na jedno polјe simboličkih značenja, ne više sintematičkih, jer je onda reč o grčkom „gama“ koje kao veliko slovo ima oblik uglomera a crtež malog slova „gama“ u astrologiji simbolizuje Ovna, koji je znak vatre.

„G“ KAO ČISTA GRAFIJA

Zapaženo je da slovo G vrlo slično spirali. Dakle, postoji direktna međusobna zavisnost između pentagrama, zlatnog broja, Neperovih logaritama i građe spirale. Mogli bismo zamisliti spiralu, ali, iako je ona beskonačne dužine, treba je prekinuti i ako su to uradi kao npr. u prirodi (puževi ili numuliti), dobija se zaista grafija vrlo slična slovu G. Ovo tumačenje je zanimlјivo na planu strukture 2. stepena jer osim čisto logičke povezanosti sa zvezdom, ono unosi element veštine graditelјa, izuzetno bogate i koju je imao interesa da brižlјivo krije.

Postoji  i razjašnjenje u odgovoru jedne stare pouke:

– Zašto ste nastojali da se primi kalfa?

– Da bi upoznao slovo G.

Ako je ,,G,, predstavlјalo bilo koju reč, to bi bilo neuverlјivo. Ako se tome doda da je to jedna od teških geometrijskih konstrukcija, može se zaklјučiti da je to najkoherentniji pravac proučavanja sa simbolizmom 2. stepena.

Pitanje i dalјe ostaje otvoreno, u nedoumici okrenimo se pesnikovoj vizionarskoj i proročanskoj intuiciji (jedan od načina pisanja slova G na to nas i upućuje): Taj zlatni srp na zvezdanom polјu.

S.P., Loža „ Đorđe Vajfert“, Beograd