Karma

Reč koja na sanskritu znači “delo”. Jedna od najvažnijih hinduističkih dogmi kojom se označava apsolutni zakon uzročnosti. Karma drži čoveka u večitom toku događaja koji se nižu kao neprekidni lanac povezanih uzroka i posledica. U svakom sledećem životu dešavaće nam se upravo ono što smo svojim delovanjem u prethodnom životu zaslužili. Uvođenje karme u hinduizam vratilo je na čoveka odgovornost za njegove postupke. Jednog trenutka je izgledalo da sudbina čoveka zavisi isključivo od ćudi i volje bogova, međutim, uvođenjem pojma karme to je korigovano.

« Back to Glossary Index