Monoteizam

Religija koja se zasniva na verovanju u jednog jedinog boga, večnog i transcedentalnog u odnosu na svet. Pojam suprotan monoteizmu je politeizam.

« Back to Glossary Index