Teologija

Reč grčkog porekla koja znači “nauka o Bogu”. Označava filiozofski pravac koji se bavi proučavanjem pitanja u vezi božanstva uz korišćenje racionalnih alata. U užem smislu se bavi međusobnim odnosima vere u Boga i društva.

« Back to Glossary Index