53-1 Masonski trougao

Masonski trougao predstavlja najnižu formu organizovanog rada u Slobodnom Zidarstvu. Čine ga najmanje trojica ili više braće sa nekog Orijenta (grada), koji pripadaju jednoj ili različitim Radionicama, a koje rade u drugim mestima. Cilj osnivanja i rada je otvaranje mogućnosti i priprema neophodnih uslova za otvaranje nove Radionice, koja do tada nije postojala u tom mestu. To je prethodnica za osnivanje budućeg Venčića. Trougao otvara pregršt novih prostora za masonski rad, bratsko druženje i međusobnu saradnju, što uključuje evidentiranje budućih kandidata za inicijaciju u Bratstvo, priprema lokalne društvene klime, stvaranje prostornih i materijalnih uslova za osnivanje i funkcionisanje budućeg Hrama i drugo.

U postojećoj masonskoj literature se može veoma malo pronaći na ovu temu. U Rečniku Slobodnog zidarstva (Danijel Ligu, Paidea, 2001) na strani 1256 stoji: “Trouglom” se naziva i sastanak u nekom Orijentu koji čine trojica regularno inicirane braće. U nekim obedijencijama priznaje im se legalno postojanje, upravo u Velikoj Loži Francuske. U mojoj knjizi “Psihološki i duhovni osnovi Slobodnog zidarstva” (METAFIZIKA, 2020) u odeljku u kome govorim o svome iskustvu iz rada u Velikoj Lože Francuske, str. 109-116, pišem i o radu “Pariskog trougla”, koji je osnovan u Parizu početkom 2003 godine, u kome su učestvovala naša Braća iz VLF Sveta Vulić i Svetozar Bižić, kao i Brat Joca Maručić iz Velikog Orijenta Francuske, i ja iz Velike Nacionalne Lože Jugoslavija. U jednom periodu svog života sam radio u Francuskoj, te sam pohađao radove u PL “General Penje” pri VLF. Na osnivačkom sastanku, Br. Sveta Vulić je obrazložio svrhu i cilj “Pariskog Trougla”: “pomaganje u Slobodno-zidarskom  radu braći u Otadžbini”. Za sekretara je izabran Brat Svetozar Bižić, koji je već doneo pripremljenu svesku za vođenje zapisnika. U ovoj svesci je uvek i na svakom sastanku redovno evidentirano prisustvo, dnevni red, odluke, zaduženja, rokovi i dr. Sastanci su redovno održavani dva puta mesečno, po potrebi i češće u slučaju dolaska nekog od Braće iz Srbije. Mesto održavanja sastanka su bila dva kafića, jedan pored Opere a drugi na Monparnasu. Pored uvek definisanog i unapred najavljenog dnevnog reda, te dogovora i odgovornosti koji su iz toga proisticali, na ovim sastancima su razmenjivane vesti i važne informacije, vršene su analize i utvrđivane nove smernice i finese za praktično delovanje. Za mene je to tada predstavljalo jednu dobru školu masonskog razmišljanja i praktičnog delovanja, tako da sam od toga imao dosta koriste i u svome profanom životu. Da ne govorim o tome koliko mi je bilo značajno to druženje sa trojicom ostvarenih i mudrih ljudi, od kojih je svako imao po 40 ili 50 godina masonskog staža. Pored ovih redovnih sastanaka u grupi, sa svakim od njih sam se često sastajao i individualno, a sa Bratom Bižićem sam zajedno odlazio na Ritualne Radove u PL “General Penje”.

Predlažem da se ova forma rada pokrene i zaživi u Velikoj Nacionalnoj Loži Srbije, kao i da bude uključena u naše buduće propise. “Trouglove” treba otvarati u svakom mestu, gradu, budućem Orijentu, u kome živi troje ili više naše Braće, a u kojoj još ne postoji oformljena Loža. Sastancima rukovodi najstariji Brat po stažu, a bira se Sekretar, koji vodi i upisaju evdenciju u posebnu svesku, koja treba da se čuva i da kasnije uđe u arhivu novoosnovane Radionice. Vodi se spisak prisutnih sa svakog sastanka, vreme i mesto, dnevni red, postignuti dogovori i preuzeta zaduženja od strane Braće po pojedinim pitanjima. Na svakom narednom sastanku uvek se vrši provera i analiza onoga što je bilo dogvoreno na prethodnim. O svojim aktivnostima Braća redovno podnose izveštaje u svojim matičnim Radionicama i koordiniraju svoj rad, po svim važnim pitanjima, sa Velikim Majstorom i Starešinama u svojim Ložama. Braća su slobodna da osmišljavaju, organizuje i sprovode razne aktivnosti koje su u duhu slobodno-zidarskog rada i koje pripremaju pozitivnu lokalnu klimu za nastanak i osnivanje buduće radionice. U ove aktivnosti mogu da se uključe organzivanje javnih predavanja na kulturne, humanističke i slobodno-zidarske teme, promocija knjiga, koncerti, izložbe i drugo.

Br.:D.:I
PL “Timakum”, Br.10, Or.Knjaževac
Avgust 6022.:G.:I.:S.: