32-2 Kralјevska umetnost

U obilјu ponuđenih tema za svoj arhitektonski nacrt izabrao sam temu Kralјevska Umetnost, nebi li u ovom vremenu kada je lјudska dobrota prezrena i obezvređena, vremenu u kome su uzvišene i neopiplјive vrednosti lјudskog duha – poput poštenja, vernosti, hrabrosti, bezuslovnog prijatelјstva i lјubavi ismejane, u vremenu kada sve više spoznajemo maksimu koja glasi: „Tama – što je više ima, to je manje vidiš“ i vremenu koje nam govori: „Kad žmurimo jedan minut, gubimo  60  sekundi svetlosti“, utkao nit u belo platno Slobodnog zidarstva i uneo makar iskru u baklјu iskonske svetlosti Kralјevske umetnosti, koja je probuđenau meni onog dana kada sam postao član našeg Bratstva.

Mark Tven

Neću se u ovom Arhitektonskom nacrtu ni upuštati u podelu između anglosaksonskih i francuskih Slobodnih zidara,    od   pre   stotridesetak    godina, uzrokovanu različitim shvatanjem maso- nskih principa koja je rezultovala razvojem dveju paralelnih  škola,  već  ću se potruditi da, kako kažu lјudi iz Torlačkog kraja u kome živim: „Turim na plajvez“ moje shvatanje Kralјevske umetnosti; a stihovi velikog pisca Marka Tvena [1], koji me iznova i iznova mame da ih čitam, su ovde stožer i sublimacija svega toga:

Ako si u mogućnosti, da jednoj jedinoj duši

što luta u tami svetlo upališ, da jednom tužnom

sunčanu stranu života pokažeš, da nekom drugom

uzvišeniji i plemenitiji pogled na svet daš,

da onome kraj sebe

da bolјi čovek postane pomogneš, da mučeniku i natovarenom

teret olakšaš,

da makar i malom varnicom lјubavi svet obogatiš,

tada nisi zalud živeo.

Na svom putu ka Svetlosti, u mojim lutanjima po svakojakoj literaturi koja iole govori o Slobodnom zidarstvu, ali i u istraživanjima u delima i naših, i stranih priznatih i  poštovanih  autora iz ove sfere, došao sam do zaklјučka da je Slobodno zidarstvo skup slobodoumnih lјudi koji iskreno pokušavaju da sagrade hram  humanosti.  Elementi  koji  su potrebni za takvu vrstu delanja su lјudi, a humanost, tolerancija i lјubav prema čoveku su malter za zidanje hrama. Mnogi tvrde da je Slobodno zidarstvo esencija svih verovanja u vrhovno biće i srž svih religija. Protivno ovakvom shvatanju, postoje i zagovornici teorije da je Slobodno zidarstvo  zbir filozofskih,  a pre svega moralnih učenja, koja iako zasnovana na judeo-hrišćanskim etičkim principima, nipošto nisu religija.

Štaviše, za mnoge evropske masone to je filozofija života koja nema nikakve dodirne tačke sa religijom. Nasuprot njima, neka Braća tvrde da je Slobodno zidarstvo lavirint mistike i škola misterija. Za njihovu percepciju poimanja masonski hram je sveto mesto, poput Solomonovog hrama, mesta gde čovek stupa na osvećeni put ka sjedinjavanju sa onim božanskim u sebi. Sa druge strane, pojedini masoni vide u masonskom hramu običnu prostoriju za sastanke. Oni misle da članovi grupe u tim prostorijama, koristeći vanredne metode i simboliku tokom ritualnih radova, pokušavaju da shvate psihologiju svog unutrašnjeg bića i da prenesu lekcije i direktive o moralnosti i svekolikoj istini novim inicijantima u privatnosti i zaštićenosti zatvorene ložanske prostorije. Ima i onih koji su sasvim zadovolјni sa ovakvim vidom „društvenog kluba“ kao najznačajnijim aspektom masonske organizacije i ne dozvolјavaju sebi da u Slobodnom zidarstvu  vide nešto suptilnije i sofisticiranije. Mnogi pronalaze svetlost masonstva kroz dobrotvorne aktivnosti. Dijametralno suprotno tome, drugi bi voleli da vide takav vid dobročinstva ograničen na bratsku podršku i ispomoć. Svi ovi odgovori, tumačenja ili shvatanja na temu šta je  Slobodno zidarstvo mogu se prihvatiti kao ispravni,  ili kao deo ispravnog odgovora. Razlozi za to nalaze se u samoj prirodi, u samom temelјu masonstva i oni omogućavaju nebrojeni niz raznih tumačenja o svom karakteru i slobodi   masonstva,   kako   Džon   Stjuart Mil [2] u svom delu i kaže: „Sloboda, koja to ime zaslužuje, jeste u tome da mi sami na svoj način tražimo svoju sopstvenu sreću i da nam niko u tome ne smeta, sve dotle dok mi drugom ne smetamo ili mu ne stajemo na put da on postigne svoju sreću“. Pesnik Brauning [3]  davno ispeva:

U nama je istina.

U spolјašnjim stvarima, Ma to i verovali,

ne rađa se nikada,

duboko u nutrini nas samih je sedište gde otpočiva ona u punoći;

I znanje se

pre u pronalaženju one staze nahodi kojom utamničeno videlo će umaći, nego u zbrinjavanju ulaženja svetlosti za koju se uzima

da je u spolјašnosti.

A “propo” toga V. L. Vilmšurst [4], jedan od najsjajnijih mislilaca Slobodnog zidarstva, ezoterijski pesnik i velikan mistike masonskog idealizma kaže: „Hram čovečije prirode je nedovršen i mi ne znamo kako da ga dokončamo“. Slobodno zidarstvo, odnosno  Kralјevska  umetnost, je samo po sebi hram iz kojeg njegovi članovi iz duše srcem grade, kamen po kamen, lepotu Vaselјene.

A pravi Slobodni zidar nije ograničen verom. On spozna da sa božanskim osvetlјenjem njegove lože religija koja tinja, sjaji i blista u njemu mora biti univerzalna, a da ime Isusa Hristosa, Muhameda ili Bude nije ono što je od presudnog značaja, jer on priznaje samo Svetlost, a ne ime i nosioca. On se moli u svakom hramu, džamiji    ili    katedrali,    shvatajući    sa stvarnim unutrašnjim razumom jedinstvo duhovne istine. Neko će reći da je to utopija i da ta vrsta alhemije nije moguća, ali takav hram koji nastaje u srcima lјudi je dragocen i nerazoriv i zato svaki Slobodni zidar treba reći Ne svakome ko se usprotivi takvoj plemenitoj vrsti graditelјstva. To blista iz stihova Eriha Anhajma [5:

Upamti, da ako težiš cilјevima, ne živiš za sebe samo.

Pusti da čovečnost i tolerancija ugase svaki samosjaj.

Uzvrati uvek snažno na predrasude, taštinu

i sve što ometa slobodnu misao, nek od davnina dokazano

bude sačuvano.

Kako je zidanje hrama vrhunsko, najviše životno umeće, Slobodno zidarstvo je nazvano Kralјevska umetnost, drugim rečima umetnost svih umetnosti. Slobodno zidarstvo je oduvek bilo i biće vazda aktuelno, jer je masonerija od svog preobražaja pa do danas, kao organizacija sa svojim članovima, masonima, učestvo- vala u mnogim značajnim i prekretnim istorijskim događajima,  nastojeći,  a najčešće i uspevajući, da društveni život uskladi i uputi smerom koji odgovara njenim programskim cilјevima i interesima. Aktivnost masonerije se odvijala, a tako je i danas, na političkom, ekonomskom, kulturnom i drugim polјima društvenog života. Kako ta aktivnost obuhvata, bezmalo, tri veka lјudske istorije, ona obuhvata i celokupan naš život, ali pre svega naše držanje i prema sebi samima, i prema celokupnom čovečanstvu. Jedna zen-izreka bi zaokružila ovu aktivnost: „Pre prosvetlјenja: cepaj drva i nosi  vodu. Posle prosvetlјenja: cepaj drva i nosi vodu“. Johan Volfgang Gete6 je u pesmi “Symbolum”    udario    pečat    i    oslikao suštinu zidarske simbolike, ali i putovanje Slobodnih  zidara  kroz različite stepene koji ga uznose višem duhovnom životu:

Zidarev zid

Je nalik na život, A njegova težnja, Slična delovanju Ljudi u svetu.

Budućnost pokriva Boli i sreće

Pogledu korak po korak; Al’ neuplašeni

Mi guramo napred.

I teško i teže Visi veo,

Strahopoštovanja, Tiho Počivaju gore zvezde

A dole grobovi.

Osmotri ih malo bolјe I gle, već javlјaju se

U grudima junaka Žmarci preobraćenja I ozbilјna osećanja.

Al’ dozivaju s one strane Glasovi duhova,

Glasovi Majstora:

Ne propustite da vežbate, Snage dobroga.

Ovde viju se krošnje U večnoj tišini, One će punoćom

Da nagrade radne!

Kažemo vam, nadajte se.

Po definiciji,  Masonski  Bratski Red čine dobronamerni, časni i tolerantni  lјudi,  odani  otadžbini, duhovno probuđeni i povezani zakletvom, ujedinjeni u potrazi za univerzalnom istinom i samousavršavanjem. U sferi Kralјevske umetnosti samousavršavanje je jedan od prvih postulata jer mi, lјudi, nismo rođeni kao savršeni. Perl Bak [7] reče: „Ko hoće da popravlјa svet, može odmah da počne od sebe“, a Karl Gustav Jung [8] savetova: „Dovedi sebe u red, pa ćeš dovesti svet u red“. Izgrađivanjem, obrazovanjem i prosvetlјavanjem duha, oplemenjivanjem srca izdižemo se iz zamaglјenih i zatamnjenih prostora i približavamo se usavršavanju. Naravno, naše Ja mora nam biti uvek kamen za brušenje, a tek onda kamen od koga će neimar u nama zidati jedno veliko umetničko delo, delo koje predstavlјa vaskoliko lјudsko društvo, umetničku, vanvremensku i što savršeniju građevinu čovečanstva. Zidanje duhovnog hrama  je jedno od najvećih umeća ništavno malog truna  u  Vaselјeni  zvanog  homo  sapiens  i istovremeno jedna od najuzvišenijih njegovih vrlina.

Slobodni zidari – „Sinovi svetlo- sti“, veruju u iskonsko dobro u čoveku, negujući vrline i delajući u cilјu sreće, bolјitka i napretka naroda i države u kojoj bitišu, sve to uz  poštovanje masonske konstitucije po  kojoj  politika ne sme da čini sadržaj Radova u ložama, niti se masoni, kao organizacija, smeju upuštati u političke, a posebno ratne aktivnosti.

Današnji masoni, slobodni lјudi na dobrom glasu, treba da neguju  nasleđe svojih neimarskih predaka, ulažu u njega svo svoje znanje i energiju, i time očuvaju njegove temelјe i tradiciju. Naravno, moraju biti spremni i za ono novo, za iskru aktuelnog trenutka, te ni pod kakvim izgovorom ne smeju da se učaure i okamene u neprirodnom i beživotnom tradicionalizmu. Citiraću i misao jednog  člana  našeg  Bratstva,  koja  glasi:

„Jedna od  velikih tajni života je da možeš da izabereš da li ćeš biti junak ili žrtva“. Kralјevskaumetnost, sama po sebi, uvek bira put junaštva, ali na najmudriji, najplemenitiji i najmirniji mogući način, kako  se  Slobodnim zidarima na kraju svakog Rada u Hramu, između ostalog i kaže: „Pođite u miru“.

Na taj mir poziva se u svojoj pesmi Himna miru, napisanoj 1915. Godine i Paul Ber [9], poznati pesnik i Slobodni zidar:

Himna miru

Sreća srca – to je mir, unutrašnji mir u grudima.

Šta god da ti je sudbina odredila, sačuvaj ga i u jadu i u veselјu.

On ti je najveće životno dobro, kad počiva na čistoti srca; zato podalјe od greha i krivice,

vežbaj se u dužnosti i strplјenju!

Mir je slika neba, sreća srca, blago i grb.

Sreća kuće – to je mir, kuće svetao dragi kamen; daleko od galame dana, sjaji u domuk’osunčevsjaj.

Uz svo bogatstvo siromašan si, ako ti mir nije blago,

ako ti mir nije tiha slava, ako ti mir nije svetinja.

Mir je slika neba, sreća kuće, blago i grb.

Sreća naroda – to je mir.

Avaj, kad glad za vlašću u boj tera!

Najlepše što svetu je dato, to je doba mira među narodima;

tad stvaraju duh i marlјivost ruku

i svaki rad bude po zasluzi nagrađen.

Gde god radosno oko padne, sve je lepo i dobro postavlјeno.

Mir je slika neba, sreća naroda i blago i grb.

Slobodno zidarstvo bi moglo da se razume kao praktičan filozofski sistem u kome oni koji su u njega uklјučeni pokušavaju da implementiraju rezultate apstraktnog rada zarad: sopstvenog napretka, opšteg usavršavanja svoje okoline i bolјeg razumevanja realiteta onoga što ih okružuje. Ono simboličkom upotrebom građevinskog alata ostvaruje logiku, norme etike i principe estetike, a pomoću svoje precizne scenografije i sofisticirane  koreografije  svojih obreda i rituala, ugrađuje se i u polјa metafizike i psihologije. Ako govorimo o filozofiji, mnoga Braća tvrde da razlika između tradicionalnog koncepta filozofije i Slobodnog zidarstva leži u njihovom pozicioniranju prema objektu istraživanja. Dok tradicionalna filozo- fija spekuliše sa postojećim uslovima naše realnosti, Slobodno zidarstvo kreira različite uslove u zatvorenom okruženju hramske prostorije, kako bi aktivno promenilo naše razumevanje i naš stav, a sve u uverenju da će to dovesti do ličnog bolјitka i zadobijanja apsolutnog znanja. Ovaj svoj rad Slobodni zidari nazivaju Kralјevska umetnost. U vezi sa Slobodnim zidarstvom ovaj termin se prvi put pojavlјuje u „Konstituciji“ koju je 1723. godine napisao dr Džejms Anderson [10], tadašnji Veliki nadzornik Velike Lože Engleske. Na žalost, on nikada nije izneo razloge zbog kojih je delanje masonerije nazvao „Kralјevska umetnost“.

Na kraju, ponoviću jednu staru mudrost iz moje Arhitektonske skice koja glasi: „Kad te život gađa kamenom na tebi je, da bi se odbranio, da odlučiš da li ćeš od tog kamena da gradiš zid ili most“. Na nama, Slobodnim zidarima, Majstorima Kralјevske Umetnosti, je da gradimo mostove u svim sferama društva, da udaramo temelјe većim i višim cilјevima i u našim, i  u  životima drugih lјudi, da ih uzdižemo i usavršavamo, a ja ću se truditi da budem marlјivo zrno u neimarskom pesku Slobodnog zidarstva vaskolike Vaselјene, U IME UNIVERZALNOG SLOBODNOG ZIDARSTVA i U IME VELIKOG NEIMARA SVIH SVETOVA.

Na Orijentu Knjaževac, Pomoćnik Kralјevske Umetnosti, Br. S. C.

27. dana, septembra meseca, 6013. G.I.S.


[1] Mark Tven (amer. pisac, Slobodni zidar 1835- 1910)

[2] John Stuart Mill (eng. filozof 1806 – 1873)

[3] Robert Browning (engl. pesnik 1812-1889)

[4] Walter Leslie Wilmshurst (engl. pesnik, Slobodni zidar 1867-1939)

[5] Erich Anheim (nem. pesnik)

[6] Johann Wolfgang von Goethe (nem. književnik, Slobodni zidar 1749-1832)

[7] Pearl S. Buck (amer. književnica, nobelovac 1875-1973)

[8] Carl Gustav Jung (švajc. lekar i profesor, Slobodni zidar 1875-1961)

[9] Paul Baehr (pesnik, Slobodni zidar 1855-1929)

[10] James Anderson (Škotlanđanin, doktor filozofije i teologije, Slobodni zidar, živeo u XVIII VEKU)