50-3 Velika i mala svetla slobodnog zidarstva i njihova simbolička značenja

UVOD

Simboli su jednostavne slike, predmeti ili reči koje iza sebe kriju neki mnogo širi smisao. Za masone, simboli imaju izuzetan značaj i u Slobodnom Zidarstvu se koristi njihov veliki broj. Zapravo, jedna definicija Slobodnog Zidarstva kaže da je to: „nauka o moralu, pod velom alegorije i ilustrovana simbolima“.

Treba napomenuti da Slobodno Zidarstvo ne nameće pojedincu značenje svojih simbola, iako za većinu od njih postoji jasan konsenzus o tome šta je njihovo osnovno simboličko značenje. No, samo se za neke masonske simbole čvrsto vezuju određeni pojmovi koji se sugerišu, dok je kod većine svakom pripadniku Bratstva ostavlјena slobodna volјa povezivanja. Zbog toga i nije retkost da se za isti simbol u slobodnozidarskoj literaturi mogu sresti različita tumačenja, kao i da isti simbol kod različite Braće izaziva različite asocijacije.

Opremlјeni saznanjem o značaju simbola u Slobodnom Zidarstvu, te upozoreni, ali i ohrabreni mogućnošću različitog tumačenja pojedinih simbola, krećemo na put istraživanja o simboličkom značenju Velikih i Malih Svetala. Prva stanica na tom putu mora biti ona na kojoj ćemo se malo upoznati sa simbolikom Svetla u Kralјevskoj Umetnosti.

SIMBOLIKA SVETLA

Za Slobodne Zidare Svetlo spada u grupu najznačajnijih reči koje čine glavnu strukturu spekulativne masonerije. To nije samo prvi simbol koji se ceremonijalno predstavlјa iniciranom, već se nastavlјa tokom njegovog napredovanja u Kralјevskoj Umetnosti.

U početku nebo i zemlјa već postoje, a prvi akt stvaranja kome čitalac Biblije prisustvuje je stvaranje svetlosti posle Božjih reči: „Neka bude svetlost“. Nekih četiri hilјade godina kasnije u Jevanđelјu po Jovanu čitamo: „U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj beše život, i život bješe videlo lјudima. I videlo se osvetli u tami, i tama ga ne obuze.“

Jedino imenica, od svih reči, ima puno i zaokruženo značenje. Prva izgovorena imenica, koja pokreće stvaranje i točak vremena, prema Knjizi postanja, jeste upravo reč Svetlost. Stoga možemo Svetlost da tretiramo i kao metaforu za Reč Postanja – Stvaranja.

Mudrost i Znanje se stiču na putu ka Istini, a svo troje čine deo Svetlosti koja prožima celu osnovu masonerije do te mere da se masoni čak nazivaju i Sinovima Svetlosti.

Svesni značaja Svetlosti sada možemo da istražimo simbolični značaj Velikih i Malih Svetala Slobodnog Zidarstva.

TRI VELIKA SVETLA SLOBODNOG ZIDARSTVA

Smatra se da je svrha inicijacije: pobuđivanje i podsticanje kandidata da unutar sebe pronađe saznanja, činjenice, dokaze i prave istine svoga bića u koje je prethodno bio neupućen ili samo prividno obavešten. To je jedan od razloga što kandidat tokom inicijacije nosi povez preko očiju. Ritual, simbolično, a kod nekih kandidata i stvarno, izaziva neku vrstu krize. Prva stvar koju njegovo oko opaža, nakon te krize i pošto mu se „da svetlost“ – to jest skine povez sa očiju je trostruki simbol: Ugaonik koji prekriva vrhove Šestara, a koji zajedno leže na otvorenoj Knjizi Svetog Zakona na Oltaru Zakletve smeštenog na Istoku ispred Starešine.

Knjiga Svetog Zakona, Ugaonik i Šestar predstavlјaju najvažnije simbolične predmete koji se nalaze u Hramu i koriste tokom ritualnog rada. Nazivamo ih Trima Velikim Svetlima Slobodnog Zidarstva.

U ritualnom smislu, Tri Velika Svetla su potrebna da bi Loža bila regularno otvorena. Mačonoša na početku Ritualnog rada pristupa Oltaru Zakletve i na njega redom postavlјa Knjigu Svetog Zakona, Šestar i Ugaonik.

KNJIGA SVETOG ZAKONA

Knjiga Svetog Zakona simbolizuje vrhovni moralni zakon koji vlada u Univerzumu, koji vezuje sve lјude u jednu harmoničnu zajednicu i obezbeđuje njen napredak i prosperitet. Predstavlјa i univerzalnu knjigu koja, kao zrak Božanske Svetlosti, osvetlјava put lјudima namernim da dostignu savršenstvo.

Na početku javnog rada masonerije kao Knjiga Svetog Zakona koristila se Biblija, ali se širenjem Slobodnog Zidarstva i prihvatanjem u Bratstvo i lјudi drugih veroispovesti u upotrebu uvode i Kur’an za muslimane, Vede za hinduiste, Triptika budizma, Tao te king taoista, Četiri knjige doktrine konfučijista. Ovo zavisi od toga da li Slobodnozidarsku ložu čine braća pretežno hrišćanske, muslimanske, budističke ili neke druge religije.

U raznolikosti sveta, postoje i lože koje ne insistiraju da njihovi pripadnici budu verujući, te okuplјaju i ateiste. Ne ispitujući regularnost ovakvih loža, treba znati da se kod nekih kao Knjiga Svetog Zakona koristi ustav zemlјe u kojoj loža radi, a u nekim slučajevima i knjiga sa praznim stranicama.

Kada se Biblija koristi kao Knjiga Svetog Zakona, obično je otvorena na stranici gde počinje Jevanđelјe po Jovanu. Može biti otvorena i na stranici gde je peto poglavlјe Druge knjige dnevnika, odnosno na stranici gde počinje šesto poglavlјe Prve knjige o carevima, jer se u obema pomenutim starozavetnim knjigama na tim mestima spominje izgradnja Solomonovog Hrama.

UGAONIK

Ugaonik prikazan sa stranama nagore i uglom nadole jedan je od najpoznatijih masonskih simbola. On upućuje masone na moralnu ispravnost, pravilnost, pravičnost i zakonitost svakog slobodnozidarskog rada. Ugaonik Masone podseća na obavezu ispravnog održavanja bratske veze, u smislu pravog ugla. On usmerava svaki rad Slobodnih Zidara u pravilne okvire Božijih i lјudskih zakona, a samo takav rad može biti koristan i uspešan.

Izraz „živeti prema ugaoniku“ prepoznaje se širom sveta među masonima, kao metafora za ispravan život i moralno vladanje. Masonski ritual uči masone da „postupke grade pod pravim uglom pomoću ugaonika vrline“. Kao što kamenoresci prislanjaju ugaonik na obrađeni kamen da bi proverili može li se on ugraditi u građevinu, tako i Slobodni Zidari stalno proveravaju da li je njihovo delovanje u skladu sa moralnim i lјudskim zakonima.

Saglasno simbolizmu četvorougla koji nastaje pomoću Ugaonika, on se dovodi u vezu sa određivanjem prostora. Ugaonik takođe simbolizuje ženski – pasivni princip rađanja, zemlјu, materiju i nižu, čulnu prirodu.

ŠESTAR

Šestar se primenjuje u sfernoj trigonometriji, grani matematike koja se bavi nebom i orbitama nebeskih tela. Šestarom se ispisuje krug, savršen geometrijski oblik koji nema ni početak ni kraj. Ovaj savršeni krug predstavlјa makro-kosmos i večnost. Otuda veza šestara i neba, šestara i čovekove više, duhovne sfere. Dakle, šestar je simbol duha, njegove vlasti i nadmoći nad materijom.

Šestar sa kracima okrenutim nadole jedan je od često pominjanih masonskih simbola. Smatra se simbolom večnosti i savršenstva. Po masoneriji, jedan vrh šestara zaboden je u srce bilo kog Brata, a drugi vrh zahvata svu njegovu Braću. Kao što kružnica sa centrom u srcu Brata obuhvata svu njegovu Braću, tako bratska lјubav predstavlјa silu koja povezuje sve lјude.

Pored ove simbolike, upotreba šestara u masoneriji upućuje svakog Masona da treba da meri svoje ponašanje. Šestar treba da upotrebimo tako da „opišemo kružnicu oko naših želјa i zadržimo strasti u dužnim granicama sa celim čovečanstvom“.

Stepen otvorenosti šestara simboliše mogućnost i stepen spoznaje pojedinca. Prema masonskom poimanju granice koju čovek ne treba da prekorači, jeste da ograniči otvor šestara na najviše 90 stepeni. Jer, istovremeno ugao od 90 stepeni oponaša ugaonik, simbol materije. Tako u masoneriji otvor šestara od 45 stepeni pokazuje da materija još nije savladana. Otvor šestara od 90 stepeni predstavlјa potpuno ostvarenje ravnoteže između dve snage, jer šestar postaje tačan ugaonik. Kao što krug koji se opisuje šestarom predstavlјa potpunu celinu, takav treba da bude i odnos braće međusobno, harmoničan i uravnotežen. Šestar u loži, sa dva vrha otvorena prema izlazu – zapadu, pokazuje da mason treba da bude otvoren prema čitavom svetu, kao čestit i posvećen čovek koji radi za mir i vrhovnu sreću.

Saglasno simbolizmu kruga koji opisuje Šestar, on se dovodi vezu sa određivanjem vremena. Šestar simbolizuje muški – aktivni princip stvaranja. Takođe, predstavlјa sunce i nebo, kao i višu duhovnu prirodu.Međusobni odnos Tri Velika Svetla. Smatra se da su Šestar i Ugaonik uvek zajedno u neodvojivoj simboličkoj vezi. Šestar i Ugaonik se postavlјaju zajedno na Knjigu Svetog Zakona i tako postavlјeni, oni zajedno izviru iz nje. Šestar se na Knjigu Svetog Zakona postavlјa pod određenim uglom i to najčešće pod uglom od šezdeset stepeni. Ugaonik se tokom ritualnog rada na prvom stepenu postavlјa tako da prekriva vrhove Šestara, što znači da u tom slučaju materija vlada duhom. Ugaonik i Šestar mogu biti i ukršteni, odnosno da Šestar bude položen na Ugaonik, ali objašnjenje simbolike toga prevazilazi okvire ove skice. Šestar i Ugaonik zajedno simbolizuju Dušu i njenu Funkcionalnu Energiju. Sama za sebe, Duša bi bila samo inertna pasivnost koja nije uravnotežena nekom protivnom pozitivom.

TRI MALA SVETLA SLOBODNOG ZIDARSTVA

Otvorena loža je i fizički i simbolički osvetlјena sa tri svetlosti (sveće, baklјe, lampe). Ova svetla nalaze se u središtu Hrama, na uglovima Tapisa. Prva sveća zapalјena na jugoistočnom uglu simbolizuje Mudrost. Sveća na severozapadu Snagu, a sveća na jugozapadu simbolizuje Lepotu.

Mudrost, Snaga i Lepota jesu Tri Mala Svetla Slobodnog Zidarstva i predstavlјaju vrline koje dozvolјavaju simboličku i stvarnu izgradnju Hrama. Kaže i da loža počiva na Mudrosti, Snazi i Lepoti kao na tri stuba. Stoga se ove svetlosti postavlјaju na tri grčka stuba, koji svojim oblikom simbolizuju ove tri vrline: jonski stub – Mudrost, dorski stub – Snagu i najkitnjastiji, korintski stub – Lepotu.

Tokom otvaranja lože, Starešina, Prvi Nadzornik i Drugi Nadzornik pale sveće, svako na sebi najbližem stubu. Tom prilikom oni izgovaraju: Starešina: „Neka Mudrost vodi našu gradnju“, Prvi Nadzornik: „Neka je Snaga izvede“, Drugi Nadzornik: „Neka je Lepota upotpuni“. Prilikom zatvaranja lože, kada se gase Mala svetla, istim redosledom izgovaraju: Starešina: „Nek na zemlјi vlada mir“, Prvi Nadzornik: „Neka lјubav vlada među lјudima“, Drugi Nadzornik: „Neka radost bude u svim srcima“. Iz prethodnog možemo da zaklјučimo da Mudrost povezujemo sa Starešinom.

Kao što Starešina upravlјa ložom i poziva braću na rad i poslušnost, tako i čovek snagom svoje volјe biva gospodar svog života, spoznaje samog sebe, upravlјa sobom i svojim radnjama. U oba slučaja potrebna je Mudrost. Snagu, koju simboliše Prvi Nadzornik, povezujemo sa Suncem. U simboličkom smislu Sunce je oličenje stvaralačke aktivnosti, korisnog života i uspešnog delovanja Slobodnih Zidara, koji treba svojom aktivnošću da pobuđuju korisne delatnosti i usmeravaju druge lјude. Lepotu, koju simboliše Drugi nadzornik, povezujemo sa Mesecom. U simboličkom smislu Mesec oličava istrajnost kao važnu osobinu Slobodnih Zidara. Stoga se definicija Tri Mala Svetla ogleda u formuli: „Sunce da vlada nad danom, Mesec da predstavlјa noć, a Starešina da da usmerava i vodi svoju Ložu.“

Pomoću Tri Male Svetlosti u čoveku on je u mogućnosti da shvati simboličko značenje oblika lože koja je pravougaona i sazdana od dužine, širine i dubine sopstvenog bića. Preko Tri Mala Svetla saznaje se da je Veliki Neimar Svih Svetova razgradio, stvorio svet na tri velika stuba – Mudrosti, Snazi i Lepoti.

Na posletku, kaže se da su prva tri slobodna zidara bili car Solomon, graditelј Hrama, tirski car Hiram, koji je pomogao Solomonu u tome i, za masone vrlo bitan, Hiram Abif, majstor zidar. Mudrost povezujemo sa carom Solomonom, Snagu sa carom Hiramom, a lepotu, zbog njegove veštine ulepšavanja i ukrašavanja građevina, sa Hiramom Abifom.

Brat I.J.
Nemanja Niš

Literatura

[1] Velika nacionalna loža Srbije, Masonski priručnik, 9. Osnovni masonski simboli

[2] VNLS, Ritual prvog učeničkog stepena

[3] Zoran D. Nenezić, Masoni u Jugoslaviji (1764-1980), 5.7. Simbolika učenja i rituala

[4] https://sirijus.rs/37-4-velika-i-mala-svetla-slobodnog-zidarstva-i-njihovo-simbolicko-znacenje/