45-1 Loža Usavršavanja u Drevnom i Prihvaćenom Škotskom obredu

Prema nekim tumačenjima termin Loža potiče od sanskritske reči ,,loka,, što znači univerzum, po drugim tumačenjima smatra se da vodi poreklo od grčkog ,,logos,, što znači reč ili iz latinskog ,,laubia,, ili ,,lobia,, gde se misli na manastirsku ložu. U Masoneriji postoji i uverenje da potiče iz reči boravište tj. mesta gde se čuva alat i gde se održavaju sastanci na kojima se izučava Kraljevski zanat.

U našoj Srbiji pod zaštitom VSS rade braća radu u 2 Lože Usavršavanja: u našoj LU Sjaj Srbije na Or. Beograd i LU Solomonov Hram na Or. Niš, u koju je 6011 je uneto svetlo.

U Škotskom Obredu Drevnom i Prihvaćenom (u Francuskoj se sve više kaže Drevni i Prihvaćenom) se poštuje, kao i u većini ostalih obreda, stara tradicija mišnjenja i rada u Redu ali njegovu osnovna karakteristiku predstavlja to da je sastavljen od 33 stepena. ŠO-je alegorijsko putovanje, pohod u ličnom razvoju i prenosi važne moralne, etičke i duhovne instrukcije kroz svoja 33 stepena.

U svetu Praktično postoje tri grana viših stepenova koji su najzastupljeniji to su: 1. Škotski Obred Drevni i Prihvaćeni, 2. Obred Jorka i 3. Drevni i Primitivni Obred Menfis-Mizraima. Uz njih i Škotski Ratifikovani Obred, Švedski obred, Francuski ritual i Templarski – Škotski Ritual.

Obred Jorka (postoje dve grane engleska i američka) je hristijanizovana linija hramnovičke Masonerije najzastupljenija u zemljama engleskog govornog područja.

Obred Menfis-Mizraima je manji po brojnosti ali obiluje mnoštvom stepenova čak 95 operativnih i još par titularnih – upravnih. Tvorac obreda je grof Aleksandar Kaljostro. Simbolični stepenovi 1-3, Filozofski  4-33, Ezoterični 34-90 i Vrhovni od 91-97.

Brojni masonski autoriteti u škotskom sistemu vide početak razvoja visokih stepenova. U Francuskoj su ga osnovale engleske izbeglice , stjuartovci posle 1738 godine odakle i potiče njegovo ime. Iz ovog sistema se razvio razuđen sistem od 25 stepenova Na čelu ovih loža se nalazio Vrhovni savet. Po prelasku u SAD se dalje razvio i tamo je nazivan francuskim. Kasnije modifikovan utopio se i ŠODiP, definitivno konstituisan 1801

Većina braće Masona nikada ne napreduje dalje od trećeg stpena Plave Jovanovske Lože. I to nije problem budući da postoji opšte priznavanje da je stepen Majstora Masona najviši stepen u Masoneriji. Da u simboličnoj masoneriji. Plava ili Simbolička loža su prva tri stepena (Učenik, Pomoćnik, Majstor). Simbolična Jovanovska Masonerija se naziva Plavom Ložom, dok se viši stepenovi nazivaju Crvenom – Andrejevskom.

Loža Usavršavanja 4-14 stepena, Kapitol 15-17, Areopag od 19 -30, Tribunal 31 stepen, Veliki Inspektor Inkvizitor Komander, Konzistorijum 32 stepen, Uzvišeni Princ Kraljevske Tajne i Vrhovni Savet: koji čine Suvereni Veliki Generalni inspektori 33 i poslednjeg stepena.

U Vrhovni Savet Srbije na čelu sa Grand komanderom Đorđem Vajfertom pod zaštitom Vrhovnog Saveta Grčke 1912 uneta je svetlost u novosagrađenom hramu na Vračaru na Or. Beograd. Neki autori potut Slobodana Škrbić ističu 4, 9, 13, 14, 18, 21, 28, dok 30, 31 i 32 imaju uzvišeni smisao , dok 33 je transedencija celokupnog sistema.

Ovih 33 stepenova škotskog obreda deli se u tri perioda kojima odgovaraju tri velike kulturne epohe istorije čovečanstva: jevrejsko-arhitektonska, religiozno-hrišćanska i slobodno-prosvećena epoha. Radionice od 4-14 stepena tzv perfekcione lože ili LU. Zajedno sa tri stepena plave lože označavaju jevrejsko-arhitektonski period jer se njihovi obredi osnivaju isključivo na biblijskim tradicijama, odigravaju se u miljeu Starog Zaveta. U centru ovih obreda stoji simbol zgrade Solomonovoga hrama i njegov graditelj Hiram Abif.

Loža Usavršavanja predstavlja Potragu za Svetlom i buđenje duhovnosti i Volje čoveka. Tajni majstor odražava ideju o našim dužnostima prema Bogu, porodici, zemlji i masoneriji. Lekcije koje se uče u ovom stepenu govore o tišini, tajnosti, dužnosti i vernosti. Stalna potreba za višim, uzvišenijim i najuzvišenijim stepenima, koji bi na večno kružećoj spirali mentalnog i duhovnog razvoja, kao Jakovljeve lestve , doveli inicijanta do vrata spasa.

Brat slobodni zidar, koji dolazeći iz simboličnih stepena Jovanovske lože stupa u Ložu Usavršavanja, obrađuje 4 stepen Tajnog majstora i posle određenog vremena i truda biva unapređen u 14 stepen. On se pri tom još uvek kreće u svetu Hirama, čija se legenda sa tim stepenom završava. Sveta reč se ponovo nalazi i zidar postaje time savršen. Hiramski period se time završava.

U sledećim višim stepenima počinje tzv moderno zidarstvo , prelaz iz jevrejskog u hrišćanski period. Prilikom unapređenja u 4 stepen, novoprimljenom bratu se objašnjava da je načinio korak od simbolizma ka aktivizmu od čistog simbolima određenog načina razmišljanja ka učenjima Škotskog obreda, učenjima koji sve više imaju veze sa njegovim aktivnim stavom prema njegovom okruženju. Zadatak slobodnog zidara u svim stepenima ostaje isti, on gradi Hram humanosti.

Loža usavršavanja je radionica koja radi na stepenima od 4-14:

4. Tajni Majstor – naglašava osećaj dužnosti, poverenja, integriteta i nephodnosti tajnosti i poverljivosti u odnosima,

5. Potpuni Majstor  podučava da nečiste misli i sebične, bezvredne ambicije jesu ponižavajuće i destruktivne a da čovek koji zaboravi dužnost spram porodice, društva i Boga biva moralno i duhovno uništen.

6. Intimni Sekretar podučava posvećenost prijateljima i vrenošću u izvršavanju dužnosti, što je nagrađeno vrlinama.

7. Sudija, sudi pravedno a zakone i običaje primenjujnj na sve. Pravdu ne potceljivati i ne uskraćivati ali je odmeriti sa dozom milosrđa.

8. Intedant Građevina, podučava da čast može biti korak ka usavršavanju moralnog zakona a da milost i velikodušnost čine neophodne osobine vođa.

9. Izabranik devetorice – podseća da je kroz vreme čovek na razne načine tragao za Bogom, obožavajući  na mnoge načine i mnogim jezicima ali da je Univerzalno Obožavanje ustvari služenje bližnjima.

10. Slavni izabranik petnaestorice – prekršioci obaveza i posvećenosti ne prolaze nekažnjeno . shvatanje prekršaja i svedočanstvo nedostatka pokajanja uvećavaju ozbiljnost i okrutnost kazne.

11. Svetli izabranik dvanaestorice– podučava dobrom građanstvu  odbacivanju i kažnjavanju zlih ali ipoštenju i poštovanju koji se moraju nagraditi. Treba biti iskren, pošten i dosledan.

12. Veliki Majstor Arhitekta – učenje o alatima i instrumentima jeste kontemliranje o mnogim aspektima života i ishođenje sa istina što dovodi do sticanja iskustva i usavršavanja u veštini.

13. Kraljevski Svod Solomona – teškoće i opasnosti, koliko god velike, ne treba da skrenu istinskog i odanog brata od napretka ka usavršavanju. Najveće i najbolje stvari se nalaze trudom i radom, pregalaštvom i istrajnošću.

14. Veliki Izabranik i potpuni svetli zidar – ovaj stepen predstavlja vrhunac Drevne Masonske veštine a kao vrhovni stepen Lože Usavršavanja njihova suština jeste svetost Boga i obožavanja Njegovog Svetog Imena.

LU radi u Slavu Velikog Arhitekte Univerzuma. Knjiga Svetog Zakona u našoj jurisdikciji je Biblija, otvorena na Oltaru zakletve. LU radi po važećem ritualu koji je ustanovio VS. Članarinu u LU plaćaju svi aktivni članovi. VS određuje njenu visinu . Za dela solidarnosti i milosrđa obezbeđuju se sredstva putem priloga i donacija u Kesu milosrđa. Ložom rukovode oficiri, koja bira Kolegijum oficira. Radi jednom mesečno, najmanje osam puta godišnje (6 puta na 4 i najmanje po jednom na 13 i 14 stepenu. Za regularan rad potrebno je najmanje 9 braće na 14 stepenu.

Kolegijum oficira je skup svih oficira koji čine starešinstvo LU. Čini ga 7 članova: Trostruko silni majstor (starešina), Prvi inspektor (prvi nadzornik), Drugi inspektor (nadzornik ), Besednik, Pisar (sekretar), Blagajnik i Milosrdnik. Kolegijum se svake godine obnavlja u celosti. Oficire LU predlaže TSM a potvrđuje se voljom apsolutne većine članova na 14 stepenu. LU donosi plan rada i sprovodi ga kroz radove. Akcenat se mora staviti na tradiciju datog stepena, njegovu istoriju, njegov inicijacijski doprinos, ezoterizam, simboliku i svrsishosnost učenja. Na 4 stepenu traga za spoznajom i to isključivo produbljivanjem prethodnih stepena.Na 12 proučavaju se stepeni od 5 do 12. Na 14 stepenu proučavaju se 13 i 14 stepen. Ritual se mora poštovati i primenjivati sa najvećom pažnjom. Zabranjena je rasprava političkog i verskog karaktera.

Brat ne može uzeti reč dok mu je TMS ne da. Samo prvi i drugi inspektor mogu uzeti reč uz jedan udarac čekićem i to sa ciljem da se TSM skrene pažnja da neki brat želi da uđe u hram ili traži reč. Brat koji je dobio reč ustaje i okreće se sa licem prema Istoku. Samo oficiri sede i mogu govoriti sedeći. Braća posetioci ne mogu glasati i uzimati reč o pitanjima koja se tiču funkcionisanja LU. Sve odluke se donose prostom većinom osim izbora TSM i Kolegijuma oficira. Obavezno je tajno glasanje prilikom izbora TSM, novih oficira, unapređenja na viši stepen, glasanje za afilaciju ili brisanje zbog neplaćanja i glasanje o disciplinskim kaznama iz nadležnosti radionice. U slučaju jednakog rezultata glasanja zaključci se ne mogu usvajati ako je glasanje tajno, ako se glasa podizanjem ruke prevagu odnosi glas TSM.

Vrlo moćni Suveren Grand Komander i zamenik GK imaju pravo da predsedavaju radom LU. U njihovom odsustvu to pravo pripada svakom članu VSS koga Grand Komander ovlasti, u slučaju prisustva delegacije VSS to pravo pripada vođi delegacije. U LU članovi viših stepenova od 14, nose insignije 14 stepena. Izuzetak članovi koje je Grand Komander delegirao da predstavljaju VSS.

Prijem novih članova

Proces koji se sastoji iz više faza: prikupljanje i evidentiranje kandidata za inicijaciju u tajnog majstora, pripremanje izveštaja o svakom kandidatu posebno (da li ispunjava uslove – formalne i suštinske), glasanje u LU o prijemu kandidata, traženje saglasnosti VSS o prijemu kandidata i inicijacija na 4 stepen. Uslovi za prijem: 25 godina starosti, da je na 3 stepenu u simboličnoj loži najmanje 2 godine, da je u simboličnoj loži obavljao neku dužnost u starešinstvu. Izuzetno može i mlađi od 25 godina u slučaju posebnog odobrenja VSS. Predlog može dati svaki brat na 14 stepenu ili kandidat lično. Ukoliko smatra da je potrebno TSM može formirati odbor za proveru kandidata. Odbor obavlja razgovor i proverava intelektualne, moralne i duhovne kvalitete kandidata, potom se biografija svakog kandidata čita na radu, raspravlja se o kandidatu, nakon zaključka pristupa se glasanju – svi članovi LU se izjašnjavaju o kandidatu. Zapisnik o tome se dostavlja VSS  koji donosi konačnu odluku o kandidatu. Izuzetno predlog se može direktno uputiti VSS ako je predlagač Generalni inspektor.

Napredovanje na više stepene u LU

TSM poziva kandidata za napredovanje na viši stepen i daje mu temu da napiše obavezni rad, sa liste koju je sačinio VSS. Kandidat mora da pročita rad na ritualnom radu LU.  Zahtev za unapređenjem se može staviti u Kutiji predloga i to može uraditi svaki brat na 14 stepenu. Predlagač garantuje da je brat zasložio povećanje nagrade. Obrazlaže svoj predlog i odgovara za istinitost obrazloženja. TSM evidentira sve predloge za napredovanje zatim predlog stavlja na glasanje. (Rokovi: jedna godina 4-12 i jedna godina 12-14 stepen.). Postupak glasanja i korespodencije sa VSS koji daje saglasnost.

Kaznene odredbe

Disciplinski prekršaji zavise od težine prekršaja, u nadležnosti su radionice ili njenog starešine. Predviđene kazne su: opomena, ukor, nemogućnoćnost izbora na neku dužnost za neki period, privremeno i trajno isknjučenje iz LU. LU je organ odlučivanja po žalbama. VSS odlučuje o isključenju iz jurisdikcije. VSS mome pod određenim uslovima proglasiti privremenu suspenziju ili gašenje LU.

I na kraju citiraću brata Totića (citat iz Masonskog venčanja str 60) prvog inspektora: Pravila postoje da bi se poštovala. Mi Radimo rituale po Škotskom obredu Drevnom i prihvaćenom, koji je u stvari vojnički red sa strogo definisanim regulama i ne trpi nikakve improvizacije. U našem Škotskom ritualu pobeda, nije kao obično, pobeda nad drugima, već se simbolično može shvatiti kao pobeda nad samim sobom, pobeda koja kao nagradu donosi mir i spokoj našoj duši i vodi nas bliže svetlosti.

S. P.

Veliki izabranik potpuni i svetli zidar,