49-2 Starešinstvo Lože

Podstaknut zatišjem koje je izazvala aktuelna zdravstvena situacija u Republici Srbiji i samim tim i u našoj Obedijenciji, te inauguracijom novih Starešinstva u našim Poštovanim Ložama, još uvek sputan jer se ne nazire kraj pošasti koja nas ograničava u svim vidovima lјudskosti, smatram da treba da vam se obratim ovakvim putem i napišem instrukciju u vidu podsetnika o starešinstvu u jednoj poštovanoj saveznoj loži.

Starešinstvo Lože (Oficiri Lože) je izvršna i savetodavna vlast, a čine je: Časni Starešina, Prvi Nadzornik, Drugi Nadzornik, Besednik, Sekretar, Ispovednik, Obrednik, Mačonoša, Dvernik, Blagajnik, i Milosrdnik. U zavisnosti od kvantiteta Majstora Kralјevske Umetnosti Lože, Oficiri Lože mogu biti i Zamenik Časnog Starešine, Domaćin Hrama i Muzički Majstor. Takođe, Oficir Lože je i Prethodni Časni Starešina (Past Master).

Starešinstvo se bira na Ritualnom Radu Lože Majstora apsolutnom većinom a  mandat Starešine i ostalih Oficira Lože traje jednu masonsku godinu. U skladu sa Statutom Velike Nacionalne Lože Srbije oni uzastopno mogu biti birani najviše još jedanput, osim Sekretara i Blagajnika Lože koji mogu biti birani više puta za redom.

Trojica koja vode Ložu su Časni Starešina, Prvi Nadzornik i Drugi Nadzornik. Uz Besednika i Sekretara oni čine pet Svetlosti Lože, a da bi Loža radila ispravno potrebno je najmanje sedam Majstora Kralјevske Umetnosti.

Časni Starešina je prvi među jednakima, simbolizuje zastupnika Velikog Neimara Svih Svetova, najviša je masonska vlast u Loži i njegov autoritet je neprikosnoven. On nadahnjuje Ložu i izabran je da predsedava i rukovodi svim Radovima u Loži, a njegov sto se nalazi na Istoku uzdignut tri stepenika od poda. Nјegova ličnost je nepovrediva, a pored toga što on predstavlјa Ložu na sednicama Saveznog veća, Skupštini i drugim organima Velike Nacionalne Lože Srbije, zadužen je da održava čvrst lanac sloge i jedinstva među članovima Lože. Kao takav direktno je odgovoran za izvršavanje odluka organa Velike Nacionalne Lože Srbije. Nјegova obaveza je da svojim autoritetom širi masonski duh, održava red, podržava masonske aktivnosti Bratstva i neguje bratsku lјubav među Braćom. Takođe, njegova obaveza je i da vodi računa o Braći, ne samo u Loži, već i u profanom životu. Na stolu Časnog Starešine nalaze se: plameni mačsimbol duhovnog autoriteta, čekić – simbol svetovne moći, trokraki svećnjak, kutija predloga,  jedna  sveća (Zvezda), globus, i peščani sat. Obeležje na njegovoj kecelјi i lenti je ugaonik koji predstavlјa savršenstvo koje je sam Časni Starešina, a simbolički broj koji mu se pripisuje je broj 1 (jedan).

Prvi Nadzornik sedi za stolom na Zapadu koji je uzdignut dva stepenika iznad poda. Na njegovom stolu se nalaze: čekić, dvokraki svećnjak i jedna sveća (Zvezda). Prvi Nadzornik pomaže Starešini prilikom vođenja Ritualnog Rada, održava red u Južnoj Koloni i ima prednost u dobijanju reči na Radu, osim ako je reč tražio Besednik, a u odsustvu Starešine ovlašćen je da vodi Ložu i ne sme izostati sa Rada bez dozvole Časnog Starešine. Ukoliko napusti Ritualni Rad u otvorenoj Loži, istog trenutka mora biti zamenjen. Zadužen je za rad Pomoćnika Kralјevske Umetnosti, nadgleda i usmerava njihovo slobodnozidarsko obrazovanje i podnosi izveštaj Loži Majstora kada predlaže uzdizanje Pomoćnika. Po drevnim međašima Prvi Nadzornik biva biran u narednom mandatu za Časnog Starešinu, ali u novije vreme ta praksa ne mora da se poštuje. Obeležje Prvog Nadzornika na kecelјi i lenti su dve libele – simbol ujednačenosti, a simbolički broj koji mu se pripisuje je broj 2 (dva).

Drugi Nadzornik je smešten ja Jugu, njegov sto je uzdignut jedan stepenik iznad poda, a na njegovom stolu se nalaze čekić i jedna sveća (Zvezda). On pomaže Starešini prilikom Ritualnog Rada, vodi računa o spolјašnjoj bezbednosti Lože, održava red u Severnoj Koloni i ima prednost u dobijanju reči posle Besednika i Prvog Nadzornika. U odsustvu Starešine i Prvog Nadzornika ovlašćen je da vodi Ložu i ne sme izostati sa Rada bez dozvole Časnog Starešine. Nјegov zadatak je da nadgleda i usmerava slobodnozidarsko obrazovanje Učenika Kralјevske Umetnosti i kada se steknu uslovi predlaže Loži Majstora njihovo unapređenje. Takođe, stara se da svaki Brat u Loži napreduje u duhovnom smislu. Po drevnim međašima Drugi Nadzornik u narednom mandatu biva biran za Prvog Nadzornika, ali u novije vreme ta praksa ne mora da se poštuje. Obeležje Drugog Nadzornika na kecelјi i lenti je visaksimbol moralnog i materijalnog napredovanja, a simbolički broj koji mu se pripisuje je broj 3 (tri).

Besednik, sublimirano, bdi nad Ložom trudeći se da svi poštuju moralne zakone i da se vladaju u skladu sa Knjigom Svetog Zakona. Nјegovo mesto je levo na Istoku, na južnoj strani od Starešine i uzdignuto je jednim stepenikom. On je „Čuvar Konstitucije“ i njegova je dužnost da se Konstitucija, Statut i Domaća uredba VNLS i svi ostali propisi Lože poštuju, te da se u skladu sa njima izvode svi Radovi. On ima pravo da u svakom trenutku uzme reč u Loži kako bi ukazao na nepravilnosti, a da bi uspešno obavlјao taj zadatak mora da bude dobar poznavalac svih usvojenih akata, slobodnozidarske literature i slobodnozidarske misli uopšte. Na poziv Starešine sintetizuje sadržaj rasprave, formuliše predlog o kome se vrši glasanje i predlaže zaklјučke u vezi sa dnevnim redom. Posle njega niko ne može da uzme reč po toj tački dnevnog reda. Prilikom balotiranja, ali i javnog glasanja, Besednik kontroliše isto. Pored toga, Besednikova obaveza je da svekolikoj Braći pomogne u izboru tema za njihove Arhitektonske skice, Arhitektonske nacrte i Arhitektonske instrukcije, kao i da ih uputi u izvore slobodnozidarske literature. Kada Besednik na kraju svog obraćanja kaže: „Rekao sam“, niko više ne može da traži reč. Ako Starešina Lože zatraži Besednik će održati prigodnu besedu u vezi sa Inicijacijom, Unapređenjem i Posvećenjem, a na kraju Ritualnog Rada uvek čita Dekalog. Obeležje Besednika na kecelјi i lenti je otvorena knjiga – simbol masonske erudicije, a simbolički broj koji mu se pripisuje je broj 4 (četiri).

Sekretar (Pisar) je čuvar izgovorene i pisane reči. Gledajući sa Istoka njegovo mesto je na Istoku desno od Časnog Starešine i uzdignuto je jednim stepenikom. Na Radovima vodi zapisnik, verno sastavlјa i čuva Arhitektonske table, vodi računa o korespondenciji i pozivima na Radove. Pored toga on sprovodi u delo odluke Lože i Časnog Starešine i vodi računa o ispunjenju svih funkcija administrativne prirode neophodnih za kvalitetan rad Lože. On čuva Povelјu o osnivanju Lože i Knjigu Znanja u kojoj su sakuplјeni Konstitucija, Statut, Domaća Uredba, Rituali i ostala normativna akta neophodna za rad i upravlјanje Ložom. Sekretar obaveštava Braću o Radovima i drugim događajima od značaja za Ložu, vodi evidenciju o prisustvu Braće na Radovima, vodi Knjigu Matrikula Lože, vodi Knjigu Molilaca Lože, čuva pečat i arhivu Lože, održava redovnu komunikaciju sa Velikom Nacionalnom Ložom Srbije i Ložama koje su pod njenom zaštitom, dostavlјa Velikom Sekretaru, Tehničkom Sekretaru i Velikoj Kancelariji svu potrebnu dokumentaciju vezanu za rad Lože. Ako u Loži nema izabranog Oficira Muzičkog Majstora on ima tu obavezu i stara se za intoniranje himne Republike Srbije, a kasnije u toku Rada za lep muzički ugođaj u skladu sa preporukama za isti.  Nјegova funkcija Oficira u Loži nije ograničena i može biti uzastopno izabran više puta. Obeležje Sekretara na kecelјi i Lenti su dva ukrštena pera – simboli spisatelјstva, a simbolički broj koji mu se pripisuje je broj 5 (pet).

Ispovednik je formacijski šesti po rangu Oficir u Loži zadužen za kompletan ritualni aspekt Radova. Nјegovo mesto je na Jugu i on sedi pored Blagajnika. Obično se bira iz redova iskusnih Majstora Kralјevske Umetnosti koji do tančina poznaju načine izvođenja različitih Ritualnih Radova (Ispitivanje između Stubova, Inicijacija, Povišenje nagrade, Posvećenje, Unošenje Svetla, Masonsko Venčanje, Ritual Usvajanja Dece, Žalobni Rad, itd.). Ispovednik zamenjuje Prvog i Drugog Nadzornika, pa čak i Starešinu i njegovog Zamenika, kada su sprečeni da prisustvuju Radu. On generalno predstavlјa univerzalnog zamenika za sve oficirske dužnosti u Loži, jer je on ekspert za ritualni masonski rad. Nјegova glavna dužnost je da preko znakova prepoznavanja, hvata i reči proveri svakog nepoznatog posetioca koji dolazi u Ložu i o istom obavesti Starešinu i Obrednika. Zbog toga je u drevnim međašima nosio naziv Strašni Brat. On rešava moguće sukobe među Braćom, pomaže Braći u nevolјi i bdi nad harmoničnom atmosferom u Loži. Takođe, on se brine o poučavanju Braće u obredima i rukovodi i poučava Molioce, Učenike Kralјevske Umetnosti i Pomoćnike Kralјevske Umetnosti. Ispovednik prilikom podvrgavanja kandidata iskušenjima vodi iste i obavezno je jedan od Pripremajućih Majstora. Obeležje Ispovednika na kecelјi i lenti je vaga koja se oslanja na vrh mača (po tumačenju Uvaženog Brata Zorana Totića, mada ima i drugih tumačenja) – simboli koji govore sami za sebe, a simbolički broj koji mu se pripisuje je broj 6 (šest).

Obrednik pre početka svakog Ritualnog Rada sa Učenicima Kralјevske Umetnosti vrši pripremanje Hrama, postavlјa Insignije na svoja mesta i samim tim kontroliše da li je sve pripremlјeno za izvođenje Rituala. Nјegovo mesto je levo od Časnog Starešine. On pomaže Starešini u vođenju Rada, od otvaranja do zatvaranja Lože. Udarcima žezla podseća Braću da zakon treba poštovati, a žezlo je simbol zakona, tj. Konstitucije, Statuta, Domaće Uredbe, Drevnih Međaša i drugih propisa koji važe u Obedijenciji. On uvodi sve članove Lože u Hram i raspoređuje ih na mesta gde će sedeti u toku Rada. Potom uvodi goste, Velike Oficire i Velikog Majstora, ako prisustvuju Radu. On učestvuje u izvođenju Rituala na svim stepenima i obezbeđuje da se Radovi u svemu izvode striktno prema obredu. Kod Balotaže, Obrednik priprema i deli kuglice i nosi kutiju za Balotiranje. Nakon toga predaje kutiju Besedniku koji prebrojava kuglice i saopštava rezultat glasanja. Takođe, nosi Kutiju predloga i predaje je Časnom Starešini. Obeležje na njegovoj kecelјi i lenti su dva ukrštena žezla, a u nekim Ložama dva ukrštena mača preko žezla koje stoji uspravno – simboli zakona. Simbolički broj koji se pripisuje Obredniku je broj 7 (sedam).

Mačonoša učestvuje u izvođenju Rituala na svim stepenima i pomaže Starešini da se Rad obavi u skladu sa obredom. Nјegovo mesto je gledano sa Istoka desno od Časnog Starešine. On, obezbeđuje red unutar Hrama, proverava da li gosti Lože pripadaju Bratstvu, odobrava njihov ulazak u Ložu a potom, zajedno sa Obrednikom, uvodi goste Lože u Hram. Tokom Ritualnog Rada izvršava naređenja Časnog Starešine: otvara Knjigu Svetog Zakona, izlaže Tri Velika Svetla, odmotava Radni Tepih Lože, pomaže u obuci kandidata, obnosi Kesu milosrđa, zajedno sa Milosrdnikom broji novac iz nje i isti predaje Milosrdniku, a prilikom Balotaže pomaže Obredniku kod brojanja glasova. Sublimirano, on bdi nad Braćom i čuva ih na njihovom putu ka Svetlosti i opominje svakog da istraje na pravom putu, te ukazuje na greške koje treba ispraviti. Obeležje na njegovoj kecelјi i lenti su dva ukrštena mača (u nekim Ložama sa okom iznad) – simboli svojstveni održavanju reda i zakona. Simbolički broj koji se pripisuje Mačonoši je broj 8 (osam).

Dvernik je Oficir Lože zadužen za čuvanje Hrama i brine o njegovoj bezbednosti za vreme Rada. Nјegovo mesto u Hramu je, po moćustvu, desno od vrata. On je naoružan mačem i ne dozvolјava profanima da uđu u Hram. Za vreme čitanja Arhitektonske table nikome ne dozvolјava izlazak iz Hrama. On je onaj koga traћilac prvog susreжe kada treba da bude primlјen i stoga Dvernik treba uvek da govori odsečno, jasno i razgovetno. Važno je da prilikom prijema unapred ima podatke o imenu kandidata i njihovih jemaca, kako bi davao tačne odgovore na pitanja koja mu postavlјa Starešina Lože. Takođe, Dvernik mora da zna napamet pravila po kojima dopušta ulazak i izlazak Braće iz Hrama. Nјegov mač ne treba nikada da bude položen u korice jer Dvernik mora uvek biti oprezan i spreman na brzu akciju. Samim tim, on za takvu dužnost mora da poseduje veoma precizne kvalitete: opreznost, brzinu, snagu, veštinu, odlučnost i hrabrost. Obeležje na njegovoj kecelјi i lenti je jedan uspravan mač – simbol zakona, a simbolički broj koji mu se pripisuje je broj 9 (devet).

Blagajnik (Rizničar) je čuvar riznice Lože i čuvar blaga. Nјegovo mesto u Hramu je gledano sa Istoka sa leve strane Časnog Starešine. On prikuplјa novac od članstva Lože i za svaki prijem novca, po bilo kom osnovu, izdaje uplatiocu priznanicu o uplati u blagajnu Lože. U obavezi je da svaki prijem i isplatu novca evidentira u Dnevniku Blagajne, a po redosledu nastanka promene, prijema, odnosno isplate novca. Dnevnik Blagajne se vodi elektronski u Excel-u, a u skladu sa Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju Velike Nacionalne Lože Srbije. Funkcija Blagajnika kao Oficira Lože nije vremenski ograničena i on može biti biran više puta za redom. Obeležje na njegovoj kecelјi su dva ukrštena klјuča – simboli sigurnosti, a simbolički broj koji se pripisuje Blagajniku je broj 10 (deset).

Milosrdnik je čuvar Kese milosrđa i brine o Braći i njihovim porodicama kada zapadnu u nevolјu. Nјegovo mesto u Loži je gledano sa Istoka levo od Starešine Lože. Ako Braća iz Lože uoče ili saznaju za probleme druge Braće ili porodica upokojene Braće, obaveštavaju Milosrdnika u poverenju, usmenim putem. Milosrdnik diskretno proverava sve aspekte nevolјe u koju je određeni Brat zapao i o tome obaveštava Starešinu Lože, sa kojim se savetuje kako da se u konkretnom slučaju najbolјe pomogne. Važno je da svoju dužnost obavlјa masonski diskretno, vodeći računa da ne povredi ili uvredi nekoga od Braće. U navedene svrhe koriste se sredstva iz Udovičke kese koja Milosrdnik prikuplјa i prebrojava na kraju svakog Rada. U Bratstvu Milosrdnik je čuvar fondova koji se prikuplјaju na svakom masonskom Radu, a koji su namenjeni dobročinstvima i u Bratstvu, i u profanom svetu. On vodi registar dobročinstava koji na svakom listu nosi potpis Časnog Starešine. U registar se unose po datumima primlјene i izdate sume novca sa ukazanim odobrenjima i nalozima. Pored navedenog, dužnost Milosrdnika je i da obilazi bolesnu Braću i da o tome obaveštava Ložu. Obeležje na njegovoj kecelјi i lenti je kesa ukrašena srcem – simbol koji govori sam za sebe, a simbolički broj koji se pripisuje Milosrdniku je broj 11 (jedanaest).

Domaćin Hrama je čuvar kompletne imovine Lože. Brine o nabavci alata, Insignija, Regalija, opreme, kancelarijskog i drugog materijala. Poseduje klјuč od vrata Hrama i u obavezi je čestog usmenog, telefonskog i elektronskog kontakta sa Starešinom Lože. Nјegovo mesto u Hramu je gledano sa Istoka levo od Starešine Lože. Obeležje na njegovoj kecelјi i lenti je prikaz antičkog hrama – simbol slobodnozidarskih prapočetaka.

Muzički Majstor se stara da muzikom upotpuni Ritualne Radove, da im dâ svečani ton i time uveliča svečanu atmosferu na Radu. Nјegova prva obaveza je da intonira himnu Republike Srbije pre početka Rada. Obeležje na njegovoj kecelјi i lenti je stari gramofon na navijanje sa trubom – simbol koji govori sam za sebe.

Prethodni Časni Starešina (Past Master) je Časni Starešina koji je tu dužnost obavlјao u prethodnom periodu. On svojim mudrim savetima pomaže svekolikoj Braći Lože na njihovom slobodnozidarskom putu, a njegovo mesto u Hramu je na Istoku, levo od Časnog Starešine. U slučaju nemogućnosti Časnog Starešine da prisustvuje po pozivu nekom Radu VNLS i Poštovanih Loža VNLS, Past Master može da predstavlјa Starešinu Lože. Obeležje na njegovoj kecelјi i lenti je šestar sa suncem između krakova – simbol savršenstva, Sunca i Svetlosti.

Zamenik Časnog Starešine, kao što i naziv kaže, zamenjuje Starešinu Lože u svim situacijama kada je ovaj sprečen da vodi Ritualni Rad ili da predstavlјa Ložu na sednicama Upravnog i Saveznog veća, Skupštini i Ritualnim Radovima drugih Poštovanih Loža.

Svakom novom starešinstvu želim svetao, prav put i mnogo uspeha u radu. Neka mudrost vodi našu gradnju! Ka Suncu!

Na Orijentu Knjaževac,
Br. S.C.
20. dana septembra meseca 6021. G.I.S.
MKU
L  I  T  E  R  A  T  U  R  A:
Slobodno zidarstvo – Rituali na prvom stepenu sa tumačenjima – Dragan Jaćimović-Miomir Đukić – Beograd, 2004.
Rečnik Slobodnog zidarstva – Danijel Ligu, Paideia 2001.
Zoran B. Totić – Simbolika brojeva u Slobodnom zidarstvu – Beograd, Skripta internacional 2017.
Masonski priručnik – Dejan Čikara, Orijent Beograd – Beograd –  Kosmos 6013.